tištěná kniha e-kniha
Filozofové dělají revoluci

Filozofové dělají revoluci

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948–1968–1989)

Petráň, Josef

témata: historie – 20. století

vázaná, 1136 str., 1. vydání
vydáno: květen 2015
ISBN: 978-80-246-2994-0
doporučená cena: 650 Kč

E-shop

Anotace

Monografie, sepsaná k příležitosti 25. výročí sametové revoluce, sleduje fáze „komunistického experimentu“ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v širším historickém kontextu. Na osudech generací studentů i pedagogů ukazuje turbulenci poměrů, v nichž se od roku 1948 střídala období závislosti na komunistické ideologii s obdobími, v nichž se mnozí dopracovali k sebereflexi a samostatnému myšlení, jež vyžadovalo občanskou odvahu. Dokládá, že na fakultě byli mezi studenty i pedagogy jak lidé, kteří by tu ve svobodných poměrech neměli co pohledávat, tak erudovaní odborníci, vystavení ideologickému tlaku a kádrovému prověřování, v horším případě pak dohledu tajné státní policie. Šířeji se věnuje především událostem roku 1989, podmínkám i průběhu politického převratu, a snaží se postihnout dědictví minulosti v dalším vývoji fakulty.

Recenze

Ani nostalgici, ovšem ani tlusté čáry
S historikem Josefem Petráněm o míře odolnosti humanitních vědců vůči ideologické indoktrinaci, o kličkách před cenzurou či o generačním náhledu na minulost.

Nakladatelství Karolinum mu předloni vydalo knihu Filozofové dělají revoluci s podtitulem Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948-1968-1989). Čítá jedenáct stovek stran. Josef Petráň se v ní zevrubně probírá tím, co se na jeho alma mater, kterou vystudoval' v padesátých letech, dělo během oněch desetiletí, kdy FF UK fungovala tu pod tvrdším, tu pod liberálnějším, nicméně stále ideologickým dohledem.

LN V knize Filozofové dělají revoluci se ptáte, jak je možné, že se komunistický experiment tak snadno ujal, a proč se lidé tak snadno smířili s totalitou i s "normalizací". Zjistil jste o studentech a učitelích pražské filozofické fakulty něco pro vás překvapivého?
Manipulace společenskou masou, kterou provádějí demagogové - původně doslova vůdci lidu - v diktátorských systémech, ale i v demokraciích, se nevyhýbala akademickému prostředí. V sociálně a kulturně strukturované společnosti jednotlivec emotivně přijímá za pravdu to, čemu sám chce věřit. V časech téměř permanentní společenské nespokojenosti toho může demagog snadno využít. Sledoval jsem projevy stalinského kultu osobnosti. S historickým odstupem se jeví být tehdejší příběhy až groteskní. Ti, kdo nad tím kroutí hlavou, ovšem často sami manipulaci podléhají, aniž si to uvědomují. Což se odhalí opět až s historickým odstupem.

LN Jsou humanitně vzdělaní jedinci v tomto smyslu náchylnější, nebo odolnější vůči manipulaci?
Nemyslím, že by byli jiní než ostatní. Spíš tu působila větší či menší míra ideologických tlaků. Autoritářští mocipáni potřebovali a chtěli mít společenskovědní a humanitní inteligenci na své straně. Snažili se ji přimět, aby spoluvytvářela jednotnou dogmatickou ideologii, využitelnou zejména ve výchově a propagandě. Nikdy inteligenci plně nedůvěřovali. Akademici nebyli na vnucované úlohy zvyklí ani připravení a k jejich plnění nejevili vždy ochotu. Svědčí o tom opakované kádrové čistky mezi pedagogy i studenty.

LN Lišili se studenti a absolventi Filozofické fakulty UK z hlediska občanské odpovědnosti a aktivity?
Ani po veškeré své snaze proniknout k motivaci chování a jednání bych se neodvážil tvrdit, nakolik a jak se lišili od frekventantů oborů přírodovědných, lékařských i technických. Zda jsou například kritičtější k panujícímu režimu. Je to spíš věc vnímavějších jednotlivců.

LN Ovlivnilo jejich manipulovatelnost a aktivitu složení posluchačů FF UK?
To bylo v totalitním období rozdílné. Zpočátku, po roce 1948, byly na FF UK dosazeny takzvané kádrové posily bez odborné erudice a pedagogických zkušeností. Stejně tak se uplatňovala kádrová hlediska v přijímání studentů včetně absolventů jednoročních dělnických kurzů nahrazujících středoškolské studium. Záhy do fakulty vplynula "komunistická úderka" ze zrušené Vysoké školy politických a hospodářských věd. Zažil jsem to na vlastní kůži: nastoupil jsem na fakultu po největších čistkách mezi pedagogy a posluchači. Kriticky uvažujícímu studentovi nemohla uniknout rozdílná úroveň přednášejících. Mohl se orientovat podle jejich metod a vydaných studií. Rozvrh výuky byl ovšem předepsán. Závažné a specializované předměty především u tzv. malých oborů vyučovali vesměs starší erudovaní pedagogové, protože je "nové posilové kádry" nezvládaly.

