tištěná kniha e-kniha
Osvojování jazyka dítětem

Osvojování jazyka dítětem

Saicová Římalová, Lucie

témata: lingvistika

brožovaná, 92 str., 1. vydání
vydáno: květen 2016
ISBN: 978-80-246-3341-1
doporučená cena: 120 Kč

E-shop

Anotace

Publikace představuje hlavní témata související s osvojováním prvního („mateřského“) jazyka dítětem. Věnuje se vymezení oboru, jeho základním pojmům a metodám a přehledu teoretických přístupů k osvojování komunikačních prostředků různých typů. Nastiňuje též obrysy průběhu osvojování jazyka u dětí od období prenatálního po školní věk a dotýká se i některých specifických případů, jako je bilingvismus nebo osvojování znakového jazyka, a vybraných případů narušené komunikační schopnosti. Problematiku osvojování jazyka uchopuje především z hlediska jazykovědného a snaží se přihlížet k výzkumům osvojování češtiny jako prvního jazyka.

Obsah

Úvodem

I. Základní východiska

1. Vymezení oboru: historie, základní pojmy
1.1 Základní pojmy
1.2 Historie novodobých výzkumů osvojování jazyka dítětem

2. Teoretické přístupy k osvojování jazyka dítětem

3. Metody výzkumu osvojování jazyka dítětem

4. Faktory ovlivňující osvojování jazyka dítětem
4.1 Tzv. řeč orientovaná na dítě

II. Osvojování komunikačních prostředků různých typů: hlavní problémy a teoretické přístupy

5. Osvojování neverbálních komunikačních prostředků

6. Osvojování zvukové stránky jazyka

7. Osvojování morfologie a syntaxe

8. Osvojování slovní zásoby

9. Osvojování sémantiky

10. Osvojování pragmatické stránky jazyka

III. Průběh osvojování jazyka dítětem

11. Periodizace vývoje, charakteristika jednotlivých období

12. Specifické případy
12.1 Bilingvismus
12.2 Osvojování znakového jazyka
12.3 Komunikace dvojčat

13. Narušená komunikační schopnost, jazykové poruchy a tzv. specifické poruchy učení

Závěrem
Bibliografie