tištěná kniha
Aretinova mapa Českého království

Aretinova mapa Českého království

Novotná, EvaTröglová Sejtková, MirkaČábelka, MiroslavPaták, Josef

témata: historie – raný novověk, přírodní vědy – geografie

vázaná, 244 str., 1. vydání
vydáno: květen 2021
ISBN: 978-80-246-4797-5
doporučená cena: 370 Kč

E-shop

Anotace

Kniha představuje život a dílo Pavla Aretina z Ehrenfeldu, jehož mapa Nový a přesný popis Království českého vyšla poprvé roku 1619 (další vydání 1632, 1665, před 1747) a vzhledem k válečnému použití se dochovala ve velmi málo kopiích. Autoři zde poprvé identifikují a srovnávají toponyma z rejstříků všech vydání. Unikátní jsou topografické tabulky s 9 600 historickými toponymy českých zemí, doplněné identifikací současného geografického názvu a také číslem dobové mapové značky. Vytvářejí tak cenný soubor k poznání sídelního a hospodářského vývoje Čech v 17. století.

Recenze

Předložená monografie představuje unikátní materiál z hlediska české i světové historické kartografie. Česká verze publikace omezuje své využití publikace pouze na české, případně slovenské prostředí, ale tento nedostatek bude eliminován připravovanou anglickou verzí monografie. Publikace tak nepochybně uspokojí poptávku odborníků a přispěje ke zvýšení zájmu o historickou kartografii v řadách široké veřejnosti.
Zdeněk Stachoň (Informace ČGS 41/1/2022)

Recenzovanou publikaci lze celkově hodnotit jako kvalitní a velice přínosnou. Aretinově mapě, jejíž vznik byl podnícen rostoucím zájmem o české země jakožto dějiště událostí počátku třicetileté války, se dostalo zasloužené pozornosti. Autoři podpořili monografii poměrně bohatou bibliografií a společně provedli popis a rozbor nejen Aretinovy mapy samotné, ale také všech jevů, které s ní kontextuálně souvisí. Stránky této knihy navíc zdobí více než devadesát ilustrací, mezi kterými nechybějí reprodukce všech vydání Aretinovy mapy, ani reprodukce map, jež z ní byly odvozeny, což je v případě publikace o kartografické památce přínosné, stejně jako skutečnost, že kniha je k dostání s faksimilií druhého vydání Aretinovy mapy včetně jejího místopisného rejstříku.
Jakub Fryje (Paginae Historiae 30/2)