tištěná kniha
K možnostem identifikace struktury sportovní talentovanosti

K možnostem identifikace struktury sportovní talentovanosti

Perič, Tomáš

témata: sport a tělovýchova – sportovní trénink

brožovaná, 230 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2008
ISBN: 978-80-246-1506-6
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Publikace seznamuje s výsledky výzkumu zaměřeného na nalezení struktury talentovanosti u hráčů ve věku 12 let se zaměřením na lední hokej. Aglomerované kritérium "dovednost hrát lední hokej" bylo expertním posudkem rozloženo do devíti proměnných, významných pro posouzení míry talentovanosti. K nim byly přidány další tři proměnné, které jsou v odborné literatuře považovány za podstatné pro určení míry talentovanosti. Kritérium i jednotlivé proměnné byly kvantifikovány prostřednictvím specifické sedmibodové škály. Na základě výsledků faktorové analýzy a následné regresní analýzy modelu faktorové struktury s kritériem autor dochází k hierarchii latentních faktorů ovlivňujících hokejovou talentovanost hráče.

Obsah

l.UVOD

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
2.1 Základní aspekty teorie výběru sportovních talentů
2.2 Činitele determinující osobnost
2.2.1 Endogenní činitele - vrozené dispozice a vlastnosti
2.2.2 Exogenní činitele - vliv prostředí a výchovy
2.3 Teoretický koncept výběru sportovních talentů
2.3.1 Problematika tvorby modelu budoucího sportovce
2.3.2 Problematika výběru talentů
2.3.3 Problematika rozvoje talentu
2.3.3.1 Východiska pro sportovní přípravu dětí
2.3.4 Problematika péče o talenty

3. FORMULACE PROBLÉMU

4. METODOLOGIE VÝZKUMU
4.1 Úvodní poznámka k použitým termínům
4.2 Výzkumná otázka
4.3 Cíle práce
4.4 Plán výzkumu
4.4.1 První výzkumná etapa - určení a definice proměnných
4.4.2 Druhá etapa - operacionalizace proměnných
4.4.2.1 Druhá etapa - požadavky na experty-hodnotitele
4.4.3 Třetí etapa - pilotní studie
4.4.3.1 Třetí etapa - explorace vztahů mezi proměnnými
4.4.3.2 Třetí etapa - závěry a formulace pracovních hypotéz
4.4.4 Čtvrtá etapa
4.5 Diskuse metodologie
4.5.1 Problematika operacionalizace proměnných
4.5.2 Problém obsahu proměnných

5. VÝSLEDKY
5.1 První etapa výzkumu
5.1.1 Charakteristika souboru expertů-informátorů
5.1.2 Použité techniky při zaznamenávání, transkripci a analýze interview
5.1.3 První kolo kvalitativního výzkumu
5.1.3.1 Stanovení základních kategorií a vazeb vyplývajících z analýzy rozhovorů
5.1.3.1.1 Cojeto talent
5.1.3.1.2 Jakým způsobem jsou vybíráni talentovaní hráči
5.1.3.1.3 Rozdíl mezi výběrem talentů a tvorbou družstva
5.1.3.1.4 Otázka talentů a obránců
5.1.3.2 Diskuse a závěry
5.1.4 Druhé kolo kvalitativního výzkumu
5.1.4.1 Stanovení základních kategorií a vazeb vyplývajících z analýzy rozhovorů
5.1.4.1.1 Zjakých oblastí je tvořen talent pro lední hokej
5.1.4.1.2 Vztahy a závislosti mezijednotlivými elicitovanými oblastmi
5.1.4.1.3 Tvorba operacionálních definic proměnných a posouzení míry jejich shody (kolinearity)
5.1.4.2 Diskuse a závěry
5.2 Druhá etapa výzkumu
5.2.1 Možnosti operacionalizace proměnných
5.2.2 Standardizace měřicích postupů
5.2.3 Diskuse a závěry
5.3 Třetí etapa výzkumu
5.3.1 Popis pilotní skupiny
5.3.1.1 Vývoj tělesné výšky a hmotnosti
5.3.1.2 Motorický vývoj
5.3.2 Operacionalizace proměnných
5.3.3 Výsledky statistických procedur
5.3.4 Diskuse a závěry
5.4 Čtvrtá etapa výzkumu
5.4.1 Popis souboru
5.4.2 Statistická analýza
5.4.3 Diskuse a závěry

6. DISKUSE
6.1 Ke komu se váže termín sportovní talent?
6.2 Je talent univerzální termín, nebo známe několik úrovní talentovanosti?
6.3 Míra talentovanosti, nebo předpoklady pro dosažení vrcholové výkonnosti?
6.4 Jaké jsou konkrétní charakteristiky talentovaných hráčů v jednotlivých proměnných - příklad probandů z pilotní studie
6.5 Význam proměnných charakterizujících úroveň rozvoje pohybových schopností

7. ZÁVĚRY
Souhrn
Summary
Резюме
Zusammenfassung
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
PŘÍLOHY