LN A jak tomu bylo během normalizace?
Společnost byla znavená ideologií, poučena invazí cizích vojsk. Sotva již bylo možné očekávat u mladé generace poblouznění ideály vysněných zítřků, jako tomu bylo počátkem padesátých let. Toho si byl autoritářský režim vědom, proto to ani nevyžadoval. Jak jsem však zjistil při sledování kulturních a občanských aktivit mladých, zvýšenou pozornosti jim věnovala Státní bezpečnost prostřednictvím vlastních sítí na fakultě.

LN V té knize, kterou jste sepisoval u příležitosti 25. výročí sametové revoluce, do jisté míry rehabilitujete vědu, která se na fakultě dělala za minulého režimu a na níž jste se od roku 1949 sám podílel. Běží tedy o vaše osobní vypořádání se s polistopadovým přesvědčením, ne-li s mýtem, který vědecké výstupy z FF UK ihned zatracoval?
To, co j ste nazval polistopadovým mýtem, nemá jednoznačnou podobu. Spoluvytvářely jej jednak memoáry pamětníků totality psané z vlastního pohledu, tu s větší, tu s menší mírou autostylizace, jednak záznamy orálně historické, zejména v časech euforie po sametové revoluci, kdy rozmluvy měly paušalizující podobu. Jsou ovšem i tací, kteří by už v roce 1990 nejraději udělali za minulostí tlustou Čáru a připomínají si ji neradi.

LN Ve vašich Filozofech dělajících revoluci převládá uměřenost, věcnost a otevřenost k porozumění. Oproti tomu v kapitolách o FF UK a univerzitě jste se v Dějinách Univerzity Karlovy, které vyšly v 90. letech, k represím minulého režimu vyjadřoval expresivněji. Vnímáte ten posun?
Nemohu říci, že bych to takto vnímal. Dějiny Univerzity Karlovy byly psány k výročí založení univerzity v roce 1998 a jedním z jejich cílů bylo vyrovnat se s totalitním obdobím. Chyběly přípravné studie a doznívala euforie časů "sametové revoluce", což se spontánně asi projevilo: v poněkud expresivnějších vyjádřeních, jak mi připomínáte.

LN Jak se na FF UK i přes ideologickou izolaci přece jen aspoň někdy a v něčem udržovala mezinárodně srovnatelná věda?
Společným úsilím některých učitelů a žáků. Dohled cenzorů bylo možné oklamat vcelku běžnou taktikou: autor v úvodu: jmenoval některého z klasiků marxismu-leninismu anebo si na pokyn rédakce nechal úvod k dílu napsat nějakým tlumočníkem respektovaným mocí. Autor pak získal prostor k pokud možno poctivému psaní. Jindy stačilo užívat běžného odborného termínu (feudalismus, třída), který si kdysi v 19. století přivlastnila marxistická ideologie. Samozřejmě, bylo to deprimující. Na rovinu: nebylo vždy možné poctivě porovnat, zda se aspoň částečně drží krok se západní vědou. Ve společenských vědách se totiž takové informace sháněly velmi obtížně - záleželo na tom, co sem cenzura pustila. Lékařské a přírodovědné obory na tom byly přece jen lépe.

LN Jak jste se s omezeními vyrovnával?
V suterénu „šedé zóny“ pod příkrovem cenzury a s mankem zahraničních kontaktů. Trvala odpovědnost k oboru. Jednotlivec neheroických časů měl na Vybranou apatii, rezignaci nebo pro zachování vlastní integrity pasivní rezistenci. Možnosti se měnily podle politických turbulencí: co nebylo možné dělat bez rizika postihu na začátku padesátých let, uvolnilo se pc polovině let šedesátých a potom - po zmrtvění normalizací - zase ožívalo až v její pozdní fázi, takzvané přestavbě. To se snažím v monografii ukázat.

LN Jak zapadá zajišťování archivu Filozofické fakulty UK, na kterém jste se po převratu podílel, do její historie?
Vypovídá o tom, jak se vyrovnávali aktéři „žitých dějin“ s minulostí a osobním podílem v ní. Když jsme v listopadu 1989 zajišťovali fondy kádrového oddělení děkanátu fakulty a sekretariátu fakultního výboru KSČ, namítali někteří kolegové, jichž si vážím, že do archivu dáváme i různé osobní kádrové dotazníky: V řadě jiných institucí je totiž rozdali těm, jichž se týkaly. Ujistili jsme kolegy, že bez jejich výslovného souhlasu nebude nikomu jinému povoleno do nich nahlédnout, aby se předešlo případnému zneužití.
Dokud žijí lidé, kteří se vyrovnávají s vlastní minulostí a mohou potomkům sdělovat svůj dnešní názor, je to věc živá. Jazyk pramenů kádrového oddělení tak budou muset luštit budoucí historici. Najdou v nich, co chtěl režim od občana povinně slyšet, nikoli to, co si jednotlivec sám myslel. Totalitní systém si tak vynucoval disciplínu. Připomínka toho dnes není a nemůže být nikomu z aktérů onoho theatra mundi příjemná; to jednání ponižovalo lidskou důstojnost a integritu osobnosti. Nostal gikům by to mohlo pomoci ujasnit si rozdíl mezi svobodou a nesvobodou projevu. Za žitou minulostí nelze dělat tlustou čáru, odstranit ve společnosti její břemeno je dílem takřka pro Sisyfa.

