e-kniha
Psychiatrie

Psychiatrie

Raboch, JiříPavlovský, Pavel a kol.

témata: lékařské vědy, lékařské vědy – psychiatrie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červenec 2014
ISBN: 978-80-246-2712-0
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Jde o učebnici psychiatrie určenou především pro studenty lékařských fakult. Řada kapitol však svým rozsahem přesahuje požadavky pregraduálního studia a poskytuje množství informací důležitých i pro studium postgraduální sloužící k přípravě na atestační zkoušku i ke každodennímu výkonu psychiatrické praxe. Texty většiny jednotlivých kapitol zpracovali zkušení pracovníci Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze, kteří se kromě základní psychiatrické problematiky věnovali i tématům, jež se v základních učebnicích objevují méně často: jde například o oblast klinické psychologie, psychiatrické genetiky, biologie, biochemie, farmakogenomiky a agresivity. Zvláštní kapitoly jsou věnovány i psychiatrii dětské, transkulturální, sociální, forenzní a vojenské, takže poučení budou v předkládané učebnici hledat kromě studentů a psychiatrů i odborníci dalších specializací.

Obsah

1. Obecná část
1.1 Psychiatrie jako jeden ze základních lékařských oborů -historický vývoj
1.2 Ontogeneze lidské psychiky
1.3 Genetika v psychiatrii
1.4 Neurobiologie v psychiatrii
1.5 Neurochemie
1.6 Psychiatrické vyšetření
1.7 Psychologické vyšetřovací metody
1.8 Komunikace s pacientem
1.9 Elektroencefalografie
1.10 Zobrazovací metody v psychiatrii
1.11 Obecná psychopatologie
1.11.1 Vědomí a jeho poruchy
1.11.2 Myšlení a jeho poruchy
1.11.3 Jednání a vůle a jejich poruchy
1.11.4 Emoce a jejich poruchy
1.11.5 Vnímání a jeho poruchy
1.11.6 Pudy a instinkty a jejich poruchy
1.11.7 Paměť a její poruchy
1.11.8 Osobnost a její poruchy
1.12 Agrese a násilí

2. Speciální část
2.1 Klasifikační systémy v psychiatrii
2.2 Organicky podmíněné a symptomatické psychické poruchy
2.2.1 Demence
2.2.2 Lehká porucha poznávacích funkcí
2.3 Epilepsie
2.4 Delirium
2.5 Návykové nemoci
2.6 Schizofrenie
2.7 Schizofrenii příbuzné stavy
2.8 Afektivní poruchy
2.9 Neurotické poruchy
2.10 Poruchy příjmu potravy
2.11 Psychosomatika a somatoformní poruchy
2.12 Poruchy spánku a bdění
2.13 Sexuální dysfunkce
2.14 Poruchy pohlavní identity, poruchy sexuální preference a psychické a behaviorální poruchy spojené se sexuálním vývojem a orientací
2.15 Poruchy osobnosti
2.16 Mentální retardace
2.17 Dětská a dorostová psychiatrie
2.18 Klinická psychofarmakologie
2.19 Psychiatrická farmakogenomika
2.20 Psychoterapie
2.21 Biologické terapie
2.22 První pomoc v psychiatrii
2.23 Manželství a rodina
2.24 Transkulturální psychiatrie
2.25 Sociální psychiatrie
2.26 Vojenská psychiatrie
2.27 Psychiatrická péče ve světle právních norem a soudní psychiatrie
2.28 Další právní normy aplikované v psychiatrii
2.29 Humanizace psychiatrie, etické normy

Literatura - nejdůležitější prameny
Seznam používaných zkratek
Rejstřík

Recenze

Předkládaná kniha však svým pojetím představuje víc než běžná učební skripta. Je to dáno hlavně tím, že kromě standardních kapitol jsou v ní zahrnuty velmi zajímavé oddíly, zabývající se např. genetikou, problematikou násilí, národnostních menšin a další aktuální témata, která nebývají takto souhrnně a nadčasově v dostupných učebních textech zpracovány. Zapracováním vysoce aktuálních témat z běžného života se kniha stává zajímavou a poučnou nejen pro studenty medicíny, ale i pro širší odbornou veřejnost. Na náš knižní trh se tak dostává knížka, která by mohla být přínosem pro velké spektrum čtenářů.

Z recenzního posudku: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK vydává po letech nová skripta psychiatrie. Předchozí Obecná a Speciální psychiatrie (Zvolský a kol.) vyšla v roce 1994 a dočkala se několika dotisků. Poslední pravděpodobně vyšel v roce 2005. Autorský kolektiv zahrnuje nyní 28 spoluautorů, z nichž mnozí se již na předcházejících učebních textech podíleli. Jedná se tedy nepochybně o kolektivní dílo zkušených pedagogů, kteří mají jasnou představu o tom, jaké penzum vědomostí by si měl osvojit student magisterského programu studia lékařství všeobecného směru.

Z recenzního posudku: Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.