tištěná kniha e-kniha
Svět Dona Quijota

Svět Dona Quijota

Marešová, JaroslavaVrátilová, BarboraSánchez Fernández, Juan A. (eds.)

témata: literární věda

brožovaná, 366 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2018
ISBN: 978-80-246-3976-5
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Svět Dona Quijota je kolektivní monografie, jejímž cílem je představit základní problémy interpretace slavného Cervantesova románu, vydaného ve dvou dílech v letech 1605 a 1615. Devět autorů této práce se zabývalo dlouhodobým studiem literatury, jež Cervantese ovlivnila, i výklady nejlepších světových odborníků. Výsledkem je publikace nabízející bohatou škálu rozmanitých pohledů na Cervantesův román i velké množství odkazů na nejnovější odborné studie. Práce není a ani nemůže být zcela vyčerpávající a nezabývá se pochopitelně všemi otázkami či možnými výklady. Analyzovaná témata bývají však častým předmětem odborných diskusí a vědeckých zpracování.
Kniha se mimo jiné soustředí na význam Quijotova šílenství, pojetí svobody a lásky v románu, na jeho narativní strukturu, perspektivismus... Zvláštní pozornost je věnována intertextuální hře mezi Donem Quijotem a rytířskými, pikareskními či pastýřskými romány, italskou burleskní literaturou, a také historickému a filozofickému kontextu díla. Druhá část zpracovává nejvýraznější vybrané epizody. Monografie nabízí pohled na obecnější i konkrétní otázky, podává obohacující a poučný vhled do Cervantesova jedinečného díla.

Recenze

Doc. Juan Sánchez, hispanista působící na FFUK, si vytyčil ambiciózní a nesnadný úkol: s týmem studentek hispanistiky se pustili do studia románu o donu Quijotovi, jehož výsledkem je právě tato rozsáhlá monografie. Proč právě Quijote?
Jak v úvodu vysvětluje editor Juan Sánchez, ačkoliv samozřejmě v českém prostředí existuje řada prací, které se Cervantesovu dílu věnují, chybí aktualizovaný výklad, která by se pokusil o celkový pohled na text i jeho kontext. Autoři proto chtějí nabídnout srozumitelně a přehledně zpracované teorie, názory a polemiky předních světových cervantesistů, aniž by se vyhýbali vlastním názorům a poznámkám.
Výsledek skromně nazvali Úvod do interpretace Dona Qujjota a již titul poukazuje na klíčový moment celého textu: na nemožnost jediné vyčerpávající interpretace, na mnohovrstevnatost Cervantesova románu, který představuje pro mnohé autory 20. století úhelný kámen moderní fikce (namátkou Kundera, Vargas Llosa, Torrente Ballester). Autoři si jsou vědomi úskalí, která jejích snahy provázejí, především oné marné touhy po "totálnosti". Domnívám se, že právě toto vědomí jim poskytuje svobodu vybírat z Quijota to, co oni - samozřejmě na základě prostudované sekundární literatury - považují za klíčové.
(...)
Důraz na slovo jako základní stylistický i významový prvek románu, jako symbol výše zmíněné svobody, se táhne celou prací. Cervantesovy důmyslné hry se jmény (kolikrát jen si postavy mění jméno, aby tak změnily i celou existenci), vypravěči, prostorem či časem před námi vyvstávají plasticky a velmi detailně. Monografie Úvod do interpetace Dona Quijota je tedy daleko více než jen "úvodem".
Je hodnotná v mnoha ohledech: tím, že jde o práci do značné míry studentskou; to s sebou samozřejmě nese nevyzrálost některých formulací a nutnost pečlivé redakční práce, ovšem zároveň to dokládá vynikající úroveň pražské hispanistiky. Tím, že pracuje s obrovským množstvím odborné literatury (její seznam může posloužit každému, kdo se o Quijota bude blíže zajímat), a nabízí její syntézu. A konečně tím, že čtenáře neutvrzuje v jednom jediném názoru, že ukazuje, že interpretace literárních děl je činností nikdy nekončící, o to však více fascinující. Rozhodně může přispět k tomu, aby Cervantesův román nebyl jen studeným pomníkem minulosti (o němž všichni mluví, ale jen málokdo ho skutečně zná), ale stal se čtenářským zážitkem. Protože i četba je oslavou Cervantesem tolik ceněné svobody.

Z recenzního posudku: Mgr. Dora Poláková Ph.D.