tištěná kniha
O české státnosti 3. Demokratický a laický stát

O české státnosti 3. Demokratický a laický stát

Pavlíček, Václav

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 544 str., 1. vydání
vydáno: červen 2009
ISBN: 978-80-246-1642-1
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Třetí díl statí, přednášek a rozhovorů významného českého znalce ústavního práva a odborníka na Benešovy dekrety, věnovaných problematice české státnosti a významným hodnotám, jež se promítají i do veřejného života české společnosti. Některé stati navazují na témata obsažená v předchozích svazcích, jiná řeší oblast, kterým nebyla dosud věnována pozornost (např. vztahy katolické církve ke státu a svoboda vyznaní, svoboda projevu ad.). První část publikace obsahuje projevy a stati, které se zabývají českou státní ideou a trvajícími spory o tradice a hodnoty české státnosti a o demokratické uspořádání státu. Druhá část je věnována problematice laického státu a diskuzím o řešení vztahu katolické církve a státu. Třetí část pak politickým právům a ústavním změnám při vytváření demokratického systému v ČR. Rozsáhlejší text se zabývá teoretickou koncepcí ústavy a perspektivami české ústavnosti v stále intenzivněji se integrující Evropské unii. Značná pozornost je věnována vzájemným vztahům nejvyšších ústavních orgánů, zejména úloze prezidenta republiky jako hlavy státu a roli soudů jako významných činitelů při vytváření demokratického právního státu. Závěrečný oddíl připomíná některé osobnosti, které podstatně ovlivnily českou státnost a její dějinný vývoj (J. Hlávka, J. Hájek, Zd. Mlynář a Zd. Jičinský). Kniha je doplněna dokumenty, které se vztahují k hlavnímu tématu knihy - k hodnotám laického státu.

Obsah

Úvodní úvaha

I. Historická paměť a státní idea
28. říjen a česká státní idea
Tradice 17. listopadu a jejich aktuální souvislosti
Památník Terezín a hodnoty české státnosti
Vliv rakouských ústavních tradic na československou ústavnost
Zkušenosti z mnohonárodní monarchie a integrace Evropy
Dekrety, dějinná paměť a identita národa
Poválečné uspořádání zůstává závazné
Je omluva za odsun Němců oprávněná?
Dekrety demokratické hodnoty a národní zájmy
Zrušení amnestijního zákona by zpochybnilo boj s fašisty
Otevírat čs. dekrety by znamenalo mluvit o vině a trestu
Vztah k minulosti vytváří kultufu národa
Pamětníků ubývá, přepisovat dějiny je snazší
Je dobré si uchovat historickou paměť
Minulost je třeba uzavřít skutečnou tečkou
Soudem vysídlenci jen znovu potvrdili snahy o majetek
Část vysídleneckých kruhů chce obrátit naruby fakta o válce
Případ Walderode v rozhodnutí Nejvyššího soudu
Konfiskace měly oporu v mezinárodním právu

II. Laický stát
Právní pohled na odluku
Zdrojem práva je pouze stát
Smlouva s Vatikánem pomíjí suverenitu CR
Problémy smlouvy se Svatým stolcem
Právní postavení církví
Náprava křivd nebo návrat minulosti?

III. Role státu, výklad ústavy, prezident a soudcovská moc
Ustavní problémy svobody projevu
O historických zdrojích právní úpravy politických stran na území České republiky
Principy poměrného zastoupení a novela volebního zákona
Dezintegrace a integrace v postsocialistických zemích
Teoretická koncepce Ustavy ČR
Počátek a konec funkce prezidenta republiky
S premiérem padá i vláda
Potřebný návrh na doplnění ústavy
Svrchovanost zákona v Evropské unii?
O soudech a soudcích a pravomocech prezidenta
Demokratický právní stát a postavení soudů v ústavním systému ČR
Několik předběžných poznámek k jmenovacím a odvolacím pravomocem prezidenta republiky
Prerogativy nebo správní akty prezidenta republiky?
Znovu k institutu milosti

IV. Osobnost a dějiny
Hlávkův odkaz v současnosti
Prof. JUDr. Antonín Randa a odkaz Josefa Hlávky
Dr. Edvard Beneš a demokratický právní řád
Československo v Pamětech Jiřího Hájka
Profesor Jiří Hájek zemřel
In memoriam Zdeněk Mlynář
Setkávání a dialogy se Zdeňkem Jičínským

V. Přílohy
Prohlášení nezávislosti československého národa prozatímní vládou československou - tzv. Washingtonská deklarace z 18. října 1918
Alokuce papeže BenediktaXV. z 21. listopadu 1921 (Výňatek)
Modus vivendi
Sdělení kardinála Korece o rozhodnutí Svatého stolce z 30. 12. 1977 o úpravě diecézních hranic shodně s hranicemi ČSFR
Smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů
Předkládací zpráva pro Parlament České republiky k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Návrh na ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů
Předkládací zpráva k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů (Výňatek)
Dopis prezidenta republiky ministru zahraničních věcí o Smlouvě mezi Českou republikou a Svatým stolcem
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
Důvodová zpráva k návrhu zákona o církvích a náboženských společnostech
Rozhodnutí Ústavního soudu k zákonu o církvích a náboženských společnostech (P1. ÚS 6/02) a odlišná stanoviska k odůvodnění nálezu ÚS sp. zn. P1. ÚS 6/02

Rejstřík

Recenze

Třetí díl statí, přednášek a rozhovorů profesora Pavlíčka o české státnosti je svým charakterem dovršením úvah a polemik, které prof. Pavlíček po léta s obdivuhodnou důsledností, důkladností a výrazným osobním zaujetím publikuje (a jistě i nadále bude publikovat) vučebnicích, monografiích, vědeckých statích, jakož i v komentářích a polemikách v periodickém a denním tisku.
Již základní členění tohoto třetího svazku vystihuje, kam směřuje téměř všechna Pavlíčkova publikační činnost: Předně a hlavně k historické paměti národa a kontinuitě státní ideje, k osvětlení a vypořádání se s tragickými obdobími dějin českého národa a jeho státnosti, k poučení z těchto dějin a kritické reflekci pokusů o jejich zkreslování, ke zdůraznění svým způsobem jedinečného fenoménu laickosti českého státu, kprincipům ústavního státu a zejména pak zárukám lidských s občanských práv v parlamentní demokracii, k vyzdvižení velkých osobností českých politických a ústavních dějin.
Soubor tří dílů Pavlíčkových úvah o české státnosti však překračuje hranice prostých, i když vědecky fundovaných statí. Jsou pozoruhodné a obdivuhodné především šíři problematiky, kterou prof. Pavlíček zkoumá a komentuje a zejména pak angažovaností, osobním zaujetím, originalitou přístupu a jednoznačnou (snad možno říci, že i bojovnou) polemikou s povrchními žurnalistickými pseudovědeckými komentáři, kterými se český denní a periodický tisk jen tak hemží a to právě v těch sférách (kontinuita státnosti, vztah církve a státu, restituce, dekrety prezidenta Beneše, sudetští Němci atd.), ve kterých je Václav Pavlíček tak argumentačně silný.
Jsem přesvědčen, že vydání Pavlíčkových statí o československé státnosti v univerzitním nakladatelství Karolinum je nakladatelským činem, který překročí hranice doby, ve které tyto stati vznikly a navíc - i z hlediska místa Karlovy Univerzity v dějinách národa a státu - též součástí angažovaného místa univerzity v českých národních dějinách.

Z recenzního posudku: Ján Gronský