tištěná kniha
Grundlagen der Sportsprache

Grundlagen der Sportsprache

Lehrbuch für Sportstudierende

Pokorná, EvaLöbel, Barbara

brožovaná, 124 str., 1. vydání
vydáno: únor 2015
ISBN: 978-80-246-2280-4
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Jazyková učebnice Grundlagen der Sportsprache je primárně určena studentům bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport, studujícím na UK FTVS, kteří si německý jazyk osvojují v rámci akreditovaných povinných předmětů. Výběr tematických okruhů byl proveden tak, aby je bylo možné uplatnit rovněž při přípravě odborníků ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví. Texty poslouží i studentům příbuzných studijních programů a oborů, posluchačům trenérské školy a ostatním zájemcům, kteří si chtějí osvojit základy jazyka sportu.

Německo-český heslář odborných výrazů - přibližně 900 hesel – zařazený na závěr učebnice studentům usnadní nejen práci s předkládanými texty, ale i rozšíří slovní zásobu a přispěje k rozvoji schopnosti dorozumět se na odborné úrovni.

Součástí kompletu je CD s audionahrávkami. S učebnicí lze pracovat v kurzu, je však vhodná i pro samostudium.

Recenze

Cílem výuky opřené o tato skripta je porozumět a interpretovat odborné texty a používat získané znalosti a dovednosti specifické pro obor v praxi, např. v odborných předmětech, při studium v zahraničí, při práci se zahraničními klienty (jako cvičitel nebo trenér), při odborné praxi v zahraničí apod.
Skripta jsou určena studentům různě orientovaných oborů, což zásadním způsobem ovlivnilo obsah a členění předkládané učební pomůcky. Autorky se zaměřily na sedm základních okruhů, které mají široký tematický rozsah. Při jejich výběru bylo přihlíženo ke koncepci studia jako celku a k výsledkům provedené analýzy potřeb odborných předmětů. Pokud to vyžaduje šíře tématu (např. Hochschulstudium, Der menschliche Körper), jsou kapitoly dále členěny a obsahují více pracovních materiálů.
Co se týče struktury učebnice, je členěna klasicky do kapitol, přičemž kapitoly fungují jako samostatné jednotky a mohou být užívány nezávisle na sobě. Každá kapitola sestává z úvodního textu poskytujícího vhled do daného tématu včetně příslušné slovní zásoby, dále autentického textu zaměřeného na dílčí aspekt uvedený v úvodním textu. Tyto texty pocházející z různých odborných zdrojů prohlubují daná témata a představují většinou náročnejší texty, což s sebou nese potřebu větší či menší adaptace na požadovanou jazykovou úroveň. Texty jsou doplněny různorodými cvičeními k tématu, příp. tematickému okruhu. Při výběru textů autorky usilovaly o gradaci jak jazykové obtížnosti, tak i délky textů. U relevantních témat byly za účelem větší názornosti zařazeny obrázky, tabulky, grafy, apod. Zařazené texty nejsou pro všechny studijní oboru v plném rozsahu obligátní, výhodou učebnice je její variabilita, která skýtá možnost volby podle orientace cílové skupiny a její jazykové zdatnosti. Do každé lekce byl dále zahrnut poslechový text s úkoly, přičemž plná transkripce náslechů je spolu s klíčem všech cvičení uvedena v závěru skript. Tento způsob zpracování učebnice umožňuje využití nejen v přímé výuce, nýbrž i při individuální přípravě studentů kombinovaného studia. V závěru skript je uveden německo-český heslář (v rozsahu cca 900 hesel), který nemá ambici být vyčerpávajícím odborným slovníkem, nýbrž má usnadnit práci s odbornými texty a rozšířit slovní zásobu studentů.
Ke kvalitě učebnice přispívá i skutečnost, že veškeré cizojazyčné texty prošly odbornou i jazykovou redakcí rodilými mluvčími.

Z recenzního posudku: PhDr. Libuše Drnková