tištěná kniha e-kniha
Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie

Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie

Maslowski, NicolasŠalanda, Bohuslav (ed.)

témata: sociologie, historie

brožovaná, 262 str., 1. vydání
vydáno: květen 2017
ISBN: 978-80-246-3438-8
doporučená cena: 300 Kč

E-shop

Anotace

Kniha se věnuje problematice sociální změny a různých badatelských přístupů k ní. Jedná se o příspěvek k rozvoji sociohistorické perspektivy, pochopené jako multidisciplinární způsob zachycení dlouhodobých procesů a změn. Ty jsou představovány v klíčových studiích, v nichž autoři zachycují politické události a jejich vliv na obyvatele (postavení šlechtice, měnová reforma, rozpad Československa), ale také kulturní život českých zemí (Národní divadlo za druhé světové války). Aktérství představuje vlastnost sociálního subjektu, jenž má úlohu hybatele jednání v určitém vysvětlujícím modelu. Autoři nevynechali ani teoretický rámec, který je nutný pro jejich zkoumání. Každá stať rovněž obhajuje jiný přístup, který lze použít při analýze vztahů aktérů a sociální změny, což rozšiřuje a obohacuje paletu metod a problematiky historické sociologie.

Obsah

Historická sociologie jako pragmatický program

První část: Identita a státní doktrína v procesu sociální změny
Státní aktér a proces modernizace. Případ francouzského ekonomického myšlení
Neporozumění státní doktríny aneb fáma jako faktor sociální změny.
Měnové reformy v roce 1953
Kolektivní identita v proměnách času. Americká výjimečnost

Druhá část: Konverze sociálních identit v procesu modernizací v 19. a 20. století
Šlechtický aktér v procesu vzniku moderní národní identity.
Proměny úlohy rodu Harrachů v rámci tvořící se národní společnosti v Čechách v 19. století
Mezi monarchií a totalitními režimy. Šlechtic ve víru dějin střední Evropy

Třetí část: Konstrukce a rekonstrukce identit po geopolitických změnách
Kulturní instituce jako historický aktér. Národní divadlo v Praze v době nastupujícího nacismu a německé okupace
Průzkum sociální změny prostřednictvím analýzy každodennosti.
Případová studie procesu znovuosídlení po druhé světové válce na Děčínsku
Role identity v adaptaci aktérů k sociální změně. Případ návratu pobělohorských exulantů po roce 1945
Odcizení v procesu rekonstrukce národních identit. Analýza reprezentací Čechů a Slováků po roce 1989

Čtvrtá část: Intelektuálské projekty sociální změny
Sociální demokracie jako aktér historické změny. Revizionistický model Bernsteina
Teoretik sociální změny jako aktér. Úloha intelektuála, Cornelius Castoriadis

Na koho se nedostalo. Místo epilogu

Přílohy
Prameny
Bibliografie

Abstract. How Can Actors and Social Change Be Studied from a Historical-Sociological Perspective?

O autorech