tištěná kniha
Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách, 1340-1550

Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách, 1340-1550

Royt, Jan

témata: výtvarné umění, historie – středověk, historie – raný novověk

vázaná, 352 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2015
ISBN: 978-80-246-3174-5
doporučená cena: 450 Kč

E-shop

Anotace

V severozápadních Čechách se dochoval pozoruhodný soubor oltářních retáblů či jednotlivých deskových obrazů z let 1340–1550. Převážná většina z nich pochází z období pozdní gotiky a raného novověku, kdy v Čechách vládla dynastie Jagellonců a Ferdinand I. Habsburský. Toto bohatství uměleckých děl vzniklo díky hospodářskému vzmachu severozápadních Čech, především zásluhou těžby a zpracování kovů v Krušnohoří. Autor monografie Jan Royt ve spolupráci s historičkou Michaelou Hrubou a historičkou umění Magdalénou Nespěšnou Hamsíkovou seznamuje čtenáře s vývojem deskové malby v severozápadních Čechách a v Sasku v kontextu historického a náboženského vývoje na tomto území. Jednotlivé památky jsou podrobně představeny formou katalogových hesel, doprovázených barevnými reprodukcemi.

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. (1955) je výrazná osobnost české historie umění. Na filozofické a teologické fakultě UK v Praze a na filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem přednáší dějiny středověkého umění a křesťanskou ikonografii. Externě působí na AVU v Praze. Napsal několik monografií a desítky odborných statí, publikovaných doma i v zahraničí. Je členem několika vědeckých a redakčních rad a prestižního zahraničního sdružení Görres-Gesellschaft.

Obsah

Poděkování

Úvod (Jan Royt)

I. Severozápadní a severní Čechy na sklonku středověku (Michaela Hrubá)

II. Uměleckohistorická literatura věnovaná gotickému deskovému malířství v severozápadních a severních Čechách (Jan Royt)

