tištěná kniha
Sociální aspekty dyslexie

Sociální aspekty dyslexie

Matějček, ZdeněkVágnerová, Marie a kol.

brožovaná, 272 str., 1. vydání
vydáno: květen 2006
ISBN: 80-246-1173-2
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

V úvodní části publikace vymezují autoři pojem dyslexie, zabývají se jejím neurobiologickým základem, výskytem, příčinami i jednotlivými specifickými poruchami. V následujících kapitolách představují výsledky výzkumného projektu zaměřeného na dyslektické školáky, jejich rodiče, učitele a spolužáky. Analyzují například názory na problémy spojené s dyslexií, míru informovanosti a sebehodnocení. Text je doplněn množstvím grafů a tabulek, na závěrečné shrnutí navazuje doporučení pro praxi.

Obsah

1. Úvod do problematiky
1.1 Dyslexie - specifická porucha čtení
1.1.1 Vymezení pojmu
1.1.2 Výskyt a příčiny dyslexie
1.1.3 Neurobiologický základ dyslexie
1.1.4 Dílčí příznaky dyslexie - postižení jednotlivých psychických funkcí
1.1.5 Prognóza specifických poruch učení ajejich důsledky v adolescenci
2. Dyslektický školák a jeho subjektivní problémy
2.1 Zjištění míry a kvality informovanosti dětí se specifickou poruchou učení o dyslexii
2.2 Zjištění úrovně sebehodnocení dyslektických dětí ajejich tendence k určitému emočnímu ladění
2.3 Sebehodnocení čtenářských dovedností dyslektiků ajejich hodnocení rodiči
2.4 Shrnutí
3. Rodiče dyslektického školáka
3.1 Zjištění míry a kvality informovanosti rodičů o dyslexii
3.2 Zjištění názorů rodičů dyslektických dětí na problémy spojené s touto specifickou poruchou učení
3.3 Analýza zátěží spojených s dyslexií a způsobů jejich zvládání rodiči
3.4 Shrnutí
4. Učitelé dyslektického školáka
4.1 Zjištění míry a kvality informovanosti českých učitelů o dyslexii
4.2 Zjištění názoru učitelů na různé projevy chování a typické rysy osobnosti dyslektických školáků
4.3 Shrnutí
5. Spolužáci dyslektického školáka
5.1 Zjištění míry a kvality informovanosti českých školáků odyslexii a jejích důsledcích
5.2 Zjištění názoru dětí a dospívajících na problémy, které dyslexie takto postiženému dítěti přináší
5.3 Názory českých školáků a středoškoláků na chování rodičů a učitelů k dyslektickým spolužákům
5.4 Shrnutí
6. Závěr a doporučení pro praxi
Přílohy
Literatura
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík