Hudební psychologie pro učitele

Hudební psychologie pro učitele

Sedlák, FrantišekVáňová, Hana

témata: hudba, pedagogika, psychologie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: říjen 2013
ISBN: 978-80-246-2303-0
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Monografie Hudební psychologie pro učitele poskytuje výběr a strukturalizaci těch základních poznatků, které pomohou pedagogům diagnostikovat a rozvíjet vnitřní předpoklady žáků pro vnímání, prožívání a vytváření hudby a ovlivňovat průběh i kvalitu těchto procesů. Důraz je kladen zejména na psychologii hudebních schopností a činností.
Monografie je přepracováním a aktualizací dřívější publikace Františka Sedláka Základy hudební psychologie (SPN, 1990) s autorským podílem jeho dcery Hany Váňové. Autorka konfrontuje původní text se současným stavem poznání a zařazuje nové kapitoly, v nichž posiluje kognitivní přístup k analýze psychických procesů a věnuje se průnikům hudebněpsychologických poznatků do pedagogické praxe.

Recenze

Vysokoškolská učebnice doc. PhDr. Františka Sedláka, CSc. - Základy hudební psychologie, kterou vydalo nakladatelství SPN v r. 1990, byla první ucelenou publikací svého druhu u nás. Shrnovala nejnovější poznatky hudební psychologie a byla určena především pro přípravu učitelů hudební výchovy na různých stupních škol i pro potřeby pedagogických pracovníků v hudebně výchovné praxi. Sedlákova vysokoškolská učebnice se svojí komplexností, fundovaností a těsnou obsahovou vazbou k hudební pedagogice a didaktice hudební výchovy stala záhy nepostradatelnou studijní literaturou pro předmět hudební psychologie u nás i na Slovensku; vyhledávali ji nejenom studenti pedagogických fakult a hudebních akademií, ale též adepti vědecké výchovy v doktorandském studiu.
Sedlákova vysokoškolská učebnice se ve změněných vydavatelských podmínkách stala pro studenty nedostupnou - nebyla možná reedice. Rovněž obsah knihy do určité míry zastaral a bylo třeba jej aktualizovat o nové poznatky. Hudebně pedagogická a vědecká veřejnost proto s povděkem vítá znovuvydání aktualizované učebnice, která se rozrostla a rozšířila do obdivuhodné odborné monografie. Autorkou je osoba nejpovolanější - dcera doc. F. Sedláka, doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc, dnes jedna z nej uznávanějších odbornic v oboru hudební psychologie u nás, dlouholetá vyučující hudební psychologie a didaktiky hudební výchovy na PedF UK v Praze.
Přepracovaná knižní publikace H. Váňové bohatě využívá možností čerpat informace jak z literatury východního bloku, tak nově též západní provenience, zejména anglosaské a německé. Citlivě a poučeně provádí autorka selekci poznatků s ohledem na pedagogické zaměření čtenářů a časté problémy hudebně výchovné praxe. Poznatky, uvedené v původním textu, pak autorka konfrontuje s novým stavem poznání - od r. 1990 až k nejnovějším zdrojům informací. Posílen je především kognitivní přístup ke zkoumání psychických procesů při komunikaci s hudbou.
Předkládaná publikace nese všechny znaky vysoce odborně zpracované monografie na aktuální a potřebné téma. Autorka dokázala obsáhnout celou šíři problematiky hudební psychologie, jak je v zahraničí vědecky zpracovávána, a dokonce ji funkčně zcela organicky propojila s potřebnými oblastmi hudební sociologie, estetiky a sociální psychologie. Původní učebnice F. Sedláka se tak přepracováním posunula k moderní, obsáhlé, přehledně strukturované podobě publikace, která poslouží jak studentům a doktorandům oboru hudební výchova nebo hudební věda, tak i široké čtenářské veřejnosti zájemců o hudební umění a hudební psychologii.
S obdivem je nutno konstatovat, že doc. H. Váňová úspěšně převzala myšlenkové dědictví a duševní bohatství svého otce a na základech jím vybudované vědecké základny rozvinula svoji novou publikaci zcela jedinečným a vynikajícím způsobem. Předkládané práci nelze nic vytknout ani po obsahové, ani po formové stránce. Původní text učebnice F. Sedláka je do určité míry převzat, avšak aktualizován, doplněn a rozšířen o nové vědecké poznatky. Publikace obsahuje také velký podíl zcela nových podkapitol a částí, které jsou výsledkem nejnovějších bádání v evropských zemích i v zámoří. Analýza teoretických textů, jejich výběr a interpretace pro potřeby předkládané publikace jsou zpracovány velmi pečlivě, důsledně, kriticky. Jazyková a stylistická stránka textu knihy je, jak je pro autorku typické, na vynikající úrovni, text je přehledný, srozumitelný, jasně formulovaný a zároveň i čtivý.

Z recenzního posudku: Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Předložená práce s názvem Hudební psychologie pro učitele je významným vědeckým příspěvkem v realizaci soudobé pedagogické reformy. Je příkladem propojení vědeckého bádání s jeho aplikací v hudebně výchovné a vzdělávací praxi. Doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. dlouhodobě pracovala na podstatné inovaci díla svého otce doc. PhDr. Františka Sedláka, CSc, které vyšlo v SPN v roce 1990 pod názvem Základy hudební psychologie. Do této práce vložila nejenom vlastní odborné vědomosti a praktické pedagogické zkušenosti ale novodobá poznání z posledního dvacetiletí. Je nutné ocenit, že se opírá o značné množství domácí a zahraniční literatury (zejména americké). Poskytuje čtenáři spektrum odborných hudebně psychologických názorů, srovnání i kritických postojů. Dílo je tedy plně aktualizované a vykazuje charakter vědecké monografie. Kapitoly jsou koncipovány přehledně do množství subkapitol a oproti původní knize F. Sedláka z roku 1990 jsou jinak řazeny a značně restrukturalizovány. Všechny kapitoly knihy propojují svou psychologickou postatu s pedagogickou a didaktickou problematikou. Autorce velmi záleží na prohloubení kognitivního přístupu v chápání jednotlivých psychických procesů.
Rád konstatuji, že předložené dílo je vědecké a se zřetelným i kritickým nadhledem posouvá dílo Františka Sedláka do současné doby. Ta je charakterizována kvasem nejrůznějších názorů, podnětů, aktivit v souvislosti s uskutečňováním pedagogické reformy. Pedagogickou reformu v hudební oblasti je nutné realizovat i s ohledem na moudrá poznání a zkušenosti Františka Sedláka a také Hany Váňové, která jsou vložena do díla pod názvem Hudební psychologie pro učitele. Práce má kvalitní stylistickou úroveň. Hudební psychologie pro učitele určitě pozitivně ovlivní hudební vzdělávání na učitelských fakultách vysokých škol v České republice a ve Slovenské republice. Věřím, že se též stane neodmyslitelnou součástí odborné literatury doktorandských hudebně pedagogických studií. Splňuje všechny atributy kvalitní publikace. Jsem rád, že ideály Františka Sedláka, bývalého vedoucího Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze, se dostanou opět do vědomí další generace. V tomto smyslu je práce Hany Váňové nadčasová, bylo by třeba ji přeložit do anglického jazyka pro zahraniční studenty studující na evropských a mimoevropských vysokých školách. Autorka Hana Váňová si každopádně zaslouží velký obdiv a poděkování.

Z recenzního posudku: Doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.