tištěná kniha e-kniha
Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století

Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století

Malý, Karel

témata: právo – právní historie

brožovaná, 162 str., 1. vydání
vydáno: květen 2016
ISBN: 978-80-246-3269-8
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Trestní právo není jen soubor právních předpisů stanovujících, co je trestný čin a jakými tresty má být pachatel postižen. Trestní zákoníky podávají současně také obraz společnosti a její kultury, vypovídají o tom, co je z hlediska zákonodárce předmětem zasluhujícím zvláštní ochranu, a rovněž nám sdělují, jak zákonodárce a společnost chápe právní odpovědnost a jak se vyrovnává s intenzitou trestního postihu.
Publikace je věnována rozboru tří zákoníků, které v zemích Koruny české – Království českém, Markrabství moravském a Knížectví slezském – uzákonily právní předpisy o trestu a trestání. Jednalo se o kodifikaci Práva městská Království českého z roku 1579, jejichž platnost byla postupně zavedena i na Moravě a ve Slezsku, Obnovené zřízení zemské, vydané po bělohorském vítězství Ferdinandem II. roku 1627 pro Království české a o rok později i pro Markrabství moravské, a konečně o Hrdelní řád Josefa I. z roku 1707. Autor vychází ze skutečnosti, že trestní právo, jeho podoba a aplikace v právním životě společnosti, bez ohledu na to, zda jde o dobu dávno minulou či současnou, přináší zásadní výpověď o proměnách společenských poměrů, že se v podstatě jedná o koncentrovanou vůli vládnoucích elit, která přesněji než jiné oblasti právního řádu a části právní kultury ukazuje na směřování státní politiky, na postavení jednotlivých společenských skupin a jejich vzájemné vztahy.

Obsah

Předmluva

Právo městské - reziduum práva stavovského v nové společenské situaci po nástupu absolutismu a jeho trestněprávní ustanovení

I. Obecná část trestněprávních ustanovení
§ 1. Pojetí trestu
§ 2. Druhy zavinění
§ 3. Okolnosti přitěžující a polehčující
§ 4. Presumpce neviny
§ 5. Postavení obžalovaného v trestním řízení v závislosti na jeho sociálním a právním postavení
§ 6. Nutná obrana

II. Základní zásady trestního řízení
§ 1. Procesní předpisy v Právech městských
§ 2. Obžalovací a inkviziční zásada v trestním procesu
§ 3. Právní postavení žalobce a obžalovaného a zahájení řízení
§ 4. Náklady procesního řízení
§ 5. Žaloby
§ 6. Zastupování před soudem
§ 7. Dokazování
§ 8. Rozsudky
§ 9. Odvolání
§ 10. Náhrada procesních nákladů
§ 11. Exekuce

III. Trestní právo hmotné v Právech městských
§ 1. Crimina publica . delikty proti právu a řádu
§ 2. Vi privata . de invasione aedium, o kvaltu, veyboji a autoku
§ 3. Výtržnost a delikt usmrcení
§ 4. Žhářství
§ 5. Krádež
§ 6. Delikty trestané dle uvážení soudců
§ 7. Nářek cti a zhanění
§ 8. Zrádné cedule
§ 9. Ublížení na zdraví
§ 10. Tortura

Obnovené zřízení zemské a počátky nového pojetí trestního práva
1. Systém trestněprávních ustanovení OZZ
2. Obecná část trestního práva v OZZ
3. Delikt urážky panovníka . crimen laese majestatis
4. Delikty spojené s výkonem úřadu
5. Trestní ochrana soudního řízení
6. Trestní ochrana právního řádu
7. Trestné činy majetkové
8. Delikty proti životu
9. Trestní ochrana cti
10. Předpisy o právu útrpném
11. Závěrem

Hrdelní řád Josefa I. - cesta k vytváření jednotného právního systému pro země Koruny české
§ 1. Proces obžalovací nebo inkviziční?
§ 2. Předpisy procesní a hmotněprávní v Hrdelním řádu Josefa I.
§ 3. Přípravné trestní řízení
§ 4. Důkazní řízení
§ 5. Výslech obviněného
§ 6. Svědci a jejich úloha v důkazním řízení
§ 7. Vazba obviněného
§ 8. Obžalovaný a jeho postavení v inkvizičním procesu
§ 9. Seznam trestných činů . a jak se dokazují
§ 10. Důvěryhodnost svědků
§ 11. Tortura . útrpný výslech
§ 12. Polehčující okolnosti
§ 13. Okolnosti přitěžující
§ 14. Hrdelní delikty
§ 15. Výkon rozhodnutí . poprava
§ 16. Náklady soudního řízení a mzda a odměny soudních zřízenců a katů

Závěrem

Bibliografie