tištěná kniha
Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky

Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky

Ouředníček, MartinTemelová, JanaPospíšilová, Lucie (eds.)

témata: přírodní vědy – geografie

brožovaná, 140 str., 1. vydání
vydáno: únor 2011
ISBN: 978-80-246-1889-0
doporučená cena: 1170 Kč

E-shop

Anotace

Cílem Atlasu je podchytit procesy, které se nejvýznamnějším způsobem podílejí na nové sociálně prostorové diferenciaci a významně ovlivňují kvalitu života obyvatelstva ve městech a obcích České republiky. Atlas je koncipován jako soubor 13 vzájemně provázaných kapitol, které společně mapují proměny sociálně prostorové struktury v transformačním období. Každá kapitola je vnitřně členěna do několika mapových listů s krátkým analytickým textem podávajícím základní informace o sledovaném jevu a mapou většinou v měřítku 1 : 1 000 000. Atlas je zpracován v českém a anglickém jazyce.
Dílo je komplexní a syntetické povahy a jako takové představuje výrazný vědecký počin v české geografi po roce 1989. Je výsledkem dlouholeté vědecké práce členů editorského kolektivu a dalších autorů v oblasti sociální a ekonomické geografe. Jejich dosavadní odborné publikace jsou geografické komunitě nejen v České republice, ale i v zahraničí dostatečně známy a jsou jí respektovány. Při konstrukci map a výkladového textu k nim byly také mnohé výsledky z jejich předchozích prací využity. Atlas je rozdělen celkem do 13 kapitol, každá zpracovává vlastní téma a skládá se jak z hlavní mapy, tak dílčích map, dále tabulek a obrázků (vesměs označení pro grafy). Atlas je uspořádán logicky, stejně jako řazení kapitol za sebou. Výkladový text k popisovaným jevům a procesům se opírá o relevantní zdroje, jazykově je dílo na dobré úrovni.
Předložený Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky je kvalitně zpracovaným geografickým dílem, jehož silnou stránkou je jednak šíře zpracovaných témat, jednak přesvědčivá a fundovaná prezentace aktuálních dat k předmětnému tématu.

Z recenzního posudku Zdeňka Szczyrby

Obsah

Úvod / Introduction (Martin Ouředníček, Jana Temelová, Lucie Pospíšilová)

1 Administrativní členění a rozmístění obyvatelstva / Administrative Division and Population Distribution (Lucie Pospíšilová, Martin Šimon)
1.1 Administrativní členění / Administrative Division
1.2 Rozmístění obyvatelstva / Population Distribution
1.3 Metodika / Methodology

2 Věková struktura / Age Structure (Petra Puldová)
2.1 Index stáří / Old-age Index
2.2 Stárnutí obyvatel / Population Ageing
2.3 Metodika / Methodology

3 Vzdělanostní struktura / Educational Structure (Petra Puldová)
3.1 Školní docházka / School Attendance
3.2 Úroveň vzdělání / Educational Level
3.3 Metodika / Methodology

4 Nezaměstnanost a sociální dávky / Unemployment and Social Security Benef ts (Marie Feřtrová)
4.1 Nezaměstnanost / Unemployment
4.2 Příspěvek na bydlení / Housing Allowances
4.3 Extrémy socioekonomických ukazatelů / Extremes of Socioeconomic Indicators
4.4 Metodika / Methodology

5 Obecní rozpočty / Municipal Budgets (Marie Feřtrová)
5.1 Výdaje obcí / Municipal Expenditures
5.2 Investiční aktivita / Municipal Investments
5.3 Metodika / Methodology

6 Dojížďka do zaměstnání / Commuting to Work (Jakub Novák, Martin Ouředníček)
6.1 Centra dojížďky / Commuting Centres
6.2 Čas dojížďky 2001 / Commuting Time 2001
6.3 Čas dojížďky 1991 / Commuting Time 1991
6.4 Nedenní dojížďka 2001 / Nondaily Commuting 2001
6.5 Nedenní dojížďka 1991 / Nondaily Commuting 1991
6.6 Metodika / Methodology

7 Dopravní dostupnost / Transportation Accessibility (Jakub Novák, Jana Temelová, Přemysl Štych, Tomáš Hudeček)
7.1 Silniční dostupnost / Road Accessibility
7.2 Veřejná doprava / Public Transportation
7.3 Metodika / Methodology

8 Služby a infrastruktura / Services and Infrastructure (Jana Temelová, Martin Ouředníček, Jakub Novák)
8.1 Základní a mateřské školy / Elementary Schools and Kindergartens
8.2 Lékaři pro dospělé a děti / Practitioners for Adults and Children
8.3 Primární lékařská péče / Primary Health Care
8.4 Technická infrastruktura a pošty / Technical Infrastructure and Post Offi ces
8.5 Metodika / Methodology

9 Migrace / Migration (Jakub Novák, Zdeněk Čermák, Martin Ouředníček)
9.1 Saldo migrace / Net Migration
9.2 Obrat migrace / Gross Migration
9.3 Extrémy migrace / Extremes of Migration
9.4 Migrace mladých lidí / Migration of Young People
9.5 Migrace seniorů / Migration of Seniors
9.6 Migrace vysokoškoláků / Migration of University Educated
9.7 Metodika / Methodology

10 Bytová výstavba / Housing Construction (Jana Temelová, Martin Ouředníček)
10.1 Bytová výstavba / Housing Construction
10.2 Extrémy bytové výstavby / Extremes of Housing Construction
10.3 Metodika / Methodology

11 Využití půdy / Land-use (Lucie Kupková)
11.1 Vývoj zastavěných ploch / Change of Built-up Areas
11.2 Procesy změn krajiny / Processes of Landscape Change
11.3 Metodika / Methodology

12 Komerční suburbanizace / Commercial Suburbanisation (Tomáš Chuman, Dušan Romportl)
12.1 Komerční plochy 1990-2000 / Commercial Areas 1990-2000
12.2 Komerční plochy 2000-2006 / Commercial Areas 2000-2006
12.3 Příklady komerční suburbanizace / Examples of Commercial Suburbanisation
12.4 Metodika / Methodology

13 Rezidenční suburbanizace / Residential Suburbanisation (Petra Puldová, Martin Ouředníček)
13.1 Suburbanizace a doprava / Suburbanisation and Transportation
13.2 Suburbanizace a školy / Suburbanisation and Schools
13.3 Metodika / Methodology