tištěná kniha e-kniha
Alternativní potravinové sítě: Česká cesta.

Alternativní potravinové sítě: Česká cesta.

Spilková, Jana a kol.

témata: sociologie

brožovaná, 186 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2016
ISBN: 978-80-246-3307-7
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Alternativní potravinové sítě se začaly prosazovat v zahraničí jako reakce na globalizující se výrobu potravin a trh se zemědělskými komoditami. Zatímco v zahraničí už existuje řada forem nabídky potravin, u nás se některé etablovaly poměrně nedávno.
Kniha na základě konkrétních šetření podrobně prezentuje alternativní potravinové sítě v České republice – farmářské trhy, farmářské prodejny, bedýnková schémata, komunitní zemědělství, městské zahradničení a komunitní zahrady i Slow Food. Přináší také přehled produktových značek a hodnocení jejich funkčnosti jakožto indikátorů kvality či regionálnosti.
Odpovídá na otázku, čím jsou analyzovaná schémata alternativní, a upozorňuje na to, že existuje více úrovní „alternativy“, jejichž potenciál skutečně změnit současný zemědělsko-potravinový systém směrem k udržitelnějšímu modelu výroby a spotřeby je značně rozdílný.

Recenze

Alternativní potravinové sítě (APS) jsou poměrně novým fenoménem, který se začal nejdříve prosazovat v zahraničí jako reakce na globalizující se výrobu potravin a obchod se zemědělskými komoditami a produkty. V rámci tohoto konceptu existuje v zahraničí řada forem nabídky potravin, které se v Česku etablovaly teprve v nedávné době. Tato kniha je proto prvním pokusem tyto alternativní potravinové sítě zmapovat a představit je tak českému publiku v ucelené formě. V rámci akademických publikací již existuje několik odborných textů zabývajících se touto problematikou v Česku, ale jsou publikovány v zahraničních akademických časopisech, což může být určitá bariéra dostupnosti informací pro laickou veřejnost, která se o tyto aktivity zajímá. Z tohoto důvodu oceňuji záměr autorky publikovat tuto monografii v češtině a dostupnou formou představit APS v Česku nejen odborné, ale také laické veřejnosti zajímající se o toto velmi aktuální téma.
V posuzované knize jsou alternativní potravinové sítě definovány v nejširší možné podobě. Kniha se tedy zabývá farmářskými trhy, farmářskými prodejnami, bedýnkovými schématy, komunitou podporovaným zemědělstvím, městským zahradničením, Slow Food a produktovými značkami. Z uvedeného přehledu řešených témat je patrné, že kniha má za cíl popsat všechny aktivity spojené s APS, které se v Česku vyskytují. Díky tomu se čtenáři na jednom místě dostává vyčerpávajícího přehledu aktivit spojených s APS, ale na druhou stranu existence poměrně tematicky odlišných kapitol snižuje celkovou čtivost knihy. Oceňuji proto vypracování společného rámce jednotlivých APS vypracované v prvních dvou kapitolách. V první kapitole nazvané teoretické zarámování studia autorka představuje APS především z pohledu zahraniční odborné literatury. Tento teoretický přehled je obzvláště cenný, protože umožňuje porovnat zahraniční poznatky s "českou cestou" k APS, kterou se dozvídáme v dalších kapitolách. O českém přístupu k APS referuje především druhá kapitola, která hodnotí vývoj českého maloobchodu od transformace ke zrodu alternativních potravinových sítí v Česku. Další kapitoly se zabývají jednotlivými APS v Česku. Postupně se tak dozvídáme o rozvoji farmářských trhů a farmářských prodejen, které jsou spojené s "obratem ke kvalitě" u zákazníků. Zrod těchto "nových" možností prodeje znamenal pro řadu farmářů nové odbytiště jejich produktů a i přes zmiňované prvotní problémy se zájem o tyto prodejní kanály zvyšuje, což také vyplynulo z výzkumu. Nové možnosti odbytu farmářských produktů nabízí také bedýnková schémata a komunitou podporované zemědělství, kterým se věnují další dvě kapitoly. Kapitola městského zahradničení do zemědělství nezasahuje a jedná se o volnočasovou aktivitu obyvatel měst. Značně odlišné od ostatních přístupů je hnutí Slow Food, které spíše propaguje zkoumané alternativní potravinové sítě. Velmi zajímavá je kapitola o regionálních značkách, která nabízí výsledky dotazníkového šetření mezi držiteli regionální značky regionální produkt. Závěr obsahuje posouzení přínosů jednotlivých alternativních potravinových sítí k sociální a environmentálni dimenzi udržitelné spotřeby, což vhodně syntetizuje získané poznatky. Kniha vyčerpávajícím způsobem referuje o APS v Česku a zahrnuje různé přístupy, které lze řadit mezi tyto aktivity.

Z recenzního posudku: Mgr. Jiří Hrabák