tištěná kniha
Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky

Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky

Ouředníček, MartinTemelová, JanaPospíšilová, Lucie (eds.)

témata: přírodní vědy – geografie

brožovaná, 140 str., 1. vydání
vydáno: únor 2011
ISBN: 978-80-246-1889-0
doporučená cena: 1170 Kč

E-shop

Anotace

Cílem Atlasu je podchytit procesy, které se nejvýznamnějším způsobem podílejí na nové sociálně prostorové diferenciaci a významně ovlivňují kvalitu života obyvatelstva ve městech a obcích České republiky. Atlas je koncipován jako soubor 13 vzájemně provázaných kapitol, které společně mapují proměny sociálně prostorové struktury v transformačním období. Každá kapitola je vnitřně členěna do několika mapových listů s krátkým analytickým textem podávajícím základní informace o sledovaném jevu a mapou většinou v měřítku 1 : 1 000 000. Atlas je zpracován v českém a anglickém jazyce.
Dílo je komplexní a syntetické povahy a jako takové představuje výrazný vědecký počin v české geografi po roce 1989. Je výsledkem dlouholeté vědecké práce členů editorského kolektivu a dalších autorů v oblasti sociální a ekonomické geografe. Jejich dosavadní odborné publikace jsou geografické komunitě nejen v České republice, ale i v zahraničí dostatečně známy a jsou jí respektovány. Při konstrukci map a výkladového textu k nim byly také mnohé výsledky z jejich předchozích prací využity. Atlas je rozdělen celkem do 13 kapitol, každá zpracovává vlastní téma a skládá se jak z hlavní mapy, tak dílčích map, dále tabulek a obrázků (vesměs označení pro grafy). Atlas je uspořádán logicky, stejně jako řazení kapitol za sebou. Výkladový text k popisovaným jevům a procesům se opírá o relevantní zdroje, jazykově je dílo na dobré úrovni.
Předložený Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky je kvalitně zpracovaným geografickým dílem, jehož silnou stránkou je jednak šíře zpracovaných témat, jednak přesvědčivá a fundovaná prezentace aktuálních dat k předmětnému tématu.

Z recenzního posudku Zdeňka Szczyrby

Obsah

Úvod / Introduction (Martin Ouředníček, Jana Temelová, Lucie Pospíšilová)

1 Administrativní členění a rozmístění obyvatelstva / Administrative Division and Population Distribution (Lucie Pospíšilová, Martin Šimon)
1.1 Administrativní členění / Administrative Division
1.2 Rozmístění obyvatelstva / Population Distribution
1.3 Metodika / Methodology

2 Věková struktura / Age Structure (Petra Puldová)
2.1 Index stáří / Old-age Index
2.2 Stárnutí obyvatel / Population Ageing
2.3 Metodika / Methodology

3 Vzdělanostní struktura / Educational Structure (Petra Puldová)
3.1 Školní docházka / School Attendance
3.2 Úroveň vzdělání / Educational Level
3.3 Metodika / Methodology

4 Nezaměstnanost a sociální dávky / Unemployment and Social Security Benef ts (Marie Feřtrová)
4.1 Nezaměstnanost / Unemployment
4.2 Příspěvek na bydlení / Housing Allowances
4.3 Extrémy socioekonomických ukazatelů / Extremes of Socioeconomic Indicators
4.4 Metodika / Methodology

5 Obecní rozpočty / Municipal Budgets (Marie Feřtrová)
5.1 Výdaje obcí / Municipal Expenditures
5.2 Investiční aktivita / Municipal Investments
5.3 Metodika / Methodology

6 Dojížďka do zaměstnání / Commuting to Work (Jakub Novák, Martin Ouředníček)
6.1 Centra dojížďky / Commuting Centres
6.2 Čas dojížďky 2001 / Commuting Time 2001
6.3 Čas dojížďky 1991 / Commuting Time 1991
6.4 Nedenní dojížďka 2001 / Nondaily Commuting 2001
6.5 Nedenní dojížďka 1991 / Nondaily Commuting 1991
6.6 Metodika / Methodology

7 Dopravní dostupnost / Transportation Accessibility (Jakub Novák, Jana Temelová, Přemysl Štych, Tomáš Hudeček)
7.1 Silniční dostupnost / Road Accessibility
7.2 Veřejná doprava / Public Transportation
7.3 Metodika / Methodology

8 Služby a infrastruktura / Services and Infrastructure (Jana Temelová, Martin Ouředníček, Jakub Novák)
8.1 Základní a mateřské školy / Elementary Schools and Kindergartens
8.2 Lékaři pro dospělé a děti / Practitioners for Adults and Children
8.3 Primární lékařská péče / Primary Health Care
8.4 Technická infrastruktura a pošty / Technical Infrastructure and Post Offi ces
8.5 Metodika / Methodology

