Skalní umění

Skalní umění

Portugalská naleziště Foz Côa a Mazouco

Půtová, Barbora

témata: výtvarné umění

e-kniha, 1. vydání
vydáno: říjen 2015
ISBN: 978-80-246-3108-0
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Předmětem odborné monografie Skalní umění: portugalská naleziště Foz Côa a Mazouco je deskripce, analýza a interpretace skalního umění. Kniha je rozdělena do dvou relativně samostatných částí. První, teoretická část je věnována výzkumné strategii, dokumentaci, datování, konzervaci a prezentaci skalního umění. Zabývá se také analýzou vztahu skalního umění a krajiny, neboť odlišnost vnímání krajiny v různých kulturách vedla tvůrce k rozdílnému vnímání životního prostředí a k odlišným formám výtvarného projevu. V této souvislosti je představeno skalní umění v kontextu způsobu života loveckých a sběračských skupin. V první části knihy jsou také prezentovány přístupy a metody interpretace skalního umění z krajinného, ergonomického, historického, sociologického, rituálního, uměleckého i estetického hlediska. Druhá část knihy je věnována jedné z předních oblastí s výskytem skalního umění – portugalským archeologickým lokalitám Foz Côa a Mazouco. Popsány a analyzovány jsou zde výtvarné techniky, charakteristiky a specifika skalního umění ve Foz Côa. Konkrétní mladopaleolitické archeologické lokality jsou prezentovány s přihlédnutím k místním geografickým a klimatickým podmínkám. Pozornost je věnována také metodám datování skalního umění a pravěkého osídlení ve Foz Côa. V závěru publikace je představena archeologická lokalita Mazouco, kde byly nalezeny pravěké zoomorfní rytiny vykazující stylové podobnosti s rytinami objevenými ve Foz Côa. Cílem knihy je komplexně představit skalní umění a seznámit odbornou i laickou veřejnost s archeologickými lokalitami Foz Côa a Mazouco.

Recenze

Barbora Půtová předložila práci, věnovanou problematice skalního umění v období staršího pravěku. Toto téma je předmětem zájmu řady badatelů již dlouhá léta, ačkoli neexistuje jednota v pohledu na samotnou podstatu termínu umění v pravěku. V porovnání s řadou zahraničních titulů, zabývajících se doklady estetického/uměleckého projevu pravěkých populací, je česká literatura nepoměrně chudší.
Autorka rozdělila práci na dvě části - část teoretickou, ve které se zabývá především základní charakteristikou tématu, terminologií a způsoby dokumentace, datování a vlastní analýzy dokladů pravěkého umění. Celkem osm kapitol umožňuje základní orientaci v dané problematice a směřuje k pochopení řady dílčích kroků, nezbytných při studiu a vyhodnocení tohoto druhu pravěkého pramene poznání.
Druhá část práce je praktickou ukázkou konkrétní situace zacházení s ohroženými lokalitami v údolí řeky Côa na portugalsko-španělském pomezí. Mimořádně cenné doklady pravěkého parietálního umění zde byly bezprostředně ohroženy stavbou vodního díla. Po několikaletém úsilí se podařilo prokázat skutečné stáří nálezů a zajistit jejich zachování na základě vytvoření archeologického parku o rozloze mnoha kilometrů čtverečních. Tak je dědictví mladopalolitického člověka zachráněno nejen pro návštěvnickou laickou veřejnost, ale hlavně pro příslušné odborníky, kteří se i nadále snaží rozkrýt myšlenkový svět pravěkého člověka.
Publikace představuje dobrou možnost získat mnohé důležité informace nyní i v českém jazyce.

Z recenzního posudku: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.