tištěná kniha
Hory a moře mezi „námi“

Hory a moře mezi „námi“

Vnímání hranic a prostoru v německé a britské cestopisné literatuře o Čechách a Irsku v letech 1750–1850

Power, Martina

témata: antropologie a etnografie, historie

brožovaná, 396 str., 1. vydání
vydáno: březen 2013
ISBN: 978-80-246-2260-6
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Publikace analyzuje způsoby vnímání a členění geografického prostoru na základě srovnání německých cestopisů o Čechách a britských cestopisů o Irsku, publikovaných mezi lety 1750 a 1850. Z pozice německých a britských cestovatelů je zkoumáno, do jaké míry byly za nejdůležitější prostorový předěl považovány politické hranice a nakolik jim v tomto ohledu konkurovaly hranice kulturní. Porovnání německého a britského pohledu na sousední země a jejich obyvatele neodhaluje pouze vzájemné německo-české a britsko-irské stereotypy, ale také obecnější jevy, které měly kořeny v transnacionální myšlenkové výměně. Časové vymezení práce umožňuje sledovat proměnu prostorových představ v obdobích pozdního osvícenství a romantismu a zasadit je do kontextu formování národních identit a konstruování národního teritoria.

Obsah

Poděkování

Úvod
Čechy a Irsko na pomezí mezi vlastí a cizinou: možnosti srovnání
Vnímání hranic a prostoru: teoretická východiska a přehled bádání
Identita, alterita a jejich využití v konceptualizaci hranic a prostoru
Cestování přes hranice: hraniční studia a dějiny cestování
Prameny, metoda a struktura

Hranice, prostor a stát v Čechách a v Irsku do počátku 19. století
Čechy: vymezení vnější hranice a teritoriálních příslušností
Irsko: překonávání vnitřních hranic a kulturní dichotomie

Cestování, cestopisy a jejich autoři
Cestopis: žánr na pomezí mezi naučnou a beletristickou literaturou
Od objektivismu k subjektivismu: žánrová proměna německé a anglické cestopisné literatury v 18. a 19. století
Čtenáři a recenzenti
Cestování: motivace a praxe
"Reise nach Böhmen" - "Tour to Ireland": Čechy a Irsko jako cestovní destinace
Trasy a doprava
Autoři: sociální a kulturní profil

Hranice osvícenského objektivismu
Normování prostorového vnímání: instrukce pro patriotické cestovatele
Země na konci světa? Čechy ve vnímání německých cestovatelů 18. století
Pohoří, hraniční kámen a boží muka: tři podoby jedné hranice
Na císařských cestách a císařském území
Z periferie do centra: český venkov a města
Království jednoho a dvojího lidu: obraz české společnosti
Ostrov divokých Irů nebo malá Anglie?
Irsko ve vnímání britských cestovatelů 18. století
Za poslední výspou pevniny: Irské moře jako geografická, administrativní a kulturní hranice
Z centra do periferie: irská města a venkov
Chudí katolíci a bohatí anglikáni: obraz irské společnosti
Mezi autonomií a unií

Prostor a krajina mezi romantizací a politizací
"Vznešená" krajina romantického poutníka
Imaginární a mytická krajina českého pohraničí
Objevení pohraničních hor
Gotická a pitoreskní krajina irského venkova
Objevení západního pobřeží
Prostor a společnost v rétorice inkluze a exkluze
Svatá říše římská a německý národ: konkurence prostorových konceptů na počátku 19. století
"Stockdeutschen" a "Stockböhmen": jazyk a etnicita jako princip společenské a prostorové diferenciace
"Rakousko, jaké je": habsburská monarchie a Čechy mezi konzervatismem a liberalismem
Německo a Čechy: konjunktury jazykového a teritoriálního ohraničení
Spojené království: optimismus postunijního období
Sever a jih: katolická emancipace a proměna prostorového členění
Irsko a Británie: pesimismus poloviny 19. století

Závěr

Abstract

Přílohy
Biografické údaje o německých autorech
Biografické údaje o britských autorech

Prameny a literatura
Prameny
Dobový tisk
Literatura
Internetové zdroje