tištěná kniha
Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách, 1340–1550

Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách, 1340–1550

Royt, Jan

témata: výtvarné umění, historie – středověk, historie – raný novověk

vázaná, 352 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2015
ISBN: 978-80-246-3174-5
doporučená cena: 450 Kč

E-shop

Anotace

V severozápadních Čechách se dochoval pozoruhodný soubor oltářních retáblů či jednotlivých deskových obrazů z let 1340–1550. Převážná většina z nich pochází z období pozdní gotiky a raného novověku, kdy v Čechách vládla dynastie Jagellonců a Ferdinand I. Habsburský. Toto bohatství uměleckých děl vzniklo díky hospodářskému vzmachu severozápadních Čech, především zásluhou těžby a zpracování kovů v Krušnohoří. Autor monografie Jan Royt ve spolupráci s historičkou Michaelou Hrubou a historičkou umění Magdalénou Nespěšnou Hamsíkovou seznamuje čtenáře s vývojem deskové malby v severozápadních Čechách a v Sasku v kontextu historického a náboženského vývoje na tomto území. Jednotlivé památky jsou podrobně představeny formou katalogových hesel, doprovázených barevnými reprodukcemi.


Obsah

Poděkování

Úvod (Jan Royt)

I. Severozápadní a severní Čechy na sklonku středověku (Michaela Hrubá)

II. Uměleckohistorická literatura věnovaná gotickému deskovému malířství v severozápadních a severních Čechách (Jan Royt)

