tištěná kniha
Methodology of Science An Introduction

Methodology of Science An Introduction

Ochrana, František

témata: sociologie

brožovaná, 170 str., 1. vydání
překlad: Key, Petra
vydáno: červen 2012
ISBN: 978-80-246-1982-8
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

This publication covers the essential problems of the methodology of science. The methodology of science is understood to mean primarily a theory of scientific methods and techniques; the use of scientific methods in scientific research and in the construction of scientific theories. It examines in detail the axiomatic-deductive and inductive approaches in constructing a scientific theory. It analyzes the role of explanation and prediction in scientific research and the role of narration in social sciences. Using the comparative method, it compares scientific explanation, interpretative exposition in social sciences and defines the points of departure of the integrative approach to the examination of social phenomena. The publication also contains an index of essential terms, subject index and bibliography. The book is a useful study tool for students from faculties other than faculty of arts, particularly from the faculty of social sciences, as well as for all those who want to become acquainted with the crucial problems of philosophy and methodology of science.

Obsah

Introduction

1. Defining Essential Concepts. Selecting Methodology and Research Methods, and Setting Research Goals
1.1 Defining the Concepts of "Methodology of Science," "Scientific Method" and "Principles of Scientific Work"
1.2 Selecting Methodology and Setting Research Goals
1.3 Selecting Scientific Procedures and Research Methods
1.4 Defining Concepts in Scientific Work

2. Science, Its Origins and Historical Types. Problem of Methodology and Methods in the Context of the Development of Science
2.1 The Cultural Epoch and Historical Types of Science
2.2 The Age of Science in Classical Antiquity
2.3 The Age of Medieval Science
2.4 The Age of Modern Science
2.5 The Age of Post-modern Science

3. Logical Foundations of the Construction of Scientific Theories
3.1 Axiomatic Deductive Approach to the Construction of a Scientific Theory
3.2 Inductive Approach to the Construction of a Scientific Theory. Limitations for the Use of Induction
3.3 The Role of Verification in Scientific Research
3.4 The Role of Falsification in Scientific Investigation. The Problem of Testing Hypotheses

4. Normative and Non-normative Cognition of Social Reality
4.1 Non-normative Theories
4.2 Normative Theories

5. Explanation
5.1 Scientific Explanation by Deductive Inference
5.2 Explanation Based on a "Scientific Law" (by Subsumption Under a "Scientific Law")
5.3 Explanation Based on an Idealized "Scientific Law"
5.4 The Problem of Universality in Social and Economic Laws
5.5 Explanation by Subsumption Under a Theory
5.6 Types of Explanation Based on the Dependence Between the Explanandum and the Explanans
5.6.1 Non-probabilistic Types of Explanation
5.6.2 Explanation Based on the Idea of "Probability"
5.6.3 Explanation Based on Two Concepts of Probability According to Rudolf Carnap
5.6.3.1 A Scientist's Procedure in the Scientific Process of Confirming a Hypothesis
5.6.3.2 Carnap's Conception of Two Concepts of Probability and Its Importance for Scientific Research

6. Prediction
6.1 Defining the Concept of "Future" as Viewed by the Methodology of Science
6.2 The Problem of Determinism in Relation to Predicting the Future
6.3 Non-Cartesian Rationalism and the Problem of Prediction
6.4 The Problem of the Relation of Induction and Deduction

7. Narrative Model in Social Sciences
7.1 Dilthey's Conception of Human Sciences - A Starting Point for a Turn Away from Explanation to the Narrative Model
7.2 Rickert and Windelband's Conception of "Human Sciences," or "Idiographic Sciences"
7.3 Problematization of the Nomological Conception of a Historical Fact
7.4 The Distinction Between the Nomological and Narrative Explanations of Social Phenomena. A Historical Explanation
7.5 Logical Tools for the Construction of a Story. A Role of a Historian in a Narrative
7.6 Epistemology and Phenomenology of Narrative History

8. The Contradictory Nature of Explanation and Interpretation Explanation. Points of Departure of the Integrative Approach to Investigating Social Phenomena
8.1 Atomistic, Holistic and Integrative Approaches to the Investigation of Social Phenomena
8.2 Explanatory Conception of Cause, Interpretative Conception of Meaning and Their Criticism through the Integrative Approach
8.3 Dichotomy of Objectivism and Relativism in the Social Phenomena Investigation and Their Criticism in the Integrative Approach

