tištěná kniha
Čeština a škola

Čeština a škola

Šmejkalová, Martina

témata: pedagogika – dějiny vzdělávání

brožovaná, 518 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2010
ISBN: 978-80-246-1692-6
doporučená cena: 315 Kč

E-shop

Anotace

Rozsáhlá monografe mapuje vývoj vyučování češtiny během sedmdesáti let 20. století. Autorka popisuje na základě archivních materiálů, dobových příruček a autentického svědectví pamětníků objektivní obraz vyučování češtiny, zvláště v souvislosti s vývojem české školy. Publikace je rozdělena do tří částí podle hlavních historických epoch (období první republiky, období druhé republiky a druhé světové války, období poválečné). Kromě společenských a historických aspektů autorka postihuje také aspekty lingvistické, pedagogické a správní, analyzuje zásadní koncepce, které ovlivňovaly vyučování, refektuje vyučovací plány, učebnice i učební osnovy. Neopomněla ani recenze a polemiky v odborných časopisech či jednání grémií a spolků. Téma vývoje vyučování češtiny dosud nebylo v předkládané hloubce a šíři v ČR zpracováno.

Obsah

Předmluva

Historické předpoklady vyučování českému jazyku ve 20. století
Za právo mateřštiny

ČÁST PRVNÍ 1918-1938
1 Čeština a její vyučování v zrcadle doby
1.1 Vyučováním češtiny k vlastenectví a občanskému uvědomění
1.2 Čechoslovakismus ve školské praxi
1.3 Čeština jako jazyk druhý

2 Lingvistika a vyučování češtiny
2.1 Školská jazykovědná terminologie
3 Učivo vybere soudný učitel. Odborný profil učitele češtiny

4 Gymnázia a reálky
4.1 Latina, nebo čeština?
4.2 Vývoj názorů na pojetí jazykového vyučování
4.3 Metod jest tolik, kolik jest lidí. Vývoj názorů na metody vyučování
4.4 Systém je cílem, ne metodou! Vývoj metodických postupů
4.5 Vývoj učebních osnov v letech 1910, 1919 a 1927
4.6 Učební osnovy 1933. Výsledek Dérerovy reformy
4.7 Non multa, sed multum. O učebnicích

5 Učitelské ústavy

6 Odborné školství
6.1 Obchodní akademie
6.2 Vyšší průmyslové školy
6.3 Vyšší hospodářské školy

ČÁST DRUHÁ 1939-1945
1 Každodennost ve vyučování českého jazyka v období druhé světové války
1.1 Ti, kteří zůstali
1.2 Jazyková situace

2 Postavení českého jazyka v učebních plánech
2.1 Předmět utvářející názor
2.2 Reakce, taktiky a strategie

3 Odborné střední školy

4 Cestou k sjednocování a normalizaci

5 Učebnice českého jazyka
5.1 Varujte se jazykových kazů
5.2 Nová čítanka

6 Výukou češtiny proti zlu

7 Vladimír Šmilauer

ČÁST TŘETÍ 1945-1968
1 1945-1948. Od osvobození do února
1.1 Začínáme napravovat, stavět a budovat
1.2 Čeština v životě a ve škole
1.3 Učební osnovy 1945-1948

2 1948-1953. Čas po únoru
2.1 Škola a únorová krize
2.2 Jednotná škola
2.3 Lidé a instituce
2.4 Zlepšujeme vyučování mateřštině
2.5 Učební osnovy jednotné školy
2.6 Zápas o duši

3 1953-1960. Mezi dvěma školskými zákony
3.1 Hledání příčin poprvé
3.2 Didaktika češtiny
3.3 Další restrukturalizace a změny učiva
3.4 Hledání ideální učebnice
3.4.1 Zrod experimentální učebnice

4 1960-1968. Pozvolna zpět k tradicím
4.1 Návrat gymnázií
4.2 O nové pojetí vyučování českému jazyku a literatuře
4.3 Aktuální problémy didaktiky českého jazyka
4.4 Od střední všeobecně vzdělávací školy zpět ke gymnáziu

5 Další osudy škol negymnazijních
5.1 Po roce 1948
5.2 Učebnice

ČÁST ČTVRTÁ 1968-1989
1 Důsledky srpnových událostí
1.1 Za Další rozvoj československé výchovné vzdělávací soustavy
1.2 K novému pojetí maturitní zkoušky

2 Učitelé

3 Hlavní témata lingvistiky a jejich didaktická aplikace
3.1 Teorie vyučování českému jazyku

4 Hledání příčin potřetí
4.1 Geneze učebních osnov

5 Normotvorné rámce
5.1 Učební plány
5.2 Učební osnovy 1982, 1983
5.3 Učebnice

6 Odborné školství
6.1 Střední školy pro pracující
6.2 Příprava mládeže na dělnická povolání a studijní učební obory

7 Mezi proudy. Odvrácená tvář vzdělávání

Doslov
Seznam zkratek
Obrazová příloha
Tabulky
Soupis užité literatury
Summary