III. Gotická desková malba v severozápadních a severních Čechách 1340–1550 (Jan Royt)

IV. Desková malba v Sasku v letech 1470–1530 a její vliv na deskovou malbu v severozápadních Čechách (Jan Royt)

V. Korpus deskové malby v severozápadních a severních Čechách (Jan Royt, Magdaléna Hamsíková-Nespěšná)
1. Madona mostecká
2. Madona osecká
3. Slavětínský oltář
4. Oltář z Jeníkova
5. Oltář z Duban
6. Oltář z Duban
7. Křídlo oltáře z Bystřice u Kadaně
8. Oltář z Letařovic
9. Mistr Svatojiřského oltáře – Oltářní trojúhelníkové nástavce kadaňské
10. Mistr Svatojiřského oltáře – dílna, sv. Voršila, Sv. Barbora, sv. Dorota, sv. Kateřina
11. Hans Maler (?) – Dvě desky s náměty Narození Krista a Klanění tří králů
12. Oltářní křídla z Roudník u Chabařovic
13. Norimberský malíř (Wolfgang Katzheimer?) – Oboustranně malovaná oltářní křídla
14. Hornorýnský mistr – Sv. Jan na Patmu
15. Hornorýnský mistr – Příbuzenstvo Kristovo
16. Hornorýnský mistr (?) – Skříňový oltář s vyobrazením Příbuzenstva Kristova z Cínovce
17. Dvě oboustranně malovaná oltářní křídla s mariánskými náměty ze Zeliny
18. Skříňový oltář z Kerhartic (Gersdorfu) u České Kamenice
19. Oltář z Klapého u Libochovic
20. Predela oltáře z Klapého u Libochovic s námětem 12 apoštolů
21. Oltární křídlo s námětem Assumpty v slunci oděné z archy z Českého Chvojna
22. Mistr Litoměřického oltáře – tzv. Litoměřický oltář
23. Hans Hesse – Roudnický oltář (12 desek s pašijovými náměty)
24. Umělec ovlivněný podunajskou školou (Hans Hesse – okruh?) – Oltář z Vintířova
25. Dílna Hanse Hesse – Oltář sv. Barbory
26. Dílna (okruh?) Hanse Hesse – Oltářní křídla se sv. Petrem, sv. Kateřinou, sv. Barborou a se sv. Pavlem
27. Assumpta z kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vrbně nad Lesy
28. Oboustranně malovaná křídla se sv. Kateřinou a sv. Maří Magdalénou, se sv. Barborou a sv. Onufriem
29. Nikl z Jurgenthalu (?) – Oboustranně malovaná oltářní křídla s mariánskými náměty, se sv. Barborou a sv. Kateřinou
30. Mistr oltáře sv. Alexia (?) – Oboustranně malovaná křídla s legendou sv. Jakuba a s donátorskou scénou, pevná křídla s vyobrazením sv. Sebalda a sv. Vendelína (Jodoca?), oltářní nástavec s vyobrazením utrpení sv. Alexia
31. Kadaňské Ukřižování
32. Žák Lucase Cranacha st. – Oltářní retábl s mystickým zasnoubením sv. Kateřiny
33. Okruh Lucase Cranacha st. – Oltář sv. Jana Křtitele
34. Mistr oltáře z Oberbobritzsch (dílna) – Oltářní retábl sv. Kateřiny
35. Oltářní retábl Panny Marie Růžencové
36. Oltářní křídla se sv. Adriánem, sv. Osvaldem, sv. Petrem a sv. Pavlem z Libkovic
37. Votivní epitaf Vavřince Hengsta
38. Votivní obraz s mystickým zasnoubením sv. Kateřiny
39. Lucas Cranach st. – Adam a Eva
40. Mistr IW – Křídla tzv. Oltáře z Litoměřic
41. Mistr IW – Želinský oltář
42. Mistr IW – Votivní deska s Assumptou, tzv. Mostecká
43. Mistr IW – Odpočívající Kristus
44. Mistr IW – Stětí sv. Kateřiny
45. Mistr IW (dílna) – Oltářní retábl sv. Barbory
46. Dílna Mistra IW – Kovový had
47. Deska se sv. Jakubem Větším a sv. Janem Evangelistou
48. Oltářní křídlo se sv. Kryštofem
49. Oltář sv. Anny z Libkovic
50. Mistr Slavětínského oltáře – Oltářní polyptych s náměty Kristova utrpení a oslavení, s řezanou predelou a s nástavcem
51. Mistr Slavětínského oltáře – malíř (dílna), Mistr oltáře z Dohny (Mistr Doksanské archy) – řezbář (dílna) – Utrakvistický oltář s řezanými anděly a výklenkem pro Tělo Páně ve středu a s pohyblivými oboustranně malovanými křídly
52. Mistr Slavětínského oltáře (dílna) – Oltářní křídla s vyobrazením sv. Václava a sv. Ludmily ze Štětí
53. Mistr Slavětínského oltáře – Oltář s Proměněním Krista na hoře Tábor
54. Mistr Slavětínského oltáře – vnější strany křídel Doksanského oltáře s námětem Zvěstování Panně Marii
55. Mistr Slavětínského oltáře (dílna) – Oltářní křídlo z Vetlé s vyobrazením sv. Karla Velikého (?)
56. Mistr Slavětínského oltáře (dílna) – Oltář z Duban
57. Mistr Slavětínského oltáře – Strahovská oltářní křídla se sv. Alžbětou a se sv. Ludmilou
58. Utrakvistický oltář z Brozánek
59. Oltářní triptych s Nejsvětější Trojicí a s oboustranně malovanými křídly
60. Mistr oltáře z Českého Chvojna (severočeský mistr) – Dvě oboustranně malovaná oltářní křídla s vyobrazením světic
61. Oltářní křídla se světci a světicemi
62. Hornorýnský mistr (?) – Ukřižování z biskupské rezidence v Litoměřicích
63. Norimberský mistr (?) – Dvě oltářní křídla s náměty ze života sv. Jáchyma a sv. Anny
64. Madona mezi sv. Anežkou Římskou a sv. Kateřinou
65. Oltářní křídlo se sv. Vavřincem
66. Švábský mistr (?) – Umývání nohou apoštolům
67. Vlámský mistr (?) – Umučení 10 000 rytířů
68. Hornorýnský mistr (?) – Ecce homo
69. Hornorýnský mistr (?) – Ukřižování z Budyně
70. Hornorýnský mistr (?) – Oplakávání Krista
71. Hornorýnský mistr (?) – Dvě desky s Nesením kříže a se Zmrtvýchvstáním Krista
72. Hornorýnský mistr, okruh Martina Schongauera – Adorace Krista
73. Madona na půlměsíci ze Žatce
74. Mistr Svatojiřského oltáře (?) – Navštívení Panny Marie, Klanění tří králů
75. Oplakávání Krista z Litoměřic
76. Rozeslání apoštolů z Litoměřic
77. Bolestný Kristus z Duchcova
78. Mistr IW – Predela s Veraikonem
79. Mistr IW (?) – Madona se sv. Barborou a sv. Kateřinou

VII. Prameny a literatura
Seznam vyobrazení

VIII. Resumé