tištěná kniha e-kniha
Školní vzdělávání ve Finsku

Školní vzdělávání ve Finsku

Průcha, Jan

témata: pedagogika – vzdělávací systémy

brožovaná, 140 str., 1. vydání
vydáno: leden 2016
ISBN: 978-80-246-3184-4
doporučená cena: 170 Kč

E-shop

Anotace

Kniha je pokračováním ediční řady o školním vzdělávání v evropských zemích, kterou od roku 2008 vydáváme.

Finské školství je v mezinárodním hodnocení oceňováno jako jedno z nejlepších na světě. Což dokládají především finské úspěchy v mezinárodních měřeních vzdělávacích výsledků žáků. V České republice je zájem o finské školství vysoký, avšak dosud chyběl systematický popis finského vzdělávacího systému, který přináší teprve tato monografie.

Čtenáře nejprve uvádí do širšího kontextu finského vzdělávání, objasňuje stručně historii Finska, současný politický a ekonomický systém. Zvláštní pozornost je věnována národní kultuře a mentalitě Finů a principům vzdělávací politiky. Popis finského vzdělávacího systému pokrývá všechny jeho složky, od předškolního vzdělávání až po vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých. Významnou specifičností finského vzdělávání je vysoká míra inkluze žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do běžných tříd a škol.

Podrobně se také věnuje principům přípravy učitelů a dalším záležitostem učitelské profese, stejně jako vzdělávání etnických menšin a přistěhovalců. Novým obsahovým komponentem je kapitola o pedagogickém výzkumu. Na závěr je zařazena kritická kapitola, z pera finského experta Pertti Kansanena (Helsinská univerzita), o současných problémech objevujících se ve finském školství.

Publikace je užitečným zdrojem poznatků a inspirací pro české učitele a ředitele škol, pracovníky školské správy a vzdělávací politiky.

Recenze

Připravovaná publikace velmi vhodně rozšiřuje sérii monografií o zahraničních vzdělávacích systémech, kterou iniciuje a připravuje Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Analogicky jako předešlé monografie vychází i tato publikace z teoretické koncepce srovnávací pedagogiky, která zdůrazňuje, že je třeba provádět deskripci a explanaci analyzovaného zahraničního školství v rámci jeho historických, kulturních, politických, sociálních a dalších determinant. Dalším kladem předloženého textu je - také jako u předešlých knih z této řady -analýza zahraničního školství uskutečněná nejen českým, ale současně "domácím" autorem, tzn. odborníkem ze země popisovaného školství (viz kapitola 4 a 9). V tomto případě došlo ke zvláště vynikající konstelaci autorů, a to spojením dvou mimořádných osobností české a finské pedagogiky. Jméno pana prof. Jana Průchy se v české pedagogické komunitě oprávněně spojuje mj. právě s hlubokou znalostí vývoje a současného stavu finského školství, pan prof. Pertti Kansanen, respektovaný pedagog ve Finsku i v zahraničí, patří k předním postavám finské pedagogiky, zvláště pak pedeutologie.
Potřeba a význam vydání publikace, která komplexně přiblíží českému čtenáři finské školství, je velmi výstižně zdůvodněna v předmluvě. Musíme podtrhnout konstatování, že o finském školství, které se stalo synonymem úspěšného vzdělávacího modelu, u nás často mluví nejen odborníci, ale i politici a novináři. Přesto dosud chybí fundovaná publikace, která tento model komplexně přibližuje. Předložená analyticko-komparativní studie Jana Průchy a Perttiho Kansanena Školní vzdělávání ve Finsku aktuálně rozšiřuje českou srovnávací pedagogiku. Studie přináší komplexní informace o školním vzdělávání ve Finsku, které jsou vhodně zasazeny do širších historických, kulturních, ekonomických, sociálních a politických souvislostí. Text je zpracován přehledně, zajímavě a čtivě. Českého čtenáře bezesporu zaujmou i časté informace k finsko-českým vztahům, data srovnávající různé ukazatele obou států, inspirativní přehled aktuálních finských výzkumů zaměřených na školy a vzdělávání i mimořádně zajímavé přiblížení soudobých problémů a vizí finského školství.

Z recenzního posudku: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.