tištěná kniha e-kniha
Železniční reforma v Německu

Železniční reforma v Německu

Nigrin, TomášTomeš, ZdeněkSeidenglanz, DanielMlsna, Petr a kol.

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 148 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2017
ISBN: 978-80-246-3627-6
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Německo vždy představovalo jedno z nejvýznamnějších center železniční dopravy v Evropě a představuje jednu ze zemí s nejkomplexněji provedenou železniční reformou a liberalizací železničního odvětví na světě. Odborná monografie se věnuje vývoji železničního odvětví v Německu v posledních desetiletích a reformě, která železnice zcela zásadně proměnila. Publikace kombinuje pohledy historicko-politické, geografické a právní. Ukazuje politické zásady stávající železniční reformy včetně dopadů německého znovusjednocení v roce 1990, charakterizuje dopravně-geografickou situaci, zabývá se jejím právním rámcem a také vybranými problémy, které vyvstaly v jejím průběhu.
Publikace vznikla v rámci širší edice Železniční reformy, v jejímž rámci je sledován jak teoretický pohled, tak i příklady z vybraných evropských zemí.

Obsah

Úvod

1. Od počátků k unitární železnici
1.1 Rozvoj železnice v německém prostoru
1.2 Železnice po sjednocení Německa v roce 1871
1.3 Rozdělená země, rozdělená železnice
1.4 Dílčí shrnutí

2. Geografická a dopravní charakteristika železničního odvětví
2.1 Geografická charakteristika dopravně-železničního trhu
2.2 Geografická organizace dopravního systému
2.3 Rozvoj železniční sítě po roce 1990
2.4 Výkon železničního odvětví a modal split
2.5 Dílčí shrnutí

3. Reforma železnic - historicko-politický pohled
3.1 Komise pro spolkové železnice: dráhy budou opět v černých číslech!?
3.2 Reforma železnic v Německu: první fáze (1994-1999/2002)
3.3 Regionalizace
3.4 Bilance 90. let: reformy váznou
3.5 Roky 2001-2002: hledání nové cesty?
3.6 Reforma železnic: druhá fáze (od roku 2000–2002 a dále)
3.7 Bilance Deutsche Bahn: Finanční analýza současného stavu
3.8 Dílčí shrnutí

4. Právní rámec regulace železniční dopravy v Německu
4.1 Činnost regulátora podle práva Evropské unie
4.2 Právní úprava regulátora ve Spolkové republice Německo
4.3 Dílčí shrnutí

5. Vybrané problémy plynoucí z reformy železnic
5.1 Poplatky za užití dopravní cesty
5.2 Trakční energie
5.3 Poplatek za použití nádraží
5.4 Distribuce a prodej jízdenek
5.5 Neúspěch open access v dálkové dopravě
5.6 Dílčí shrnutí

Závěr
Literatura
Summary

Přílohy: Legislativa upravující železniční odvětví
Zákon o novém uspořádání železniční dopravy
Zákon o založení společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft
Zákon o sloučení a novém členění majetku spolkových drah
Zákon o správě spolkové železniční dopravy
Zákon o regionalizaci místní veřejné osobní dopravy

Recenze

Jedná se o téma velice aktuální, přitom ve světové odborné literatuře dosud jen málo řešené. Předmětnou problematikou se dosud zabývaly jen dílčí studie a nepočetné články v odborných periodikách - v komplexní podobě tak, jak je zpracována v posuzované monografii, nebylo dosud vydáno žádné knižní dílo. Monografie by měla potenciál pro vydání i ve světovém jazyce.
Předložená monografie je unikátní svým multidisciplinárním přístupem; z tohoto přístupu také vyplývají stanovená východiska a předpoklady a použité metody. Jednotícím prvkem, který z posuzovaného textu činí kompaktní, výzkumné dílo, je použití historické metody a komparativní analýzy. Metodický přístup je vzhledem k řešenému tématu zcela adekvátní, multidisciplinární pohled na téma je inovativní, přináší nové poznatky nejen o konkrétním předmětu výzkumu, ale využitelné i obecně při zkoumání socioekonomických souvislostí liberalizace odvětví dopravy.

Z recenzního posudku: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.