Krajina mezi pamětí a zapomínáním

Krajina mezi pamětí a zapomínáním

Pauknerová, Karolína

témata: antropologie a etnografie, historie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: prosinec 2019
ISBN: 978-80-246-4346-5
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Karolíny Pauknerové odhaluje variabilitu způsobů, jak se paměť stává součástí krajiny, sedimentuje v ní, reprodukuje se i mizí. Na několika příkladech – okolí příbramské silnice, vzpomínání na zaniklé osídlení v pohraničí, megalitické stavby v jižních Čechách – představuje krajinu jako proces, který je spoluutvářen pamětí stejně jako zapomínáním. Být v krajině s sebou nese přemýšlení o paměti, ponoření se do uplynulého času, zakoušení jeho stop i jejich absencí. Bez tohoto ponoření není možné porozumět ani krajině, ani paměti v ní ukryté.

Recenze

Posuzovaný rukopis monografie je vyzrálým badatelským textem, který dokládá bezprecedentní orientaci autorky v tématu, její znalost relevantní literatury, teoreticko- metodologickou zběhlost i schopnost provádět náročné a systematické terénní výzkumy. Tematicky je text soustředěn na problematiku (post-fenomenologicky konceptualizované) krajiny a (post-strukturalisticky chápané) paměti a souvisejících procesů vzpomínání, komemorace atd. To je tematiky velice aktuální a nejen v humanitních a sociálních vědách odborně i společensky závažná, autorka svým pojetím textu navíc kvalitativně překračuje většinu domácích (česky psaných) prací o krajině resp. paměti krajiny, které jsou nezřídka - přes značnou nopularitu a veřejný ohlas - psány z pozic amatérských až nezřídka manipulativních.
(...)
Předložený rukopis považuji za intelektuálně mimořádně stimulující, vědecky zajímavý a dobře argumentovaný se značným potenciálem zaujmout jak odbornou, tak poučenou laickou veřejnost.

Z recenzního posudku: PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.