tištěná kniha
Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století

Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století

Royt, Jan

témata: výtvarné umění, náboženství

brožovaná, 480 str., 2. vydání
vydáno: duben 2011
ISBN: 978-80-246-1691-9
doporučená cena: 385 Kč

E-shop

Anotace

Téma vztahu obrazu a kultu v barokních Čechách pojednává Jan Royt - významný medievalista pro dějiny umění českých zemí a znalec křesťanské ikonografie - v časovém vymezení, které vychází z postupného obnovení středověkého kultu milostných obrazů a soch, k němuž v zemích Koruny české došlo na přelomu 16. a 17. století a trvalo do devadesátých let 18. století. Hlavní pozornost věnuje autor genezi, typologii a ikonografii zázračných (milostných) obrazů a soch, způsobům jejich migrace, také však bedlivě sleduje projevy úcty k "zázračným" vyobrazením v poutních místech, zejména kostelech, podrobně líčí slavnosti spojené s devočními sochami a obrazy - jejich korunování či přenášení na jiné místo anebo i jejich objevení. Do spektra jeho zájmu patří i schvalovací "administrativa" milostného obrazu. Při zkoumání kultu mariánských obrazů překračuje hranice barokních Čech a zabývá se jejich uctíváním i ve střední Evropě. Do závěrečných kapitol, zaměřených na způsoby šíření devočních zobrazení, jsou začleněny státní zásahy za vlády Josefa II., jež měly úctu k milostným (zázračným) obrazům potlačit.
Druhé, graficky i obsahově upravené vydání doplňuje kapitola o devoci ve středověku, soupis vyobrazení a ediční poznámka; byly v něm aktualizovány jak texty statí, tak literatura a rejstříky, významně se také rozšířila obrazová příloha.

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD. (1955)
Po absolvování Vysoké školy zemědělské v Praze (1974-79) vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1979-83), poté pracoval (1984-90) jako redaktor literatury o výtvarném umění v nakladatelství Odeon. V roce 1990 se stal odborným asistentem v Ústavu pro dějiny umění UK, roku 1997 se habilitoval (Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století) a v roce 2004 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy. Od roku 2006 je ředitelem Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze, jako pedagog působí též na Katolické teologické fakultě UK, Akademii výtvarných umění v Praze a Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je členem vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, FF UK a FF UJEP v Ústí nad Labem.
Zabývá se starším uměním, od raně křesťanské epochy až po konec baroka, zejména se specializuje na malířství středověku a křesťanskou ikonografii. Podílel se na řadě mezinárodních i domácích výstavních projektů, např. Hl. Johannes von Nepomuk 1393-1993; Mistr Theodorik; Karel IV. císař z Boží Milosti. Je autorem několika monografií, v Karolinu vydal Obraz a kult v Čechách v 17. a 18. století (1999); Středověké malířství v Čechách (2002) a Slovník biblické ikonografie (2007), publikoval přes dvě stě odborných statí v domácích i zahraničních periodikách.