e-kniha
Životní styl české mládeže

Životní styl české mládeže

Pohybová aktivita, standardy a normy motorické výkonnosti

Rychtecký, AntonínTilinger, Pavel

témata: sport a tělovýchova

e-kniha, 1. vydání
vydáno: leden 2018
ISBN: 978-80-246-3770-9
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Předkládaná monografie přináší odpovědi na otázky spojené se studiem životního stylu, pohybové aktivity a motorické výkonnosti české mládeže. Vyhodnocuje aktuální účast české mládeže (10–19 let) ve sportu a pohybové aktivitě (organizované i neorganizované) v kontextu jejího životního stylu, psychosociálních, sociálních, kulturních aspektů a pohybové výkonnosti a srovnává účast české mládeže ve sportu s evropskými přehledy i s dříve provedenými národními studiemi v letech 2000, 2006 a 2014/2015. Dále identifikuje a vyhodnocuje trendy změn ve frekvenci účasti mládeže ve sportu a v pohybové aktivitě s využitím metodiky COMPASS a všímá si změn ve sportovních zájmech a dalších volnočasových aktivitách mládeže, vyhodnocuje aktuální pohybovou výkonnost mládeže a porovnává ji s obdobnými měřeními z let 1966, 1987 a 2006. Vytváří také standardy tělesné zdatnosti a pohybové výkonnosti mládeže.
Monografie otevírá diskusi k vybraným aktuálním otázkám, například k údajům o sportu a pohybové aktivitě mládeže v České republice.
Publikace je určena především tělovýchovným pedagogům, učitelům, trenérům a studentům tělesné výchovy a sportu.

Recenze

Publikace je věnována problematice životního stylu s důrazem na pohybovou aktivitu a motorickou výkonnost české mládeže. Pohybová aktivita, pohybové schopnosti, hypokineze, zdraví apod., jsou velmi frekventované termíny v současné společnosti, jak laické tak i odborné. Je tomu tak vzhledem k problémům, jejichž původ, můžeme spojovat s pohybovou nedostatečností současné populace, napříč věkovým spektrem. Už jen z takto zhruba naznačených důvodů považuji téma práce za relevantní a jeho zkoumání za potřebné. Je společensky žádoucí a prospěšné, v odborných kruzích velmi často diskutované.
Spis má dvě základní části teoretickou a výzkumnou. První z nich má rozsah 28 stran rozčleněných do 4 kapitol. V úvodu autoři zdůvodňují v obecné rovině vznik odborného textu a naznačují odlišnost svého přístupu k řešení problematiky. Pozitivum přístupu spočívá ve snaze popsat současný stav pohybové výkonnosti mládeže, vývojový trend (vzhledem k předcházejícím generacím) a srovnání s evropskými přehledy problému. V kontextu s názvem (životní styl) autoři sledují volnočasové aktivity české mládežnické populace a změny v jejich zájmech. Záměr sledování studie je široký. V této části práce jsou citovány zdroje, které byly publikovány koncem devadesátých let a začátkem nového tisíciletí.
(...)
Podstatu hodnocené publikace tvoří její druhá část, kterou můžeme charakterizovat jako výzkumnou v plném smyslu. Je velmi obsáhlá (140 stran), a proporcionálněji autoři věnovali více jak 3/4 jejího obsahu. Strukturálně je rozdělena do deseti kapitol, které korespondují se stanovenými cíli výzkumu. Autoři posuzovaného rukopisu se sami již delší dobu zabývají problematikou pohybové aktivnosti mládeže. Kontinuita jejich zaměření je viditelná i v podobě hodnoceného rukopisu. Statistické zpracování výsledků je adekvátní záměru.
(...)
Souhrnně hodnotím posuzovaný rukopis kladně jako další informaci o nových výzkumech v oblasti pohybové aktivity a tělesné výkonnosti (zdatnosti) české mládeže. Zvláště ve výchovně vzdělávacích souvislostech a jako námět pro další praktické aplikace při změně životního stylu současné generace dětí a mládeže.

Z recenzního posudku: Doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc.