tištěná kniha e-kniha
Fonetika italštiny

Fonetika italštiny

Radimský, Jan

témata: lingvistika

brožovaná, 150 str., 1. vydání
vydáno: duben 2018
ISBN: 978-80-246-3805-8
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Publikace si klade za cíl zaplnit mezeru v nabídce učebnic zabývajících se zvukovou podobou italštiny. Záměrem autora je poskytnout komplexní popis současné standardní a neutrální italské výslovnosti s přihlédnutím k hlavním výslovnostem tzv. regionálním a poukázat také na důležité rozdíly oproti zvukové stránce češtiny.
Předkládaná příručka pokrývá všechny hlavní oblasti zvukového popisu jazyka, tj. italský hláskový systém (souhlásky, samohlásky, centrální aproximanty, délka samohlásek, fonologická relevance jednotlivých hlásek v italštině standardní a neutrální), realizaci souhláskových a samohláskových skupin (hiáty, diftongy, geminace a spontánní geminace souhlásek, struktura slabiky), suprasegmentální stránku zvukového projevu (přízvuk, větný důraz, intonace) a sandhiové jevy (fonosyntaktické zdvojení, elize a apokopa). Zvláštní pozornost je věnována mimo jiné souvislosti morfologické struktury slov s umístěním přízvuku.
Fonetika italštiny je příručka určená českým lingvistům, jazykovým profesionálům (učitelům, tlumočníkům, apod.) a využijí ji také vysokoškolští studenti italianistiky, pro které adekvátní studijní materiál v češtině zatím chyběl.

Recenze

Kniha Jana Radimského, Fonetika italštiny, představuje úspěšný pokus o zaplnění obrovské mezery v řadě monografií věnovaných fonetice a fonologii hlavních románských jazyků, z nichž některé se již dočkaly druhého či třetího vydání. Česky psaný popis fonetiky a fonologie italštiny postrádala jak širší lingvistická obec, která se běžně odvolává k ostatním zmíněným monografiím, tak zejména studenti italské filologie všech studijních úrovní. Je zřejmé, že skloubit všechna tato různorodá publika není nijak jednoduché. Přesto je to jasně deklarovaným cílem předkládaného textu. Hned v úvodu (s. 5) totiž čteme, že příručka je určena lingvistům a jazykovým profesionálům a že ji využijí i studenti. Studenty však autor zároveň upozorňuje, že jeho text předpokládá určitou předchozí či paralelní průpravu. Mám za to, že (záměrná) žánrová nevyhraněnost předkládaného textu (příručka - odborná monografie - učební text) je na jedné straně velmi pozitivní, na straně druhé však klade určité nároky na nejméně připravené čtenáře -tj. studenty prvních ročníků italianistiky-, kterým je však primárně určena.
(...)
Nejprve pár slov k celkovému plánu publikace. Fonetika italštiny je rozdělena do pěti základních kapitol. První je věnována sociolingvistické situaci současné italštiny, do níž vstupuje celá řada diachronních faktorů, jakož i geografická variabilita, která je stále značná. Popis fonetiky italštiny tak začíná nejprve definicí toho, co vůbec "standardní italština" je. Další kapitoly jsou už věnovány souhláskám a samohláskám, zvlášť jsou traktovány aproximanty; jedna podkapitola je též věnována struktuře slabiky. Po segmentální fonetice se autor věnuje přízvuku, tzv. sandhi a intonaci. Text je opatřen rovněž zajímavými přílohami, které na bohatém korpusovém materiálu dokládají či analyzují některé problematické jevy (jako je např. znělost/neznělost s/z v intervokalické pozici či elize po předložce di). Oproti jiným příručkám/monografiím věnovaným románským jazykům (např. Čermák, P., Fonetika a fonologie současné španělštiny, Karolinum 2015, 3. vyd.) tak autor záměrně vynechává např. kapitoly věnované tvorbě, přenosu a percepci řeči - zde platí autorova poznámka uvedená v úvodu, že tyto obecné poznatky najde čtenář v již dostupných pramenech.

Z recenzního posudku: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.