tištěná kniha
Obecní majetek v Čechách 1848-1938. Základy právní úpravy a vývoj komunálního majetku v Čechách v letech 1848-1938

Obecní majetek v Čechách 1848-1938. Základy právní úpravy a vývoj komunálního majetku v Čechách v letech 1848-1938

Šouša, Jiří jr.

témata: právo – právní historie

brožovaná, 246 str., 1. vydání
vydáno: březen 2009
ISBN: 978-80-246-1497-7
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Publikace pojednává o právní úpravě komunálního majetku v Čechách v letech 1848-1938 a dobových právněhistorických souvislostech. Jedná se o problematiku, která dosud nebyla sumarizována v žádné podobné knize ani studii, ale která se stala velice aktuální po společenských změnách na počátku devadesátých let minulého století, především v souvislosti s možnostmi majetkových restitucí. Zpracování dějinné tvářnosti komunálního jmění a jeho regulace má svůj význam také pro sledování institutu existujícího i v současnosti, neboť historie, včetně té právní, nabízí zajímavé příklady, ať již odstrašující anebo hodné následování. Přehled podaný v této knize je tak nejen prvním zpracováním tématu, ale také pomůckou při zodpovídání aktuálních dotazů týkajících se záležitostí obecního majetku.

Obsah

ÚVODEM

KAPITOLA 1. K OBECNÍMU MAJETKU TEORETICKY

KAPITOLA 2. NÁSTIN PRÁVNÍ ÚPRAVY KOMUNÁLNÍHO MAJETKU A JEHO VÝVOJE DO ROKU 1848

KAPITOLA 3. REVOLUČNÍ LÉTA 1848-1849 A KOMUNÁLNÍ MAJETEK PODLE PROZATÍMNÍHO OBECNÍHO ZŘÍZENÍ A VÝNOSU MINISTERSTVA VNITRA O OBECNÍM MAJETKU

KAPITOLA 4. DOBA NEOABSOLUTISMU

KAPITOLA 5. VZNIK STABILNÍ ÚPRAVY KOMUNÁLNÍHO MAJETKU A JEHO VÝVOJ DO ROKU 1918

KAPITOLA 6. K PRÁVNÍ ÚPRAVĚ OBECNÍHO MAJETKU ZA 1. ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

KAPITOLA 7. ÚPRAVA MAJETKU STATUTÁRNÍCH MĚST
I. Praha
II. Liberec

ZÁVĚR

SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY
I. Prameny
II. Literatura
III. Periodika

PŘÍLOHY

Recenze

Jak volba tématu, tak i zvolený způsob práce, výběr a využití literatury i pramenů - to vše činí z předloženého spisu Jiřího Šouši práci mimořádné aktuální a cennou.
Návraty české správní organizace k tradicím samosprávy, tak jak se postupně vytvářela od poloviny 19. století, hledání právní kontinuity a kořenů, z nichž vyrůstala, nezůstalo samozřejmě bez vlivu na současnou právní úpravu výkonu samosprávy i její tak důležité součásti, jakou je obecní majetek a základy obecních financí. Nadto pak ovšem i současná právní praxe se v řadě otázek nutně musí vracet do starší právní minulosti, zvláště při řešení restitučních otázek. Ostatně současné finanční problémy samosprávy i zřetelný nedostatek účinného dohledu nad jejím hospodařením, jsou dokladem, jak jsou tyto otázky pro existenci samosprávy přímo klíčové.
Je tedy zřejmé, že v sobě spojuje Šoušova monografie jak mimořádný příspěvek právněhistorický tak i výklad umožňující praktické řešení případných právních sporů.
Vlastní text monografie po úvodu, který se zabývá především otázkami metodologickými a podává přehled dosavadní literatury (ostatně velmi cenný) přechází autor k teoretickému vymezení pojmu obecního majetku. Zde se s mimořádným úspěchem vyrovnává s vývojem právních koncepcí obecního majetku, právní podstatou jeho součásti, jakými byly tzv. spravedlnosti i obecní statek.
Další text v kapitolách III.-VI. pak v závislosti na historických proměnách české společnosti a právních úpravách postavem obcí líčí právní úpravu obecního majetku až do roku 1938 a, ve zvláštním exkurzu (kapitola VII.), pak úpravu majetku statutárních měst, které v Čechách (Praha a Liberec) představovaly odlišný právní režim.


Z recenzního posudku: Prof. JUDr. Dr.h.c. Karel Malý, DrSc.