Annotation

Glossary of Essential Terms
Bibliography
Summary
Subject index

Recenze

Profesor František Ochrana je autorom mnohých veľmi vydarených monografií. Osobitosťou tejto monografie je predovšetkým to, že prináša jeden z najnáročnejších problémov vedy - metodológiu vedy, ktorá takmer úplne absentuje vo vedeckej literatúre, na knižnom trhu.
Z hľadiska témy ale i vysokej exaktnosti sa monografia stáva vzácnou novinkou pre teóriu vedy, pre filozofov, ale i nefilozofov, pre všetkých, ktorí vďaka úcty a lásky k poznaniu pochopili, že prienik do vedy, ovládanie a aplikácia vedy nie je možná bez osvojenia si metodológie vedy, bez osvojenia si a uplatnenia všeobecných i špeciálnych metód vedeckého poznávania reality.
Po odbornej stránke je monografia profesora Ochranu na vysokej úrovni a spĺňa aj tie najrigoróznejšie kritéria na spracovanie daného problému.
Pozitívne hodnotím aj spôsob a štýl napísania knihy. Metodológia vedy je jedným z najnáročnejších a najabstraktnejších tém. Napriek tomu sa nám dostáva do rúk kniha, ktorá pri zachovaní vysokej abstraktnosti, exaktnosti a logiky veci je mimoriadne čitateľná, priehľadná, logická a preto aj zrozumiteľná aj pre (autorom učeného objektu) nefilozofického čitateľa.

Z recenzního posudku: Prof. Dr. Štefan Volner, CSc.

Hned vúvodu si autor pokládá následující otázky: Co je věda? Jak se věda vyvíjela v dějinném a kulturním kontextu? Jsou výpovědi o vědě poplatné dané době? Jakým způsobem ovlivňuje zvolená metodologie a volba výzkumných metod vědeckou výpověď? Jak je to s hodnověrností vědecké výpovědi sociálních věd, když vědecje zároveň subjektem žijícím ve společnosti, která je současně předmětem jeho zkoumání? Mohou sociální vědy aplikovat metody přírodních věd, nebo je to nemožné z důvodu principiálně odlišných předmětů zkoumání? Existuje vědecká metoda, kteráje naprosto dokonalá? Dlužno dodat, že se nejenom jedná o relevantní otázky z hlediska zkoumaného problému, ale je faktem, že práce na ně přináší i erudované odpovědi. K tomu napomohla i skutečnost, že autor byl nejprve filozofem a nyní ekonomem s tím, že oba vědní obory zvládnul na velmi dobré úrovni, o čemž svědčí řadajeho monografií z těchto oborů poznání.
Struktura práce je členěna do osmi na sebe logicky navazujících kapitol, které přináší řadu zajímavých poznatků a podnětů. Nutno ocenit i různá schémata, která vhodným způsobem doplňují abstraktní úvahy o daných problémech, čímž práce získává i na srozumitelnosti a čtivosti. K tomu jistě přispěl i slovník základních pojmů, který je zastoupen v práci. Ještě dodejme, že práce je nejenom kvalitní svým věcným a srozumitelným obsahem, ale je také psána velmi kultivovaným jazykem.
Lze konstatovat, že zvolená struktura a obsah práce napovídají o tom, že autor se dané
tématice nevěnuje konjunkturálně, ale zaobírá se jí promyšleně delší dobu, o čemž mimo jiné svědčí i množství nashromážděných a reprezentativních publikací, které jsou uvedeny v seznamu literatury. Nadto je práce výsledkem dlouhodobé diskuse do níž se zapojili i studenti doktorského a magisterského studia nefilosofických oborů i z dalších vysokých škol a univerzit v ČR. V tomto ohledu je pro studenty v mnohém inspirativní i rozsáhlý přehled literatury uvedený práci, který se zaobírá metodologií vědy.
Závěrem: Recenzovaná práce řeší velmi aktuální problematiku, která není dosud v naší literatuře dostatečně rozpracována. Je potřeba zdůraznit, že práce přináší řadu nových poznatků pro další výzkum metodologie vědy v našich podmínkách. Je vhodným studijním materiálem zejména pro studenty doktorského studia, ale i pro ostatní zájemce, kteří se hodlají seznámit s touto klíčovou problematikou vědecké práce. Práci doporučuji s ohledem k výše uvedenému hodnocení publikovat.

Z recenzního posudku: Doc. Dr. Ing. Štefan Danics, PhDr.