tištěná kniha
McDonald' s - tak trochu jiná kultura?

McDonald' s - tak trochu jiná kultura?

Pravdová, Markéta

témata: antropologie a etnografie

brožovaná, 248 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2006
ISBN: 80-246-1178-3
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Cílem knihy je na příkladu firmy McDonald¨s ukázat, jaký sociokulturní vliv má působení globálních korporací na spotřebitele, jaké autority, hodnoty či symboly jsou v jejich reklamě propagovány a jakých jazykových prostředků současná reklama využívá k přesvědčování místního publika. Případová studie reklamních aktivit firmy McDonald¨s vychází z podrobné analýzy rozsáhlého množství konkrétních reklamních prostředků, zvláště televizních spotů, její výsledky však mají platnost širší - vypovídají o obecných rysech české reklamní, resp. marketingové komunikace.

Obsah

Předmluva.
1 Kultura McDonald's.
1.1 Historie, fakta a čísla.
1.2 Zásady podnikání McDonald's.
1.3 Hrozby mcdonaldizace.
1.4 Globální versus lokální.
1.5 Proměny spotřebitele a společenských hodnot
1.6 McKultura.
2 Reklama McDonald?s.
2.1 Možné přístupy k reklamní komunikaci.
2.1.1 Přenosový model komunikace.
2.1.2 Alternativní modely komunikace.
2.1.2.1 Propagační model.
2.1.2.2 Rituálový model.
2.1.2.3 Příjmový model.
2.1.2.4 Kulturální model.
2.1.2.5 Postmodernismus.
2.2 Příjemci reklamních sdělení - publikum McDonald?s.
2.2.1 Specifika českých spotřebitelů.
2.2.2 McDonald?s a děti.
2.2.3 McDonald?s a mládež.
2.3 Reklamní komunikace značky McDonald?s.
2.4 Kulturní stereotypy v reklamě McDonald?s.
2.5 Vývoj reklamy McDonald?s a její adaptace pro český trh.
2.6 Přesvědčování v reklamě hlavní a periferní cestou.
2.7 Způsoby přesvědčování v reklamě.
2.7.1 Argumentační postupy v reklamě.
2.7.2 Emocionální přesvědčování a psychologické působení.
2.7.3 Persvaze v jazyce reklamy McDonald?s.
2.7.3.1 Jazykové prostředky aktualizace a zdůraznění.
2.7.3.2 Vztah k adresátovi reklamního sdělení.
2.8 KvantitativníanalýzareklamníchspotůMcDonald?s.
2.8.1 Klíčová slova v reklamě McDonald?s.
2.8.1.1 Podstatná jména.
2.8.1.2 Přídavná jména a příslovce.
2.8.1.3 Slovesa.
2.8.2 Frekvence slovních druhů v reklamě McDonald?s.
2.8.2.1 Nezákladní slovní druhy.
2.8.2.2 Slovo mluvené vs. psané.
2.8.3 Reklamní syntax a styl.
2.9 Textové vzorce v reklamě McDonald?s.

Závěr.
Summary.
Literatura.
Přílohy.
I Obrázky.
II Přepisy textů v televizních spotech McDonald's
III Přepisy textů z vybraných rozhlasových spotů McDonald's.
IV Tabulka: Frekvence výskytů slov (řazení dle četnosti).
V Tabulka: Frekvence výskytů slov (abecední řazení).
VI Graf: Distribuce slov v televizních spotech McDonald?s.
VII Tabulka: Celková frekvence hesel podle slovních druhů.
VIII Tabulka: Celková frekvence slov podle slovních druhů.
IX Tabulka: Celkový index opakování podle slovních druhů.

Recenze

Autorka na příkladu firmy McDonalďs ukazuje, jaký sociokulturní vliv má působení globálních korporací na spotřebitele, jaké autority, hodnoty či symboly jsou v jejich reklamě propagovány a jakých jazykových prostředků současná reklama využívá k přesvědčování místního publika. Případová studie reklamních aktivit firmy McDonalďs vychází z podrobné analýzy rozsáhlého množství konkrétních reklamních prostředků, zvláště televizních spotů, její výsledky však mají platnost širší - vypovídají o obecných rysech české reklamní, resp. marketingové komunikace.
časopis Art & antiques, říjen 2006, str. 126

Markéta Pravdová […] napísala knihu, ktorá je naozaj nová a, parafrázujúc titul predkladaného textu, zároveň "trochu iná". Je o reklame, ale aj o tom, čo je mimo nej - o kultúre, o spoločnosti, o dobe, ktorá súčasnú reklamu živí.
Juraj Rusnák (Mediální studia I/2007, str. 95-98)

Sociologické nedouky mohou v knize potěšit zejména rozbory reklamní tvorby, mechanismů k oslovení kýženého konzumenta či proměn formy reklamní manipulace v posledních letech. McDonald?s - tak trochu jiná kultura? též přináší bohatý soupis dat, vážících se k různým aspektům provozu firmy, či detailní lingvistickou analýzu užívaného slovníku.
Petr Jedlička, Ivo Bystřičan (Literární noviny č. 46, 13. 11. 2006, str. 16)