tištěná kniha e-kniha
ADHD – variabilita v dětství a dospělosti

ADHD – variabilita v dětství a dospělosti

Ptáček, RadekPtáčková, Hana

témata: psychologie, pedagogika

brožovaná, 128 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2018
ISBN: 978-80-246-2930-8
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Kniha nabízí ucelený pohled na problematiku variability ADHD v dětském věku i dospělosti. Analyzuje problematiku od etiologie, přes neurobiologické a somatické příčiny, variabilitu v odpovědi na léčbu, až po psychologické a sociální souvislosti. Přehled variability ADHD využijí odborníci v oblastech nejen psychiatrie a medicíny obecně, ale i psychologie, pedagogiky a všech souvisejících oblastí. Text zahrnuje také výsledky vybraných původních studií autorů a jako první v české odborné literatuře přináší kompletní diagnostická kritéria ADHD dle DSM-5 v oficiálním českém překladu. V přílohách jsou uvedeny metody pro hodnocení ADHD symptomatologie v dětství i v dospělosti.

Recenze

Ide o aktuálnu a ucelenú publikáciu s cieľom analýzy problematiky syndrómu deficitu pozornosti spojeného s hyperaktivitou ("Attention deficit hyperactivity disorder"; ADHD) z rôzneho uhla pohľadu. Významne hodnotím komplexný pohľad autorov na celú problematiku, ktorá predstavuje nielen medicínsky, ale aj závažný ekonomický a sociálny problém.
Na 125 stranách textuje dielo logicky členené do 12 hlavných kapitol, ktoré sú následne rozčlenené do podkapitol, počínajúc vývojom pojmu ADHD, diagnostickými kritériami, diferenciálnou diagnostikou, biologickou a genetickou variabilitou, pokračujúc variabilitou telesného, psychického vývoja, variabilitou v stravovacích návykoch detí s ADHD a liečbou. Autori opisujú ADHD aj v dospelosti. Každá kapitola obsahuje aj krátke zhrnutie vo forme súhrnu.
Text je napísaný zrozumiteľne a prehľadne. Obsahuje 8 tabuliek a 1 schému. Celkový počet uvádzanej literatúry v zozname použitej literatúry je 309 českých a zahraničných vedeckých a odborných prác. Z toho 1/6 z celkového počtu citovaných prác tvoria práce z obdobia ostatných 5 rokov. Pozitívne hodnotím 7 vedeckých a odborných publikácií autorov, ktoré uvádzajú v zozname použitej literatúry priamo súvisiacich s prezentovanou problematikou.
ADHD patrí medzi najčastejšie diagnostikovanú poruchu detského veku, ktorá sa môže manifestovať pod rozličným klinickým obrazom. Väčšinou ide o kombináciu hyperaktivity, impulzivity a nepozornosti. Doteraz doposiaľ nebola presne definovaná vlastná príčina vzniku uvedenej poruchy. Predpokladá sa spolupôsobenie viacerých faktorov: genetické, biologické, neurobiologické ale aj enviromentálne. Autori správne poukazujú na nejednotnosť názorov farmakoterapie ADHD. Len správne zvolená farmakoterapia môže významným spôsobom zlepšiť kvalitu života dieťaťa a dospelých s ADHD, a to s minimálnym rizikom nežiaducich účinkov.
Záver práce poukazuje na nevyhnutnosť pochopenia obrovskej variability ADHD a potrebu pokračovať v intenzívnom výskume uvedenej poruchy detského veku.
(...)
Záverom konštatujem, že dvojici autorov RNDr. Radek Ptáček a RNDr. Hana Kuželová sa podarilo zostaviť publikáciu, ktorá bude nepochybne slúžiť ako zdroj pregraduálnych ale aj postgraduálnych informácii nielen pre odbor psychiatria, ale aj pre odbory psychológia, pediatria, detská psychiatria a detská neurológia.

Z recenzního posudku: Doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.