tištěná kniha
Psychika osobnosti v období závažných životních a společenských změn

Psychika osobnosti v období závažných životních a společenských změn

Mikšík., Oldřich

témata: psychologie

brožovaná, 302 str., 1. vydání
vydáno: květen 2009
ISBN: 978-80-246-1600-1
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Kniha navazuje mj. na autorovy publikace Psychologická charakteristika osobnosti (2001, 2007) a Hromadné psychické jevy (2007). Završuje úsilí o hlubší pochopení základních autoregulačních schopností osobnosti v interakci s reálnými životními situacemi. Zobecňuje nálezy od desítek tisíc respondentů, získané v letech 1975 až 2007 pomocí původního psychodiagnostického systému DIAROS. Vymezuje základní problémy, možnosti a cesty pronikání do vztahu "psychika osobnosti - životní kontexty - interakční aktivity" a kategorizuje a vykládá "problémové" osobnostní profily, jejich zdroje, projevy a důsledky. Na základě srovnávací analýzy nálezů v období před a po roce 1989 vymezuje osobnostní pozadí vyrovnávání se s novou společenskou realitou. Zvláštní pozornost autor věnuje souvislostem mezi osvojenou strukturou autoregulace a potenciálně novými nároky na osobnost v období společenských přeměn a aktivního začleňování České republiky do Evropské unie.

Obsah

PŘEDMLUVA

1. OSOBNOST V NÁROČNÝCH ŽIVOTNÍCH KONTEXTECH
1.1 Psychika osobnostijako otevřený interakční systém
1.2 Náročné životní podmínky, kontexty a situace (koncepce psychických zátěží)
1.3 Východiska k postižení systémů antiregulace osobnosti v reálných životních kontextech

2. BAZÁLNÍ STRUKTURA PSYCHICKÉ AUTOREGULACE
OSOBNOSTI, JEJÍ VARIACE A PROJEVY
2.1 Vymezování "stavebních prvků" bazární psychické autoregulace osobnosti
2.2 Struktura bazární psychické autoregulace osobnosti
2.3 Analýza vztahů mezi bazární strukturou autoregulace a dynamikou aktuálních projevů osobnosti
2.3.1 K souvislostem systému bazální autoregulace osobnosti (SPARO) se strukturou a dynamikou psychických stavů (SUPSO)

3. ZÁKLADNÍ NÁLEZY V RELACÍCH "OSOBNOST -ŽIVOTNÍ NÁROKY" A JEJICH INTERPRETACE
3.1 Soubory se specifickými systémy interakcí s realitou
3.2 K pronikání do osobnostních determinant úspěšností a selhávání v reálných pracovnícha situačních kontextech
3.3 Sociálně ekonomické, osobnostní a situační pozadí základních postojů k životní realitě
3.4 Bazální autoregulační systémy osobnosti ve vztahu ke specifickým řešením interakcí s realitou u nezaměstnaných

4. EPILOG: POTENCIÁLNĚ NOVÉ NÁROKY NA OSOBNOST V OBDOBÍ SPOLEČENSKÝCH PŘEMĚN
4.1 Osobnostní pozadí vyrovnávání se s novou životní realitou
4.2 Nové nároky na strukturu psychycké autoregulace a integrovanosti osobnosti
4.3 Nové možnosti a limitizace pronikání do psychiky osobnosti

LITERATURA

PUBLIKACE, VÝZKUMNÉ ZPRÁVY A JINÉ STUDIE ORIENTOVANÉ NA POZNATKY S VYUŽITÍM NÁSTROJŮ "DIAROS"

