Elektroencefalografické koreláty pohybového chování a výkonnostní zátěže

Elektroencefalografické koreláty pohybového chování a výkonnostní zátěže

Pánek, David

témata: sport a tělovýchova, sport a tělovýchova – sportovní trénink

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červen 2017
ISBN: 978-80-246-3459-3
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 100 Kč

E-shop

Anotace

Tato práce se věnuje problematice vyhodnocení a interpretace změn elektrické aktivity mozku v průběhu prolongované fyzické aktivity. Práce představuje novou metodiku vyhodnocení intracerebrálních zdrojů mozkové aktivity pomocí sLORETA programu v kombinaci s metodami zátěžové fyziologie. Ukazuje na možnosti zobrazení mozkové aktivity, včetně hlubokých mozkových struktur, za současné monitorace aktuální metabolické úrovně. Tímto způsobem je možné hodnotit probíhající mozkové děje za aerobního a anaerobního metabolismu a dokonce poměrně citlivě předem dávkovat požadovanou fyzickou zátěž.
Práce je rozdělena do tří částí. První se zabývá metodickou stránkou zpracování elektroencefalografického signálu pomocí programu sLORETA, a to včetně statistického zpracování a následného 3D zobrazení. Druhá část je rešeršní a věnuje se vztahům mezi mozkovou aktivitou a pohybem. Třetí část je experimentální a obsahuje studii zabývající se změnami mozkové aktivity v průběhu stupňovaného zátěžového testu na bicyklovém ergometru u skupiny 43 probandů zahrnujících vytrvalostní sportovce, vojáky a nesportovce. Výsledky ukazují na odlišné chování mezi probandy jednotlivých skupin, které odráží jejich emoční prožívání v průběhu pohybu a adaptabilitu na zvýšenou fyzickou zátěž.
Metodika má uplatnění nejen ve sportovní a rehabilitační medicíně, ale umožňuje prohloubit studium vlivu fyzické aktivity na mozkovou činnost u celé řady neurologických a interních onemocnění.

Recenze

Publikace je věnována velmi zajímavému tématu, hodnocení a počítačové analýze elektroencefalogramu (EEG) během zátěže.
Práce je logicky členěna do 16 kapitol. Po úvodní kapitole, shrnující motivaci dané práce, je přehledně podána informace o problematice elektroencefalografie. Velmi pěkně je podán princip převodu spojitého signálu do diskrétního (digitalizace), včetně problematiky aliasingu.
Formální stránka práce je velmi dobře zpracována, obrázky jsou pečlivě vykresleny a legendy k nim jsou dobře čitelné.
Metodické těžiště práce spočívá v kapitole 3 věnované vysvětlení a popisu práce volně šiřitelného software sLoreta. Tato část práce velmi pěkně popisuje metodickou práci s programem a může sloužit jako názorná příručka pro lékařského i technického uživatele. Velmi cenná je pasáž věnovaná statistickému vyhodnocení dat. Kapitola 4 popisuje interpretaci výskytu alfa aktivity při zavřených i otevřených očích.
Fyziologická část práce je soustředěna do kapitol 5 až 10. Je podána informace o EEG korelátech únavy, o funkci behaviorálního aktivačního a inhibičního systému. Další kapitoly pojednávají o EEG aktivitě a jejímu topografickému zobrazení prostřednictvím 3D grafů sLorety během různých fyzických cvičení včetně čínského zdravotního cvičení a meditace.
Experimentální část práce je diskutována v kapitolách 11 až 13. Pro různé skupiny probandů (praktikanti čínské medicíny, vojáci, sportovci) byly prováděny pohybové testy a současně zaznamenáván EEG záznam. Ten byl poté analyzován programem sLoreta a podroben statistickým testům.
Závěr, výsledky a také experimentální část práce dokumentují existenci vzájemných, dynamických a recipročních vztahů mezi mozkovou činností a pohybem, které svědčí o tom, že organismus pracuje jako jeden celek a jejich studium může pochopit další neurokognitivní a emoční mechanismy, které se v průběhu pohybové činnosti objevují. Otvírají se tak zajímavé aplikace ve sportovních, fyzioterapeutických a lékařských oborech.

Z recenzního posudku: Ing. Vladimír Krajča, CSc.