e-kniha
Sport a pohyb v životě seniorů

Sport a pohyb v životě seniorů

Slepička, PavelMudrák, JiříSlepičková, Irena

témata: gerontologie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červen 2016
ISBN: 978-80-246-3120-2
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 140 Kč

E-shop

Anotace

Publikace svým zaměřením vychází z přání asi každého z nás dožít se co nejvyššího věku v co nejlepší tělesné a duševní kondici a přidat tak „život“ k létům a nejenom léta k životu“. Autoři se v uvedené souvislosti zaměřili na možnosti sportu a pohybu jako součásti životního stylu při naplňování uvedeného přání. Věnují pozornost zejména sociálním a psychologickým efektům různých forem pohybových aktivit na psychosociální zdraví seniorů. Prezentované poznatky vycházejí z dlouhodobého výzkumu zaměřeného na hledání souvislostí mezi životním stylem seniorů a jejich pohybovým režimem i s nástinem praktického využití. Vzhledem k prodlužující se době dožití jsou uváděné poznatky stále důležitější pro každého z nás.
Publikace proto může sloužit všem, kteří si chtějí rozšiřovat poznatky o možnostech sportu a pohybu při ovlivňování životního stylu a vytvářet si tak předpoklady pro aktivní životní styl i v seniorském věku.

Recenze

V posledních letech se vědecký obor Gerontologie obohatil jak z perspektivy patologické a léčebné, tak perspektiv psychologických, sociologických, zdravotně preventivních a možno říci i legislativních. Problematika stárnuti je obsahově velmi mnohostranná a společensky celosvětově důležitá. Řešení problémů spojených se stárnutím má nesmírný dopad na kvalitu života jedinců i společnosti.
Předkládaný text se zaměřuje především na perspektivy psychologické, sociální a zdravotní se specifickým pohledem na vliv fyzické aktivity na kvalitu života ve třetím a čtvrtém věku seniorů. Poznatky z této studie jsou dokumentovány empirickým výzkumem autorů, přehledem statistických informaci z výzkumů realizovaných mezinárodními institucemi jako WHO a bohatou českou a zahraniční literaturou z období 1973 az 2014. Makrosociální přistup úspěšně dokumentuje společenské podmíněnosti fyzické aktivity a mikrosociální přístup se zaměřuje na analýzu vztahu mezi pohybem a psychosociální kvalitou života seniorů.
Ve vztahu k obsahu lze konstatovat, že první dvě kapitoly podrobně dokumentují společenské aspekty života seniorů v Čechách i v zahraničí a specificky se zaměřují na psychický a sociální wellbeing této populační skupiny. Celosvětové demografické změny ve stárnoucí populaci, které vyžaduji nové přístupy v řešení sociálních problémů, jsou vystižně dokumentovány ve druhé kapitole. Příkladem praktického řešení problému na základě sociálních teorií je Ageism pojatý jako diskriminace proti starším osobám. Podle konceptu lidských práv je diskriminace založena na věku jedinců nelegální v řadě států. Kvalita života seniorů tak může koexistovat s jejich zájmy, schopnostmi a jejich společenskou produktivitou. Předložená studie výstižně zachycuje přístup různých společensko-ekonomických systémů k sociálním, psychologickým i zdravotním problémům stárnutí.
Kapitola Hodnoty a sportování seniorů prezentuje nové informace a novou analýzu vztahu mezi hodnotovou orientací a fyzickou aktivitou seniorů. Jsem přesvědčen, že tato analýza bude stimulovat další výzkum v dynamice hodnotových orientací a jejich vlivu na výběr a realizaci sportovních a pohybově rekreačních aktivit seniorů.
V další kapitole autoři přinášejí řadu výsledků z jejich výzkumu o vztahu pohybu a kvalitě života seniorů. Tyto informace jsou v souladu s řadou současných zahraničních studií, které potvrzují, že fyzická aktivita seniorů nemusí byt velmi intenzivní a dovednostně náročná. Zahrádkářství, domácí práce, rekreační cyklistika a plaváni jsou velmi populární ve "sportovním" životě seniorů.
V další kapitole jsou diskutovány a vysvětlovány teoretické koncepty, které jsou východisky pro výzkumy stárnuti. Teoretické koncepty Sociálně kognitivní teorie (Bandura), self-efficacy, self-regulation jsou z metodologického hlediska velmi důležité pro úspěšnou analýzu výzkumných otázek a identifikace nových souvislostí mezi prezentovanými poznatky.
Porovnáni amerických a českých seniorů dokumentuje vliv sociálního, kulturního prostředí na motivaci a aktualizaci fyzické aktivity seniorů.
Závěrečná kapitola zdůrazňuje roli sportovního diváctví jako potencionálně důležitou a osvěžující část životního stylu seniorů. Analýza tohoto jevu je novým přínosem k porozuměni komplexity a různorodosti sociálních a psychologických interakcí ve starším věku. Emocionální a estetické prožitky, které sportovní diváctví přináší, obohacuje život seniorů.
Předložený text je nesporným přínosem k porozumění mnohotvárnosti vlivu pohybu na stáří. Problematika psychosociálních a zdravotních aspektů sportu a fyzické aktivity seniorů je analyzována jak na teoretické úrovni, tak dokumentována empirickým výzkumem, jak kvantitativního, tak kvalitativního charakteru. To vše text publikace vhodně zpestřuje a dává podněty pro další možné výzkumy v této oblasti.

Z recenzního posudku: Prof. Dr. L. J. Bilek, ret