e-kniha
Psychiatrie

Psychiatrie

Raboch, JiříPavlovský, Pavel a kol.

témata: lékařské vědy, lékařské vědy – psychiatrie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červenec 2014
ISBN: 978-80-246-2712-0
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Jde o učebnici psychiatrie určenou především pro studenty lékařských fakult. Řada kapitol však svým rozsahem přesahuje požadavky pregraduálního studia a poskytuje množství informací důležitých i pro studium postgraduální sloužící k přípravě na atestační zkoušku i ke každodennímu výkonu psychiatrické praxe. Texty většiny jednotlivých kapitol zpracovali zkušení pracovníci Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze, kteří se kromě základní psychiatrické problematiky věnovali i tématům, jež se v základních učebnicích objevují méně často: jde například o oblast klinické psychologie, psychiatrické genetiky, biologie, biochemie, farmakogenomiky a agresivity. Zvláštní kapitoly jsou věnovány i psychiatrii dětské, transkulturální, sociální, forenzní a vojenské, takže poučení budou v předkládané učebnici hledat kromě studentů a psychiatrů i odborníci dalších specializací.

Obsah

1. Obecná část
1.1 Psychiatrie jako jeden ze základních lékařských oborů -historický vývoj
1.2 Ontogeneze lidské psychiky
1.3 Genetika v psychiatrii
1.4 Neurobiologie v psychiatrii
1.5 Neurochemie
1.6 Psychiatrické vyšetření
1.7 Psychologické vyšetřovací metody
1.8 Komunikace s pacientem
1.9 Elektroencefalografie
1.10 Zobrazovací metody v psychiatrii
1.11 Obecná psychopatologie
1.11.1 Vědomí a jeho poruchy
1.11.2 Myšlení a jeho poruchy
1.11.3 Jednání a vůle a jejich poruchy
1.11.4 Emoce a jejich poruchy
1.11.5 Vnímání a jeho poruchy
1.11.6 Pudy a instinkty a jejich poruchy
1.11.7 Paměť a její poruchy
1.11.8 Osobnost a její poruchy
1.12 Agrese a násilí

2. Speciální část
2.1 Klasifikační systémy v psychiatrii
2.2 Organicky podmíněné a symptomatické psychické poruchy
2.2.1 Demence
2.2.2 Lehká porucha poznávacích funkcí
2.3 Epilepsie
2.4 Delirium
2.5 Návykové nemoci
2.6 Schizofrenie
2.7 Schizofrenii příbuzné stavy
2.8 Afektivní poruchy
2.9 Neurotické poruchy
2.10 Poruchy příjmu potravy
2.11 Psychosomatika a somatoformní poruchy
2.12 Poruchy spánku a bdění
2.13 Sexuální dysfunkce
2.14 Poruchy pohlavní identity, poruchy sexuální preference a psychické a behaviorální poruchy spojené se sexuálním vývojem a orientací
2.15 Poruchy osobnosti
2.16 Mentální retardace
2.17 Dětská a dorostová psychiatrie
2.18 Klinická psychofarmakologie
2.19 Psychiatrická farmakogenomika
2.20 Psychoterapie
2.21 Biologické terapie
2.22 První pomoc v psychiatrii
2.23 Manželství a rodina
2.24 Transkulturální psychiatrie
2.25 Sociální psychiatrie
2.26 Vojenská psychiatrie
2.27 Psychiatrická péče ve světle právních norem a soudní psychiatrie
2.28 Další právní normy aplikované v psychiatrii
2.29 Humanizace psychiatrie, etické normy

Literatura - nejdůležitější prameny
Seznam používaných zkratek
Rejstřík