tištěná kniha
Válečný chirurg

Válečný chirurg

Smrčka, Václav Mádlová, Vlasta

témata: lékařské vědy, historie, biografie a paměti

brožovaná, 602 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2015
ISBN: 978-80-246-2220-0
doporučená cena: 440 Kč

E-shop

Anotace

Publikace Válečný chirurg seznamuje čtenáře s profesními začátky Františka Buriana, zakladatele poúrazové plastické chirurgie. Kniha shrnuje období od roku 1912 do poloviny 20. let. František Burian prožil balkánské války v letech 1912 a 1913 jako dobrovolník v srbském Bělehradu a v bulharské Sofii, kde léčil zraněné vojáky z válečných poranění. Burian velmi pečlivě doplňoval chorobopisy, překresloval rentgenové snímky, aby mohl jednotlivá poranění dokumentovat, a tak v Bulharsku začal rozvíjet nový obor – rekonstrukční plastickou chirurgii –, obor, který jej oslovil na pražské chirurgické klinice. Po vstupu do první světové války působil Burian v uherském Temešváru, kde vedl chirurgické oddělení ve vojenské nemocnici.
V kontaktu se svou rodinou je po celou dobu prostřednictvím dopisů, proto významnou část textu tvoří korespondence, kterou si Burian vyměňoval se svou manželkou během obou válek. Z dopisů se mimo osobních sdělení dozvídáme o konkrétních zraněních vojáků a léčebných postupech, také ale o morálních dilematech lékaře uprostřed války a vzniku nového lékařského oboru.Recenze

Předložený spis se zabývá životními osudy jedné znejvýznamnějších postav naší medicíny i celé společnosti 20. století, akademika Františka Buriana, který je právem označován za zakladatele nejen naší ale i světové plastické chirurgie. Autoři si kladou v úvodu za cíl přiblížit tuto osobnost studentům medicíny, přičemž je zcela jisté, že poučení a množství nových zajímavých informací v knize najdou i lékaři, především chirurgové, plastičtí pak zvláště, jakož i všichni další čtenáři zajímající se o historii a rozvoj medicínských oborů u nás, včetně chirurgie válečné. Ze života Františka Buriana je zvoleno a popsáno období dětství, gymnaziálních studií, léta medicínských studií a následné lékařské praxe. Stěžejní je období Balkánských válek 1912 -1913 a zejména pak podrobně vylíčené osudy v průběhu chirurgické a všeobecně vojensko-zdravotnické činnosti v době I. světové války 1914 - 1918, jakož i v období bezprostředně poválečném. Čtení této práce poskytuje čtenáři úžasné propojení individuálního životního osudu chirurga, který ztělesňuje realizaci vzniku a vývoje oboru plastické chirurgie de novo, a současně dává nahlédnout do specifiky, zvláštností a úskalí chirurgie válečné.
Je nutno říci, že v knize je ilustrativně podchycen a zmíněn rozvoj oboru válečné chirurgie u nás, na podkladě zkušeností a následných publikací našich chirurgů. Vyvrcholením později bylo založení Ústavu válečné chirurgie vedeného prof. Arnoldem Jiráskem. Burian sám, vycházeje z vlastních bohatých zkušeností, doporučoval speciální školení lékařů a zejména chirurgů před odjezdem do válečných misí, na nichž se později sám podílel. V knize najdeme velmi dobře zpracované popisy střelných ran, charakteristiku poranění při bojové činnosti v tzv. zákopové válce atd. Burian ve svých úvahách došel k nadčasovému zjištění o důležitosti "etapového" systému léčení, kdy doporučuje třístupňový systém počínaje první zdravotnickou pomoci na bojišti, na obvazištích při ošetření lékaři doporučuje jen dočasné ošetření akutních stavů a definitivní doléčení potom ve stacionárních nemocnicích. Ani dnešní nejmodernější systém se v principu příliš neliší, když např. zdravotnické služby armád Severoatlantické aliance rozeznávají 4 stupně zdravotnické pomoci, tzv. ROLE I - IV. Význam první pomoci a připravenosti k jejímu poskytování adekvátním vybavením (kvalitní kapesní obvaz) ocenil Burian u srbské armády, kde pozoroval výrazně menší počet infekčních komplikací v ráně. Burian se opakovaně zabýval i významem a zajištěním zdravotnického odsunu spolu s tříděním raněných. Těchto zkušeností získal neobyčejně mnoho, neboť jeho nemocnice z velké části přijímala raněné z fronty, kteří byli odsunováni vlakovými soupravami mnohdy i několik dnů a s různým stupněm "zajištění". Jeho doporučení ke třídění na lehce a těžce raněné a adekvátnímu zajištění jejich transportu jsou v zásadě trvale platná.
Kniha po velmi dlouhé době doplňuje citelný deficit informací a všeobecných životopisných" údajů o profesoru Burianovi v našem písemnictví. Při studiu vývoje chirurgických disciplín se současně čtenář hodně poučí o dějinných a společenských poměrech v Evropě, které vytvářely rámec tehdejšího dění v životě národů i jednotlivců.

Z recenzního posudku: Doc. MUDr. Leo Klein, CSc.