tištěná kniha
Zažil jsem toho dost

Zažil jsem toho dost

Sgall, Petr

témata: historie, biografie a paměti

brožovaná, 166 str., 1. vydání
vydáno: březen 2014
ISBN: 978-80-246-2445-7
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Profesor PhDr. Petr Sgall, DrSc., je široce uznávanou vědeckou osobností v oboru obecné, teoretické i komputační lingvistiky a bohemistiky, často se u nás i v zahraničí objevuje odkaz na „Sgallovu školu“. Velmi málo se však ví o běhu jeho života. Sám se jeví jako velmi uzavřený a do vědy zahleděný člověk. Proto v tomto svazku předkládáme jiný pohled na jeho osobnost, a to ústy Sgalla samotného. Vzpomínky na téměř idylické dětství těsně spojené s intelektuálním působením jeho vzdělaného otce byly vystřídány traumatizujícími zážitky z druhé světové války. Předkládaný útlý svazek jeho pamětí je výjimečným dokladem, jak sám říká v úvodu, že prožil doby různé i doby hrůzné, i upřímnou výpovědí o tom, jak se s těmito rozmanitými periodami svého života – jako jejich oběť i jako jejich subjekt – vyrovnával a vyrovnává. Tato výpověď jistě najde své čtenáře nejen mezi těmi, kdo Petra Sgalla znají osobně, ale i mezi dalšími zájemci o historii od 30. let minulého století nebo o osobní pozadí lingvistického vývoje jeho předního představitele.
Vedle Rozhovoru, který s Petrem Sgallem vedla Marie Jirásková v letech 2009–13 a který doprovází řada dokumentů a fotografií, jsou do tohoto svazku vloženy ještě dvě již dříve otištěné stati doplňující obraz osobního prožívání o další aspekty sepětí životních osudů a vědeckých názorů, jak je popsal v Ohlédnutí pražského lingvisty za dvacátým stoletím a také v rozhovoru s Evou Lehečkovou a Janem Chromým. Dokladem toho, že Petr Sgall není jen suchým vědcem, ale že umí spojit vědecké bádání s vtipným nadhledem, je další přiložená stať Lingvistika a zákon schválnosti.

Obsah

Předmluva / Eva Hajíčová a Jarmila Panevová

Zažil jsem toho dost / Rozhovor s Marií Jiráskovou

Dokumenty a fotografie

Rozhovor s Petrem Sgallem / Jan Chromý a Eva Lehečková

Ohlédnutí pražského lingvisty za dvacátým stoletím / Petr Sgall

Lingvistika a zákon schválnosti / Petr Sgall

Recenze

Ve svazku věnovanému jednomu z předních současných českých lingvistů se jak podle názvu (který je shodný s interview, poskytnutém nedávno) tak podle obsahu do jisté míry i v osobním tónu, bilancuje odborný život profesora Petra Sgalla, který svůj život zasvětil lingvistice a předkládaný svazek to dobře ukazuje.
Velmi výstižně se tu pochopitelně odrážejí jak vlastní autorovy odborné názory, tak i v jeho svérázném a cenném hodnocení vývoj české lingvistiky za dlouhá desetiletí, do něhož jsou zasazeny i role mnoha významných lingvistických osobností a dalších lidí, jak je poznal a nazíral.
Kniha je uvozena případným úvodem, resp. předmluvou od prof. Evy Hajičové a Jarmily Panevové, jeho žákyň a dlouholetých spolupracovnic. Vítaným doplňkem, dávajícím nahlédnout přímo do osobního života Petra Sgalla, je příloha obsahující dokumenty a fotografie (z osobního archivu Petra Sgalla).
Je nesporné, že předkládaný autobiografický svazek vhodně a někdy i velmi potřebně doplňuje autorovy práce odborné, kde na osobní stanoviska i mapování širších souvislostí, které se naznačují až zde, není prostor a nepatří do nich ani svým určením. Kniha proto bude vítaným čtením i informačním zdrojem pro mnohé české i nečeské lingvisty.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. František Čermák. DrSc.

Zatímco dílo Petra Sgalla je široké domácí a zahraniční odborné veřejnosti všeobecně známo, o jeho životě se kromě jeho akademické dráhy celoživotně spjaté s Karlovou univerzitou ví málo. Osobní život je však vždy neoddělitelně spojen s dílem a je pro celkový obraz autorovy osobnosti podstatný. Memoárová literatura, jak to nedávno pěkně ukázaly Mathesiovy Paměti, je nadto cenným dobovým dokladem nejen o událostech své doby, ale i o její atmosféře, osobnostech a akademickém, kulturním i každodenním životě. Má tedy velký potenciál pro oslovení širokého okruhu čtenářů, a to nejen z kruhů striktně odborných.
Vlastní memoáry jsou zpracovány formou rozhovoru členěného tazatelčinými vstupy na kratší tematicky vymezené úseky, které plynule udržují čtenářovu pozornost. Text zpracovaný tímto způsobem se čte skoro jako beletrie, aniž ztrácí cokoliv ze své dokladové povahy. Rozhovor čtenáře seznamuje s životní dráhou Petra Sgalla a jeho rodinou od jejích předků po současnost, od šťastného mládí v Ústí nad Orlicí, přes studentská léta prožitá ve válečných hrůzách za nacistické okupace násobených jeho položidovským původem, smrtí jeho otce a četných příbuzných v koncentračních táborech, přes peripetie v období totality a plné rozvinutí všech aktivit po sametové revoluci. Tuto nejrozsáhlejší část rukopisu organicky doplňuje přetisk autorova rozhovoru z Rozhovorů s českými lingvisty II (2009).
Dílo Petra Sgalla je představeno v pětistránkové předmluvě, která je spíše odbornou statí demonstrující hluboký vhled jejích autorek Evy Hajičové a Jarmily Panevové do všech oblastí, jimiž se Petr Sgall zabýval a zabývá. Mezi pregnantně vytyčenými směry jeho badatelských zájmů jsou vyzdviženy i některé jejich aspekty, které si lingvista v dnešním kontextu už ani neuvědomuje: originálnost a pionýrský charakter počátků jeho badatelské činnosti v šedesátých letech. Protějškem předmluvy charakterizující Sgallovo dílo jsou pak dvě stati přetištěné z jeho svazku Jazyk, mluvení, psaní (2011), z nichž první (Ohlédnutí pražského lingvisty za dvacátým stoletím) předkládá jeho pohled na charakter lingvistiky minulého století a druhá (Lingvistika a zákon schválnosti) ukazuje, že je nejen striktní vědec, ale že umí spojit vědecké bádání s vtipným nadhledem.
Poslední část práce tvoří příloha obsahující dokumenty a fotografie z autorova osobního archívu. Čtenář se zde seznamuje s osobami, místy, událostmi, o nichž se mluví v rozhovorech, a s písemnými doklady. Nachází zde fotografie z autorova mládí, jeho rodiny, přátel z fakulty, zahraničních kolegů, rodinné dokumenty a ocenění. Tato část vypovídá nejen o mnohém z osobního života Petra Sgalla, ale i o jeho vědecké osobnosti, pozdním ocenění jeho badatelských zásluh po r. 1990 a mezinárodním věhlasu, dokumentovaném více než dvěma desítkami fotografií jeho zahraničních kolegů a přátel.
Jako celek tvoří jednotlivé části předloženého rukopisu zdařilé dílo, na čemž má kromě autorek předmluvy velkou zásluhu editorka a tazatelka rozhovoru Marie Jirásková.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.