Životní prostředí v globální perspektivě

Životní prostředí v globální perspektivě

Moldan, Bedřich

témata: přírodní vědy – environmentalistika
edice: Environmentální texty

e-kniha, 2. vydání
vydáno: říjen 2021
ISBN: 978-80-246-5001-2
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Environmentální regulace, uplatňované od šedesátých let, byly v mnohém úspěšné a nejhorší průvodní jevy rychlé industrializace se tedy podařilo zmírnit. V řadě zemí je dnes prostředí méně kontaminováno škodlivinami, vzduch čistší a voda v řekách méně zamořená. Základní trendy vývoje planetárního ekosystému jsou však naproti tomu stále negativní, ztrácí se biologická rozmanitost, ohroženy jsou mnohé ekosystémy, dokonce se mluví o počínajícím šestém planetárním vymírání. Velké obavy vzbuzuje prohlubující se krize klimatu, která se dostává na první místa politických jednání na všech úrovních, od globální po národní. Přitom je stále zřejmější, že na rozdíl od opatření zaváděných v minulosti je tentokrát zapotřebí dosáhnout zásadně hlubších změn. Jsme svědky začátku dalekosáhlé společenské proměny a k jejímu pochopení by tato kniha měla přispět.
Druhé vydání bylo doplněno o kapitolu „Aktuální trendy“, která stručně pojednává o environmentálně významných událostech a změnách současných dnů.
Kniha profesora Bedřicha Moldana vychází z jeho přednášek na Přírodovědecké fakultě a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a přehledně představuje klíčové aspekty environmentální problematiky.

Recenze

Oceňuji zejména, že autor při popisu stavu, změn a vývojových trendů zemského systému „nesurfuje“ po povrchu problémů, ale prezentuje jejich promyšlený rozbor, přičemž se nevyhýbá ani otázkám ožehavým, budícím vášně či stále z rozmanitých důvodů nevyřešeným. Pokud bychom chtěli tuto celoživotní výpověď co nejstručněji shrnout, pak můžeme konstatovat, že se přiklání – a v tom není zdaleka sám – k názoru, že vyřešit nebo alespoň výrazně zmírnit popsané globální problémy související se životním prostředím může systémová a široce pojatá transformace lidské společnosti včetně základních idejí, vzorců myšlení, cílů a hodnot (viz Živa 2022, 1: I–III). Mějme přitom na paměti, že uskutečňování zvažovaných zásadních a systematických politických, hospodářských, společenských a environmentálních změn musí být dokonale promyšlené a mimořádně sociálně citlivé. I přes naléhavost obdobného kroku bych se velmi, velmi přimlouval za to, aby k němu nedošlo jen shora prostřednictvím zákonů, vyhlášek, směrnic, nařízení, daní a poplatků, ale abychom nezapomínali na nezbytné, i když někdy sisyfovské informování, vzdělávání, výchovu a osvětu široké veřejnosti i cílových skupin obyvatelstva. A právě k tomu může významně přispět recenzovaná, nadmíru zdařilá publikace Bedřicha Moldana.
Jan Plesník (Časopis Živa 2/2022)

Nejnovější tituly v edici