tištěná kniha
Nebeské shromáždění ve Starém zákoně

Nebeské shromáždění ve Starém zákoně

Dědictví kultur Předního východu

Mikulicová, Mlada

témata: archeologie, historie, náboženství

brožovaná, 210 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2009
ISBN: 978-80-246-1629-2
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Kniha se zabývá literárním tématem nebeského shromáždění v Michajášově a Izajášově proroctví a v knihách Job a Daniel. Toto téma bylo do Starého zákona převzato z kulturní tradice starověkého Předního východu jako podklad podtrhující slova Božího výroku (Viděl jsem Pána, jak sedí na trůnu a celý nebeský dvůr stojí kolem něj zprava i zleva ...). Podrobněji popsané výjevy trůnícího svrchovaného boha uprostřed družiny "svých" jsou doloženy v mytologických zlomcích ugaritských básní o Baalovi, mezopotamských eposech Enúma eliš, Etana, Nergal a Ereškigal, a především v kombinovaných obrazově-textových rituálech egyptských nekropolí. V novém kontextu tvoří dávné mytéma scenérii Božího soudu, na němž k historickému aktéru zaznívá Boží hodnocení jemu svěřené role z hlediska nadčasového Božího záměru. V Izajášově prorocké teologii dějin je souzen Boží lid Izrael, v Jobových mudroslovných dialozích filozofující, vzdorující člověk. Stranou dialogu stojí strnulá scéna Božího tribunálu jako memento příčin pozemských událostí, které spočívají mimo čas a prostor, přitom však utvářejí osud jednotlivce a lidské dějiny. Kniha filoložky a historičky náboženství Mlady Mikulicové tak v pozadí starozákonního proroctví interpretuje Boží shromáždění jako nadčasový obraz věčnosti, jejíž pohled je zacílen na scénu dějin.

Obsah

SEZNAM ZKRATEK

ÚVOD

MYTOLOGICKÝ OBRAZ SHROMÁŽDĚNÍ BOHŮ V DRAMATICKÝCH TEXTECH

BIBLICKÉHO OKOLÍ
Mýtus ve svátečním rituálu
Úloha krále
Analogie a metafora
Funkce mytologických textů v rituálním dramatu

VÝJEV NEBESKÉHO SHROMÁŽDĚNÍ VE STARÉM ZÁKONĚ
Michajáš ben Jimla o Božím soudu (1 Král 22,19-23)
Izajášovo povolání (Iz 6,1-13)
Proscénium o Jobovi (Job 1,6-12; 2,1-7)
Soud nad šelmou (Dan 7)

AKTÉŘI DĚNÍ
Bůh - Vládce a Soudce
Souzený Boží služebník
Nebeská družina
Protivník
Posel

BOŽÍ VÝROK: STANOVENÍ ÚDĚLU
Michajáš ben Jimla: klamné štěstí
Izajáš: otupení víry a exil
Job: svolení ke zkoušce
Daniel: utrpení a povýšení svatých
Stylistika poselství
Slovo - tajemství

DĚJIŠTĚ
Hvězdný svět
Dům Boží přítomnosti
Svaté místo
Trůn slávy - trůn soudu
Příbytek na Boží hoře
Hora a řeka soudu
Proscéníum na zemi

ZÁVĚR

ABSTRACT

SEZNAM LITERATURY

SEZNAM ILUSTRACÍ A FOTOGRAFIÍ

REJSTŘÍKY
Autorský rejstřík
Rejstřík literárních postav
Rejstřík starověkých božstev
Věcný rejstřík