tištěná kniha
Měnová politika a její interakce s politikou fiskální

Měnová politika a její interakce s politikou fiskální

Řežábek, Pavel

témata: ekonomie a finance

brožovaná, 128 str., 1. vydání
vydáno: únor 2011
ISBN: 978-80-246-1894-4
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Čtenáři se dostává do rukou v českém prostředí zcela jedinečná publikace. Unikátnost předkládané práce spočívá hlavně v tom, že se v české ekonomické literatuře jedná o první takto hlubokou analýzu interakce měnové a fiskální politiky jak z teoretického, tak z empirického pohledu. Práce je inspirována především zahraničními zkušenostmi a výzkumem, a zároveň praktickou zkušeností autora v oblasti interakce měnové a fiskální autority. Publikace vyplňuje v podmínkách České republiky, a v souvislosti s poslední globální finanční a ekonomickou krizí, mezeru v oblasti výzkumu interakce měnové a fiskální autority na bázi teorie her. Vybudovaný teoretický rámec, včetně empirické aplikace na datech z České republiky, představuje pro hospodářskopolitické instituce robustní nástroj pro analýzu praktického provádění měnové a fiskální politiky a z toho plynoucích hospodářskopolitických implikací. Předkládaná práce zároveň poskytuje přehled metod používaných k odhadu potenciálního produktu a popis jejich aplikace v České národní bance a na Ministerstvu financí ČR.

Obsah

PŘEDMLUVA

1. ÚVOD

2. HISTORICKÝ EXKURZ
2.1 POZNÁMKA K VÝVOJI "DOKTRÍN" PROVÁDĚNÍ MĚNOVÉ POLITIKY

3. TEORETICKÝ MODEL: INTERAKCE MĚNOVÉ A FISKÁLNÍ POLITIKY - PŘEHLED LITERATURY

4. TEORETICKÝ MODEL: INTERAKCE MĚNOVÉ A FISKÁLNÍ POLITIKY
4.1 NASHOVA ROVNOVÁHA
4.2 STACKELBERGOVA ROVNOVÁHA
4.2.1 Stackelbergova rovnováha - vůdce centrální banka
4.2.2 Stackelbergova rovnováha - vůdce fiskální autorita
4.2.3 Stackelbergova rovnováha - implikace

5. POTENCIÁLNÍ PRODUKT A MEZERA VÝSTUPU
5.1 NESTRUKTURÁLNÍ JEDNOROZMĚRNÉ STATISTICKÉ METODY
5.1.1 Lineární detrendování
5.1.2 Jednorozměrný Hodrickův-Prescottův filtr
5.1.3 Jednorozměrná metoda nepozorovaných komponent
5.2 STRUKTURNÍ TEORETICKÉ METODY
5.3 VÍCEROZMĚRNÉ METODY
5.4 PRODUKČNÍ FUNKCE A JEJÍ VYUŽITÍ V ČESKÉ FISKÁLNÍ POLITICE
5.5 VÍCEROZMĚRNÁ METODA NEPOZOROVANÝCH KOMPONENT A JEJÍ VYUŽITÍ V ČESKÉ MĚNOVÉ POLITICE
5.6 POZNÁMKA K NOVÉMU PROGNOSTICKÉMU APARÁTU ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
5.7 SROVNÁNÍ A DISKUZE VÝPOČTŮ POTENCIÁLNÍHO PRODUKTU A MEZERY VÝSTUPU V ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE A NA MINISTERSTVU FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
5.8 POZNÁMKA: VÝPOČET POTENCIÁLNÍHO PRODUKTU V KONTEXTU VÝVOJE EKONOMICKÉHO MYŠLENÍ
5.9 POZNÁMKA: VLIV NEJISTOTY VÝPOČTU POTENCIÁLNÍHO PRODUKTU A MEZERY VÝSTUPU NA PROVÁDĚNÍ MĚNOVÉ POLITIKY
5.10 DISKUZNÍ POZNÁMKA: ZADLUŽENÍ STÁTU A STABILITA BANKOVNÍHO SEKTORU

6. EMPIRICKÁ ANALÝZA: INTERAKCE MĚNOVÉ A FISKÁLNÍ POLITIKY
6.1 PŘEHLED EMPIRICKÉ LITERATURY INTERAKCE MĚNOVÉ A FISKÁLNÍ POLITIKY
6.2 EMPIRICKÁ ANALÝZA: VYTYČENÍ ZÁKLADNÍCH CÍLŮ EMPIRICKÉ ANALÝZY
6.3 EMPIRICKÁ ANALÝZA: POPIS DAT
6.4 EMPIRICKÁ ANALÝZA: SPECIFIKACE MODELU
6.5 EMPIRICKÁ ANALÝZA: METODA ODHADU
6.6 EMPIRICKÁ ANALÝZA: HLAVNÍ VÝSLEDKY ODHADŮ
6.6.1 Výsledky základního modelu
6.6.2 Výsledky modelu s celkovými vládními příjmy a výdaji
6.6.3 Výsledky modelu s pozitivní a negativní mezerou výstupu
6.6.4 Výsledky modelu se současným odhadem mezery výstupu
6.7 ZÁKLADNÍ EKONOMETRICKÉ TESTY

7. ZÁVĚR

LITERATURA

Recenze

Hodnocená práce přináší vyhodnocení vzájemného ovlivňování měnové a fiskální politiky. Toto téma je navzdory své důležitosti v české literatuře dosti poddimenzované, takže lze tento příspěvek kvitovat s povděkem. Hodnocená práce je unikátní především vtom ohledu, že podle mého názoru velmi zajímavým způsobem aplikuje mikroekonomické teoretické modely původem z teorie her (Nashova rovnováha a Stackelbergův model) na typicky makroekonomickou problematiku. Vedle této aplikace je pak zásadním přínosem publikace aplikace získaných poznatků na empirické údaje kde autor zkoumá vzájemnou souhru měnové a fiskální politiky, přičemž zde využívá údaje o odlišných odhadech mezery výstupu "z pera" ČNB a Ministerstva financí. Výsledky této empirické aplikace a jejich hospodářskopolitické implikace jsou přitom velmi zásadní a ve světle stávající krize také velmi aktuální.
Předložený text obsahuje originální a aktuální práci. Její knižní vydání bude sloužit k pochopení těch jevů ekonomiky, které se nejsou vysvětlitelné klasickou makroekonomií, protože zahrnují mikroekonomický vhled.

Z recenzního posudku: Prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.