tištěná kniha
Kvalita služeb sportovních zařízení a možnosti jejího hodnocení

Kvalita služeb sportovních zařízení a možnosti jejího hodnocení

Šíma, Jan

témata: sport a tělovýchova – sociologie sportu

brožovaná, 122 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2016
ISBN: 978-80-246-3326-8
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Služby, jakožto neustále sílící obor lidské činnosti, a hodnocení jejich kvality z pohledu zákazníka, ale i obecné poznatky z jejich marketingu, jsou hlavním tématem knihy. Kapitoly tvořící provázaný celek seznamují čtenáře s teoretickými východisky i s praktickým pohledem umožňujícím vztáhnout teoretické poznatky ke konkrétním situacím v prostředí sportovních zařízení. Kniha nabízí nejen teoretické zázemí, ale i případovou studii, která ukazuje využití jedné z prezentovaných metod a také návod k interpretaci a analýze získaných výsledků s možností aplikace a rozšíření na konkrétní podmínky v oblasti sportu. Je tak užitečnou příručkou pro ty, kdo se chtějí lépe orientovat v oblasti marketingu sportovních zařízení, kdo chtějí zjistit, jak kvalitní služby nabízejí, nebo jen nabízené služby lépe cílit.

Recenze

Publikace je nejen příspěvkem k hodnocení služeb z hlediska spokojenosti zákazníka v daném oboru, ale přináší širší, obecné poznatky k marketingu služeb. Autor i v této předkládané knižní publikaci prokazuje potřebnou erudici, jak pokud jde o teoretické znalosti, tak pokud jde o jejich uplatnění ve společenské praxi. Publikace má jednoznačně stanoven svůj cíl, čemuž odpovídá logický sled i rozvržení jednotlivých kapitol, což přispívá k naplnění komplexního, a současně uživateli publikace blízkého, poskytnutí poznatků k dané problematice ve všech potřebných souvislostech.
V tomto smyslu lze pozitivně hodnotit jednotlivé kapitoly, které tvoří provázaný celek a seznamují čtenáře především s teoretickými východisky, posléze pak s praktickým pohledem, který umožňuje posoudit získané poznatky z hlediska konkrétních situací. Monografie jako celek má velmi správně vymezen předmět zkoumání a jednotlivé kapitoly v podstatě beze zbytku tento obsah naplňují. Myšlenkový sled je velmi logický a autor tak podává jednoznačně ucelený přehled o řešené problematice. Úroveň zpracování odpovídá používané terminologii i nejnovějším poznatkům v daném vědním oboru.
Publikace je aktuální jak z hlediska analýz současného společenského vývoje, tak z hlediska marketingu. Jde o služby, tedy o oblast marketingu, která se relativně nejvíce rozvíjí. Právě tato oblast je stále více podrobena sílícímu tlaku pokud jde o vztahy mezi účastníky procesů, až k jejich individualizaci. Publikace je i významným prostředkem k realizaci velmi náročného požadavku marketingu současnosti, tj. získání loajálního zákazníka.
Zejména proto oceňuji snahu autora přiblížit se ve vlastním hodnocení služeb tomu, jak je vnímá zákazník. A to nejen z hlediska kvality, ale hmotného zajištění, spolehlivosti, zodpovědnosti, schopnosti naslouchat zákazníkovi, důvěryhodnosti, kompetentnosti, odbornosti, případně dalšího. Autor seznamuje čtenáře s hodnocením kvality služeb a uvádí řadu různých metod a způsobů hodnocení. Základem hodnocení použitého v této práci je metoda SERQUAL. Autor tuto metodu zavádí do našich podmínek s vlastním tvůrčím přístupem. Nejde tedy jen o překlad z anglického jazyka, ale českou verzi, chápanou jako interpretaci ve vlastních podmínkách.
Uživatel monografie zde nalezne nejen obohacení teoretické, ale významným způsobem i praktické. Práce totiž obsahuje případovou studii, která vychází z autorovy práce "Kvalita tělovýchovných a sportovních služeb v pražských fitness centrech z pohledu zákazníka." Tím se dostává uživateli monografie do rukou nejen názorný příklad, ale návod k interpretaci a analýze výsledků, s možností aplikace a rozšíření na konkrétní podmínky, z hlediska zkoumání spokojenosti zákazníka se službou, především v oblasti sportu.

Z recenzního posudku: Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.

Předkládaná/monografie představuje solidní odbornou publikaci zabývající se tématikou hodnocení kvality sportovních služeb. Téma se mi jeví jako aktuální a potřebné, neboť v oblasti managementu kvality sportovních služeb chybí v české odborné literatuře systematičtější publikace sdružující popis současných přístupů a metod hodnocení kvality sportovních produktů. Publikace není jen přehledem teorie, ale je zaměřena také do praxe - na zákaznické posouzení kvality služeb poskytovaných vybranými pražskými fitness za použití metody SERVQUAL.
Za praktický přínos předkládané monografie lze považovat také vytvoření metodického postupu pro hodnocení kvality služeb fitness centra na základě názorů a postojů zákazníků. Nedílnou součástí výsledků vyhodnocení jsou pak navrhnutá opatření do budoucna, jako objektivní zpětná vazba působící na zlepšení vybraných parametrů kvality fitness center do budoucna.
Přidanou hodnotou je interdisciplinarita, mezikulturní rovina publikace a její přesah do zkvalitnění sportovního prostředí a vnímání přání zákazníka jako faktoru dalšího rozvoje služeb v oblasti sportu.
Přínosem a velkým potenciálem monografie pro rozvoj vědeckých poznatků v oblasti managementu kvality sportovních služeb je využití a transformace metody SERVQUAL do sportovního prostředí a její možná aplikace v dalších sportovních odvětvích.

Z recenzního posudku: Doc. Ing. Vladimír Hobza Ph.D.