e-kniha
Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu

Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu

Ochrana, František

témata: sociologie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: březen 2019
ISBN: 978-80-246-4204-8
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 130 Kč

E-shop

Anotace

Publikace se zabývá vztahem mezi volbou metodologie, metodou, výzkumným cílem a výslednou výpovědí v obecné rovině vědeckého zkoumání. Na teoretické bázi představuje jednotlivé typy metod a možnosti jejich uplatnění a analyzuje jejich přednosti a omezení. Podrobněji je zkoumána explanace a z časového, procesního a strukturně-funkčního pohledu také narace. Závěr knihy je věnován problému evaluace vědeckovýzkumné činnosti a jejího dopadu na financování věd.

Obsah

Úvod

ČÁST I

1. Vědecký problém
1.1 Vymezení pojmu vědecký problém
1.2 Vědecký problém, objekt výzkumu, předmět výzkumu

2. Povaha vědeckého problému a výběr metodologie
2.1 Teoreticko-metodologický výzkumný rámec
2.2 Volba metodologie
2.3 Úhel pohledu na zkoumaný problém

3. Výzkumné cíle
3.1 Vymezení pojmu výzkumné cíle. Pokus o klasifikaci výzkumných cílů
3.2 Rozložení (plánování) výzkumných aktivit v čase.
Monitoring cílů

4. Výzkumné otázky. Hypotézy ČÁST II

5. Obecně vědní metody a postupy jejich použití ve vědeckém zkoumání
5.1 Vymezení pojmu obecně vědní metody
5.2 Empirické výzkumné metody
5.2.1 Pozorování
5.2.2 Měření
5.2.3 Experiment
5.3 Obecně vědní teoretické metody. Postupy jejich uplatnění
5.3.1 Analýza
5.3.2 Syntéza
5.3.3 Dedukce
5.3.4 Indukce
5.3.5 Srovnání (komparace)
5.3.6 Specifikace
5.3.7 Generalizace
5.3.8 Analogie
5.3.9 Abstrakce
5.3.10 Modelování

6. Explanace
6.1 Deduktivně-nomologická explanace (explanace formou subsumpce pod zákon)
6.2 Pravděpodobnostní vysvětlení
6.3 Deterministický a indeterministický pohled na vědecký problém

7. Narace
7.1 Podstata narace
7.2 Časový pohled na naraci a přístupy k typologii narace
7.2.1 Ex post narace
7.2.2 Narace interim
7.2.3 Narace ex ante
7.3 Strukturní pohled na naraci
7.4 Deskriptivní a normativní narace

8. Specifika poznávání dějin a porozumění dějinám
8.1 Intencionalita v dějinách
8.2 Porozumění dějinám

ČÁST III. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VĚDECKÉ ČINNOSTI

9. Input-output model jako východisko pro hodnocení efektů vědecké činnosti

10. Výstupy vědecké činnosti

11. Výsledky vědecké činnosti

12. Metody a postupy pro hodnocení dopadů aplikovaných výsledků vědeckovýzkumné činnosti
12.1. Peněžní forma inkrementální analýzy společenských nákladů a společenských přínosů
12.2 Hodnocení efektů aplikovaných poznatků přírůstkovou metodou formou nepeněžní evaluace (případ hodnocení metodiky)
12.3 Expertní hodnocení efektů aplikovaných poznatků vědeckovýzkumné činnosti s použitím stupnic

Závěr
Literatura
Summary
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík