tištěná kniha
Československé právo a právní věda v  meziválečném období 1918-1938 a jejich místo ve střední Evropě

Československé právo a právní věda v meziválečném období 1918-1938 a jejich místo ve střední Evropě

Malý, KarelSoukup, Ladislav

témata: právo – právní historie

vázaná, 1184 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2010
ISBN: 978-80-246-1718-3
doporučená cena: 825 Kč

E-shop

Anotace

Obsáhlé kolektivní dílo, na němž se podílelo velké množství domácích i zahraničních odborníků, právních i obecných historiků, zevrubně mapuje vývoj československého práva a československé právní vědy v meziválečném období. Doplňuje tak již vydané svazky Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989 (2004) a Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918 (2007).

Recenze

Práce početného kolektivu autorů je věnována důležitému období československého státu a československého práva. Po roce 1918, kdy vznikla Československá republika, se musela právní věda vypořádat s celou řadou otázek, které byly důležité nejen pro další vývoj právního řádu, ale i pro směrování státu. Především šlo o odstranění pozůstatku monarchických prvků bývalé dualistické monarchie, které zatěžovaly jak parlamentní systém, tak v některých případech i právní řád. Dále pak i s problémem kontinuity, neboť hned první zákon Československa z roku 1918, nazývaný recepční, umožnil převzetí rakouské správy a právního systému do nového státu. Nové úkoly, které před československý právní řád přinesly první léta jeho existence, vyvolaly potřebu přijmout opatření, která by jednak řešila složitou národnostní otázku jež hrozila nebezpečím rozpadu státu, jednak pak bylo nutno chránit československý stát před útoky radikálních vrstev československé společnosti, které usilovaly o jeho rozvrat. Současně však pohyb právní vědy v sousedních státech a počátky moderního nazírání na úlohu právní vědy vyvolal i v československé právní vědě usilování o přiblížení právního řádu těmto novým potřebám.

Z recenzního posudku: Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.

/.../
Sborník je úctyhodným, rozsáhlým vědeckým materiálem přibližného rozsahu více než 1100 stran rukopisu. V jednotlivých výše uvedených studiích přináší řadu vědecky podložených právněhistorických a historických informací, které mají aktuální význam. V současném legislativním procesu na civilním, obchodním, trestním i správním úseku právního řádu ČSR mohou být a jistě budou podnětem i inspirací pro návrhy řešení dílčích, případně obecnějších problémů. Nepochybný je právněhistorický význam posuzovaného kolektivního díla, které zaplňuje některé existující mezery ve znalostech českých a slovenských právních dějin.

Z recenzního posudku: Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.