9 Migrace / Migration (Jakub Novák, Zdeněk Čermák, Martin Ouředníček)
9.1 Saldo migrace / Net Migration
9.2 Obrat migrace / Gross Migration
9.3 Extrémy migrace / Extremes of Migration
9.4 Migrace mladých lidí / Migration of Young People
9.5 Migrace seniorů / Migration of Seniors
9.6 Migrace vysokoškoláků / Migration of University Educated
9.7 Metodika / Methodology

10 Bytová výstavba / Housing Construction (Jana Temelová, Martin Ouředníček)
10.1 Bytová výstavba / Housing Construction
10.2 Extrémy bytové výstavby / Extremes of Housing Construction
10.3 Metodika / Methodology

11 Využití půdy / Land-use (Lucie Kupková)
11.1 Vývoj zastavěných ploch / Change of Built-up Areas
11.2 Procesy změn krajiny / Processes of Landscape Change
11.3 Metodika / Methodology

12 Komerční suburbanizace / Commercial Suburbanisation (Tomáš Chuman, Dušan Romportl)
12.1 Komerční plochy 1990-2000 / Commercial Areas 1990-2000
12.2 Komerční plochy 2000-2006 / Commercial Areas 2000-2006
12.3 Příklady komerční suburbanizace / Examples of Commercial Suburbanisation
12.4 Metodika / Methodology

13 Rezidenční suburbanizace / Residential Suburbanisation (Petra Puldová, Martin Ouředníček)
13.1 Suburbanizace a doprava / Suburbanisation and Transportation
13.2 Suburbanizace a školy / Suburbanisation and Schools
13.3 Metodika / Methodology

Recenze

Dílo je komplexní a syntetické povahy a jako takové představuje výrazný vědecký počin v české geografii po roce 1989. Je výsledkem dlouholeté vědecké práce členů editorského kolektivu a dalších autorů v oblasti sociální a ekonomické geografie. Jejich dosavadní odborné publikace jsou geografické komunitě nejen v České republice, ale i v zahraniční dostatečně známy a respektovány. Při konstrukci map a výkladového textu k nim byly také mnohé výsledky z jejich předchozích prací využity. Atlas je rozdělen celkem do 13 kapitol, každá zpracovávající vlastní téma a skládající se jak z hlavní mapy, tak dílčích map, dále tabulek a obrázků (vesměs označení pro grafy). Atlas je uspořádán logicky, stejně jako řazení kapitol za sebou. Výkladový text k popisovaným jevům a procesům se opírá o relevantní zdroje, jazykově je dílo na dobré úrovni.
Předložený Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky je kvalitně zpracovaným geografickým dílem, jehož silnou stránkou je jednak šíře zpravovaných témat, jednak přesvědčivá a fundovaná prezentace aktuálních dat k předmětnému tématu.

Z recenzního posudku: Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Súčasná transformačná fáza spoločenského vývoja sa vyznačuje vo väčšine posttotalitných krajín neobyčajnou dynamikou diferenciačných tendencií. Ich orientácia je z hľadiska rôznych sociálnych skupín alebo územných komunít rozdielna až protichodná, takže je oprávnené hovoriť o rastúcej vnútornej sociálno-ekonomickej a územnej polarizácii národných systémov. Tento vývoj nie je prekvapujúci, lebo zodpovedá potrebnosti zásadných premien v hodnotení výkonnosti ekonomických subjektov aj zvýšenému uplatneniu kvalitatívnych faktorov, ako sú ľudský a sociálny kapitál. Ide zároveň o reakciu na dlhodobé nivelizačné snahy socialistických štátov, ktoré boli jednou z príčin ich ekonomických neúspechov a sprostredkovane aj ich politického zrútenia sa. Mimoriadna dramatickosť transformačných premien je vo viacerých ohľadoch historicky unikátna. Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky neobjasňuje, prečo došlo k obratu, ale čiastočne vysvetľuje jeho priebeh, t.j. transformáciu samotnú a prináša priestorový obraz o jej priebehu a dôsledkoch. Viaceré aspekty hodnotenia sa zdajú byť významné aj pri hodnotení vplyvu na kvalitu života populácie Českej republiky. Z tohto dôvodu považujem predložené dielo za mimoriadne aktuálne.
Atlas má niektoré originálne prvky, ktoré možno hodnotiť pozitívne. Štruktúra atlasu je vyhovujúca nielen pre pedagogické účely, ale aj pre potreby decíznych orgánov.

Z recenzního posudku: Doc. RNDr. Vladimír Ira, CSc.