III. Gotická desková malba v severozápadních a severních Čechách 1340-1550 (Jan Royt)

IV. Desková malba v Sasku v letech 1470-1530 a její vliv na deskovou malbu v severozápadních Čechách (Jan Royt)

V. Korpus deskové malby v severozápadních a severních Čechách (Jan Royt, Magdaléna Hamsíková-Nespěšná)
1. Madona mostecká
2. Madona osecká
3. Slavětínský oltář
4. Oltář z Jeníkova
5. Oltář z Duban
6. Oltář z Duban
7. Křídlo oltáře z Bystřice u Kadaně
8. Oltář z Letařovic
9. Mistr Svatojiřského oltáře - Oltářní trojúhelníkové nástavce kadaňské
10. Mistr Svatojiřského oltáře - dílna, sv. Voršila, Sv. Barbora, sv. Dorota, sv. Kateřina
11. Hans Maler (?) - Dvě desky s náměty Narození Krista a Klanění tří králů
12. Oltářní křídla z Roudník u Chabařovic
13. Norimberský malíř (Wolfgang Katzheimer?) - Oboustranně malovaná oltářní křídla
14. Hornorýnský mistr - Sv. Jan na Patmu
15. Hornorýnský mistr - Příbuzenstvo Kristovo
16. Hornorýnský mistr (?) - Skříňový oltář s vyobrazením Příbuzenstva Kristova z Cínovce
17. Dvě oboustranně malovaná oltářní křídla s mariánskými náměty ze Zeliny
18. Skříňový oltář z Kerhartic (Gersdorfu) u České Kamenice
19. Oltář z Klapého u Libochovic
20. Predela oltáře z Klapého u Libochovic s námětem 12 apoštolů
21. Oltárni křídlo s námětem Assumpty v slunci oděné z archy z Českého Chvojna
22. Mistr Litoměřického oltáře - tzv. Litoměřický oltář
23. Hans Hesse - Roudnický oltář (12 desek s pašijovými náměty)
24. Umělec ovlivněný podunajskou školou (Hans Hesse - okruh?) - Oltář z Vintiřova
25. Dílna Hanse Hesse - Oltář sv. Barbory
26. Dílna (okruh?) Hanse Hesse - Oltářni křidla se sv. Petrem, sv. Kateřinou, sv. Barborou a se sv. Pavlem
27. Assumpta z kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vrbně nad Lesy
28. Oboustranně malovaná křidla se sv. Kateřinou a sv. Maří Magdalénou, se sv. Barborou a sv. Onufriem
29. Nikl z Jurgenthalu (?) - Oboustranně malovaná oltářni křidla s mariánskými náměty, se sv. Barborou a sv. Kateřinou
30. Mistr oltáře sv. Alexia (?) - Oboustranně malovaná křidla s legendou sv. Jakuba a s donátorskou scénou, pevná křidla s vyobrazením sv. Sebalda a sv. Vendelína (Jodoca?), oltářni nástavec s vyobrazením utrpení sv. Alexia
31. Kadaňské Ukřižováni
32. Zák Lucase Cranacha st. - Oltářni retábl s mystickým zasnoubením sv. Kateřiny
33. Okruh Lucase Cranacha st. - Oltář sv. Jana Křtitele
34. Mistr oltáře z Oberbobritzsch (dílna) - Oltářni retábl sv. Kateřiny
35. Oltářni retábl Panny Marie Růžencové
36. Oltářni křidla se sv. Adriánem, sv. Osvaldem, sv. Petrem a sv. Pavlem z Libkovic
37. Votivni epitaf Vavřince Hengsta
38. Votivni obraz s mystickým zasnoubenim sv. Kateřiny
39. Lucas Cranach st. - Adam a Eva
40. Mistr IW - Křidla tzv. Oltáře z Litoměřic
41. Mistr IW - Zelinský oltář
42. Mistr IW - Votivni deska s Assumptou, tzv. Mostecká
43. Mistr IW - Odpočívající Kristus
44. Mistr IW - Stěti sv. Kateřiny
45. Mistr IW (dílna) - Oltářni retábl sv. Barbory
46. Dílna Mistra IW - Kovový had
47. Deska se sv. Jakubem Většim a sv. Janem Evangelistou
48. Oltářni křidlo se sv. Kryštofem
49. Oltář sv. Anny z Libkovic
50. Mistr Slavětinského oltáře - Oltářni polyptych s náměty Kristova utrpení a oslaveni, s řezanou predelou a s nástavcem
51. Mistr Slavětinského oltáře - malíř (dílna), Mistr oltáře z Dohny (Mistr Doksanské archy) - řezbář (dílna) -Utrakvistický oltář s řezanými anděly a výklenkem pro Tělo Páně ve středu a s pohyblivými oboustranně malovanými křidly
52. Mistr Slavětinského oltáře (dílna) - Oltářni křidla s vyobrazením sv. Václava a sv. Ludmily ze Štěti
53. Mistr Slavětinského oltáře - Oltář s Proměněnim Krista na hoře Tábor
54. Mistr Slavětinského oltáře - vnější strany křidel Doksanského oltáře s námětem Zvěstováni Panně Marii
55. Mistr Slavětinského oltáře (dilna) - Oltářni křidlo z Vetlé s vyobrazenim sv. KarlaVelikého (?)
56. Mistr Slavětinského oltáře (dilna) - Oltář z Duban
57. Mistr Slavětinského oltáře - Strahovská oltářni křidla se sv. Alžbětou a se sv. Ludmilou
58. Utrakvistický oltář z Brozánek
59. Oltářní triptych s Nejsvětější Trojicí a s oboustranně malovanými křídly
60. Mistr oltáře z Českého Chvojna (severočeský mistr) - Dvě oboustranně malovaná oltářní křídla s vyobrazením světic
61. Oltářní křídla se světci a světicemi
62. Hornorýnský mistr (?) - Ukřižování z biskupské rezidence v Litoměřicích
63. Norimberský mistr (?) - Dvě oltářní křídla s náměty ze života sv. Jáchyma a sv. Anny
64. Madona mezi sv. Anežkou Římskou a sv. Kateřinou
65. Oltářní křídlo se sv. Vavřincem
66. Švábský mistr (?) - Umývání nohou apoštolům
67. Vlámský mistr (?) - Umučení 10 000 rytířů
68. Hornorýnský mistr (?) - Ecce homo
69. Hornorýnský mistr (?) - Ukřižování z Budyně
70. Hornorýnský mistr (?) - Oplakávání Krista
71. Hornorýnský mistr (?) - Dvě desky s Nesením kříže a se Zmrtvýchvstáním Krista
72. Hornorýnský mistr, okruh Martina Schongauera - Adorace Krista
73. Madona na půlměsíci ze Žatce
74. Mistr Svatojiřského oltáře (?) - Navštívení Panny Marie, Klanění tří králů
75. Oplakávání Krista z Litoměřic
76. Rozeslání apoštolů z Litoměřic
77. Bolestný Kristus z Duchcova
78. Mistr IW - Predela s Veraikonem
79. Mistr IW (?) - Madona se sv. Barborou a sv. Kateřinou

VII. Prameny a literatura
Seznam vyobrazení

VIII. Resumé