LN Jakou úlohu hraje u historika hodnocení? Jak se vyrovnat s tím, že když budeme historii hodnotit, budeme ji obtížněji vnímat v její historicitě, avšak když ji nebudeme hodnotit, nebude nás zajímat?
Historik nesoudí minulost; na základě toho, co mu prameny poskytnou a metodologické postupy umožní, usiluje zformulovat poznatky a ve svém vyprávění, ve svém narativu, je předložit kolegům i čtenáři. Historická zkušenost ovšem jako by přitakávala těm, co tvrdí, že sama historie je dobrou učitelkou života, jež bohužel nemá žáky, stejně jako je generačně nepřenosná nabytá životní zkušenost. Jak se s civilizačním vývojem proměňuje paradigma poznání i vzdělám, tak se spolu se získanými poznatky, mění narátiv historiků, který byl od sklonku 18. století spojován s nacionálními ideologiemi a podřízen politickým programům. Po roce 1948 musel přijmout dogmata „historického materialismu“, který historiografii vynesl na piedestal klasifikace věd. Služba ideologickým programům tak dějepis v očích kulturní veřejnosti zdiskreditovala.

LN Jaký je názor na druhou zásadní práci o FF UK za normalizace, totiž Náměstí Krasnoarmějců 2? Připomínám, že jde o dílo historiků-třicátníků publikované roku 2012. Nepostrádal jste v něm rozměr pochopení, který prostě dává zkušenost pamětníka?
Vidím v tom přirozený generační problém, snahu zúčtovat s minulostí s aspektem na vyhlídky do budoucna. S některými z těchto kolegů jsme to probírali. Oceňuji jejich snahu jít ad fontes, zpřístupnit co nejvíce pramenů k období normalizace; to je záldad analýzy. Jako pamětník se snažím přistupovat k interpretaci pramenů v ideologickém jazyce obezřetně.

LN Polistopadová masovost vzdělání sice demokraticky rozšiřuje řady těch, kdo ho mohou dosáhnout, ale snižuje jeho kvalitu. Je to ve společenském zájmu?
V masovém evropském vysokém školství lze od 60. let 20. století nalézt dvě roviny. Jednak je to potřeba jazykově vybavených špičkových odborníků, jednak utváření vzdělaných elit společnosti. To vyvolává přirozeně i krátkozrakou pragmatickou snahu zařídit si snadnější život, získat mocenské pozice, případně profitovat z dosaženého univerzitního vzdělání hmotný zisk. Což láká i vede ke snahám získat diplom s co nejmenším vynaložením sil jako legitimaci zajištující společenská, politická či manažerská privilegia.
Při hledání řešení, které by odpovídalo rodícímu se novému paradigmatu civilizace, by se neměla pomíjet tradiční idea univerzity. Obsahuje dávnou vizi či utopii vzdělanosti jako kultivování jednotlivce uvnitř občanské společnosti. Nikoliv jen produkci či reprodukci speciálních profesních dovedností. Chce rozvíjet kulturní složky vzdělanosti nezbytné k zachování lidskosti. Přinejmenším k tomu, aby byl člověk schopen odolávat manipulacím. Je to jeho odpovědnost v labyrintu světa, do něhož je postaven. U nás tento problém nastal až po listopadu 1989, kdy přístup ke vzdělání přestal být milostí či kádrovou výsadou, umožněnou dělnickou třídou.

JOSEF PETRÁŇ
Narodil se 23. srpna 1930 v Ouběnicích. V Benešově absolvoval reálné gymnázium, následovalo studium na Filozofické fakultě UK (obory český jazyk - dějepis). V roce 1965 byl zde jmenován docentem, profesorem se mohl stát až roku 1990. Působil na katedře československých dějin (pozdější Ústav českých dějin) a vedle toho též v Ústavu dějin, a Archivu Univerzity Karlovy, jíž byl v letech 1990-1994 prorektorem. V roce 2008 ho prezident vyznamenal medailí Za zásluhy. Z publikací: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. a počátkem 17. století (1963), Staroměstská exekuce (1972), Rebelie (1975), Kalendář (1988), Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic (2011).

Petr Andreas, Lidové noviny 25.2.2017, příloha Orientace, str. 28, autor je literární historik, editor a publicista

Akce k titulu