tištěná kniha e-kniha
Современная дидактика русского языка как второго иностранного. Языковые средства

Современная дидактика русского языка как второго иностранного. Языковые средства

Sovremennaja didaktika russkogo jazyka kak vtorogo inostrannogo. Jazykovye sredstva

Rozboudová, LenkaKonečný, Jakub

témata: jazykové učebnice, lingvistika, pedagogika – didaktika

brožovaná, 120 str., 1. vydání
vydáno: únor 2019
ISBN: 978-80-246-4277-2
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Monografie charakterizuje současný stav výuky ruského jazyka jako dalšího cizího jazyka v českém jazykovém prostředí. Kapitoly první části knihy jsou věnovány popisu různých hledisek výuky ruského jazyka v kontextu požadavků kladených kurikulárními dokumenty České republiky. Druhá část monografie přináší odborné zdůvodnění způsobů práce s jazykovými prostředky ruského jazyka (slovní zásobou, fonetikou, gramatikou, grafikou a pravopisem) v prostředí českých základních a středních škol.

В настоящей монографии, являющейся первой частью трехтомного комплекса, представлено современное состояние обучения русскому языку как второму иностранному в чешской языковой среде. Главы первой части книги посвящены описанию разных аспектов обучения русскому языку в контексте требований, указанных в куррикулумных документах Чешской Республики. Вторая часть монографии дает научное обоснование работы над языковыми средствами – лексикой, фонетикой, грамматикой, графикой и орфографией русского языка в чешской начальной девятилетней школе и в средней школе.

Recenze

Recenzovanou publikaci je třeba vnímat jako velmi očekávanou a přínosnou pro současnou rusistiku a výuku ruského jazyka jako dalšího cizího jazyka, který se nicméně potýká se zátěží minulosti a stagnací v oblasti aktuálních odborných prací na téma didaktických bádání. Tento publikační počin prvního dílu celkem třídílné monografie (jak uvádějí autoři) si klade za cíl popsat a zanalyzovat vývoj, současný stav a tendence rozvoje metodiky výuky ruštiny. Publikace je napsána v ruském jazyce, což na jedné straně omezuje rozsah její použitelnosti širší odbornou didaktickou komunitou, nicméně, na straně druhé, je ruský jazyk vítaný rusisty, kteří dlouho pracovali pouze s dílčími odbornými materiály (často anglo, či jinojazyčnými), a využívali je pouze v omezené míře ve výuce didaktiky ruského jazyka na fakultách zaměřených na učitelství ruštiny.
Struktura prvního dílu je přehledná, rozsah jednotlivých částí je vyvážený rozdělením do 9 kapitol s úvodem, závěrem, sumářem, použitou literaturou a rejstříkem. Autoři publikace vhodně a klasicky postupují od vymezení terminologie, přes zařazení tématiky do lingvo- didaktických, pedagogických, didaktických a psychologických disciplín. Četné odkazy na konkrétní teorie a výzkumy v dané oblasti výrazně obohacují informační hodnotu knihy. Na základě zvoleného členění kapitol je možné srovnat teoretická východiska a současný stav metodiky výuky ruského jazyka. Ve druhé a třetí kapitole analyzují autoři současný stav výuky ruštiny, jejího postavení jako dalšího cizího jazyka a kutikulární dokumenty, vymezující fungování ruštiny v rámci vzdělávacího systému České republiky. Čtvrtá kapitola je věnována analýze učebnic a výukových materiálů a kritériím jejich výběru na českých školách. Autoři pak přecházejí prostřednictvím vymezení pojmů jazykových prostředků a řečových dovedností k 6. - 9. kapitole, kde se věnují otázce výuky lexika, fonetiky, gramatiky a grafiky ruštiny. Tyto kapitoly zahrnují jak teoretickou analýzu, tak také praktické metodické komentáře, které umožňují zpřehlednění klasických postupů a vymezení jejich působnosti a vhodnosti při dosažení cíle, tedy kvalitní výuky ruštiny.
Bohatý seznam literatury, který je uveden v závěru publikace, mapuje publikační vývoj i současný stav didaktiky ruského jazyka a může být použitý nejen odborníky rusisty, ale také studenty pedagogických a jiných fakult se zaměřením na učitelství.

Z recenzního posudku: Doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.