Recenze

Posuzovaná práce Prof. PhDr Oldřicha Mikšíka, DrSc, "Psychika osobnosti v období závažných životních a společenských změn" představuje fundamentální monografii, která jednak bilancuje mnohaletou autorovu výzkumnou práci v oblasti psychologie osobnosti,jednak odkrývá souvislosti mezi osobnostními rysy a základními změnami v životních a společenských podmínkách. Zároveň jde o ucelený výstup při řešení výzkumného záměru MŠMT "Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika".
Práce navazuje na dřívější autorovy monografie "Psychická integrita osobnosti" (1985), "Psychologické teorie osobnosti (2007), "Psychologická charakteristika osobnosti" (2007), jakož i na řadu dalších autorových výzkumných studií. Dále prohlubuje jejich tematiku v integračním směru a přináší nové výsledky.
Hlavní přínos posuzované monografie vidím v důsledném uplatnění interakčního přístupu k problematice osobnosti a v prokázáníjeho teoretických a metodologických možností. Rozbor projevů, činností a chování osobnosti v interakčním vztahu k situačním kontextům umožňuje autorovi vymezit systém bazální psychické autoregulace osobnosti. Tento systém je vyložen jako integrace vrozených a osvojených strategií, jimiž se jedinec v životní praxi vyrovnává s rozmanitými situačními podnětovými komplexy. Na základě teoretického rozboru autor vytvořil celou soustavu metodických postupů, které jsou v odborné veřejnosti široce využívány.
Dalším přínosemje specifikace role sociálně ekonomických, osobnostních a situačních determinant v podmínkách základních společenských přeměn. Jsou k tomu využívána i data z různých období vývoje naší společnosti. Autor provádí srovnávání dat z různých období velmi přesně, ukazuje možnosti a meze specificky psychologického vlivu společenských změn na osobnost. Je si vědom komplexní povahy těchto změn, které vyžadují pochopitelně i přístup dalších oborů. Velmi plasticky to mimo jiné ukazuje na problematice zaměstnanosti.
Vyústěním je autorův přínosný rozbor vztahů mezi bazální strukturou psychické autoregulace osobnosti a novými nároky najejí interakční aktivity v období společenských přeměn spojených s aktivním začleňováním do Evropské unie. Jde o nároky na adjustabilitu, interakční hybnost, dynamický způsob a styl života, permanentní rozvíjení a prohlubování profesionální orientace, inovaci životních a pracovních perspektiv, kontinuální rozvíjení psychických předpokladů pro úspěšné vyrovnávání s globálními kontexty života a činnosti.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc.

Rukopis monografie je zdařilou bilanční, vědeckou studií. Autor, přední český odborník v oblasti studie osobnosti v náročných životních situacích, v ní v syntetické podobě předkládá výsledky svého dlouhodobého, bez nadsázky celoživotního bádání. Je málo autorů, jak v psychologii, tak i v jiných společenských vědách, u kterých v horizontu téměř čtyřiceti let můžeme konstatovat cílevědomé a systematické zaměření na spektrum vědeckých problémů a otázek: od vytvoření jejich teorie, rozpracování vlastní metodologie k rozsáhlému empirickému a experimentálnímu zkoumání.
Předložená studie je významná nejen rozsahem a délkou zkoumaných průřezových šetření na vzorcích v řádu desítek tisíc respondentů, ale zaujme především komplexností přístupu, systematickým přehledem teoretických východisek, interpretovaných vztahů, metodologickou propracovaností, exaktními interpretacemi a závěry vztaženými k provedeným deskriptivním šetřením a experimentům. Předkládaný manuskriptje zároveň i jedním z klíčových výstupů výzkumného záměru MSM00216620841 analyzujícího "Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika".
Významný zdroj poučení a inspirací v Mikšíkově monografii najdou nejen psychologové, ale i postgraduální i pregraduální studenti psychologie, ale i badatelé z dalších společenskovědních oborů.
Monografie prof. PhDr. Oldřicha Mikšíka, DrSc., představuje významné dílo, které je příspěvkem nejen pro českou psychologii, ale má širší uplatnění v úvahách a projektech studia osobnosti: metodologických i aplikačních.
Monografie bude plně využita studenty pregraduálního i postgraduálního studia psychologie, pedagogiky, psychology a pedagogy ve výchovné praxi, práci, sportu aj.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. A. Rychtecký, DrSc.