tištěná kniha
Stres a syndrom vyhoření u lékařů posudkové služby

Stres a syndrom vyhoření u lékařů posudkové služby

Ptáček, RadekČeledová, Libuše a kol.

témata: psychologie, lékařské vědy

brožovaná, 118 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2011
ISBN: 978-80-246-1998-9
doporučená cena: 145 Kč

E-shop

Anotace

Publikace podává přehledné zpracování problematiky stresu
a syndromu vyhoření. Věnuje se stresové zátěži, odolnosti vůči stresu a míře syndromu vyhoření u lékařských profesí, konkrétně pak u posudkových lékařů. Je významným přinosem k poznání chronického stresu a syndromu vyhoření. Cenné je zejména interdisciplinární pojetí, s nímž autoři k problému přistupují.

Recenze

Jako dlouholetý pracovník lékařské posudkové služby a posudkový lékař jsem měla možnost jako jedna z prvních seznámit se s textem monografie "Stres a syndrom vyhoření u posudkových lékařů" a recenzovat jí. V souvislosti s vydáním uvedeného titulu je třeba připomenout okolnosti, které vedly k jeho vydání. Byl to právě MUDr. Bc. R. Čevela, který si jako posudkový lékař a ředitel odboru posudkové služby Ministerstva práce a sociálních věcí cca před čtyřmi lety všiml, že u řady posudkových lékařů panují dlouhodobě určité pocity nepohody v práci, ztráta nadšení, uspokojení z práce, profesní ustrnutí, opotřebení či dokonce vyčerpání. Od uvedeného zjištění byla učiněna řada kroků a zjištění včetně vytvoření odborného týmu, který se začal komplexně problematikou zabývat a jehož úsilí vyústilo v napsání odborné publikace.
Závěr
Chronický stres, stresová zátěž a syndrom vyhoření představují závažný problém, neboť ovlivňují postiženého lékaře, jeho zdraví, přístup k práci, kvalitu práce, zhoršení výkonnosti i
vztahy na pracovišti i k pacientům/klientům, u kterých může dojít ke ztrátě důvěry v lékaře ale také k ovlivnění samotného zdraví pacientů pro možné zvýšení chybovosti lékaře klinika v práci.
Publikace je cenným přínosem k poznání chronického stresu a syndromu vyhoření. Proto by se s jejím obsahem měl seznámit každý personalista, odborný pracovník v oblasti práce
s lidskými zdroji, vedoucí pracovníci institucí a organizací, kde lékaři pracují a nepochybně také ti, jichž se přímo týká - lékaři.
Práce a její smysl je jedním ze základních kamenů života. Pracovní kariéra lékaře trvá zpravidla 35-40 let. Pro lékaře je nutné po celou dobu profesní kariéry nejen dobře znát a
zvládat odbornou medicínskou problematiku, ale také efektivně se vyrovnat s pracovní zátěží, stresem, pracovními podmínkami, úskalími a riziky, které jeho práci provází. V problematice chronického stresu a syndromu vyhoření jde především o to, abychom pochopili jejich zdroje, neboť objektivní poznání podložené provedeným šetřením v rámci výzkumu z roku 2008 a jeho výsledky by se mělo stát v naší hektické době poučením pro zacházení s kvalitou našeho života a zamyšlením nad smyslem a způsobem naší práce.
Tím, že se dva z autorů, působící v oblasti posudkové služby MPSV spojili s předními a renomovanými klinickými odborníky z oblasti psychiatrie a psychologie došlo k optimálnímu
propojení pohledů a přístupů. Autoři vytvořili týmovou spoluprací dílo, které se stane zdrojem informací, poučení a inspirací pro předcházení, odhalování nebo řešení chronického stresu v práci a syndromu vyhoření.

Z recenzního posudku: MUDr. Alena Zvoníková

Publikace podává přehledné zpracování problematiky stresu a syndromu vyhoření včetně základních zjištění a výsledků vědecko-výzkumného úkolu. Podání informací je ucelené a srozumitelné. Monografie mapuje problematiku stresové zátěže, odolností vůči stresu a míry syndromu vyhoření u lékařských profesí, konkrétné u posudkových lékařů. Vychází ze širokého teoretického základu, který zahrnuje nejnovější vědecké poznatky z těchto oblasti. Originální je zejména soubor probandů,který tvoří základ knižního zpravování. Bylo provedeno srovnání situace posudkových lékařů se dvěma jinými profesními skupinami -lékaři klinické medicíny a nezdravotníky.

Z recenzního posudku: MUDr. Miroslav Novotný