tištěná kniha
Mezinárodní právo v komentovaných dokumentech

Mezinárodní právo v komentovaných dokumentech

Lukášek, Libor

témata: právo

brožovaná, 470 str., 1. vydání
vydáno: duben 2011
ISBN: 978-80-246-1898-2
doporučená cena: 365 Kč

E-shop

Anotace

Mezinárodní právo prošlo obdobím největšího rozvoje po druhé světové válce, ale i v současnosti je dynamicky se rozvíjejícím a studovaným fenoménem. Představuje soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy mezi jeho subjekty, je nástrojem regulace vztahů v mezinárodním společenství, tvoří nezbytný normativní základ pro chování států a mezinárodních organizací mezi sebou. Z části zasahuje i do jejich vnitřních právních řádů, zejména na poli bezpečnostním, politickém, ekonomickém, sociálním a kulturním, týká se i práv jednotlivce v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod, životního prostředí apod.
Tato publikace obsahuje výbor nejdůležitějších mezinárodněprávních dokumentů. Na jedné straně se jedná o tzv. klasická odvětví mezinárodního práva, jako jsou diplomatické, konzulární a smluvní právo, na straně druhé jsou zastoupena v nedávných desetiletích nově se utvářející odvětví, jako jsou mořské právo, právo regulující zacházení, resp. režim Antarktidy a právo kosmické. Pozornost je věnována i mezinárodním organizacím. Každý prezentovaný dokument je opatřen komentářem, jehož cílem je nejen zasadit příslušný pramen do mezinárodněpolitických souvislostí ovlivňujících proces jeho vzniku, ale i přiblížit jeho význam a nejdůležitější ustanovení. Kniha je koncipována jako základní pomůcka pro výuku oboru na právních, ekonomických a obecně humanitních školách.

Obsah

Úvodní slovo

Mezinárodní právo - úvod do problematiky

Obecné (univerzální) mezinárodní právo
Charta Organizace spojených národů
Statut Mezinárodního soudního dvora
Deklarace zásad mezinárodního práva týkající se přátelských vztahů a spolupráce mezi státy - výňatky
Deklarace zásad řídících vztahy mezi účastnickými státy na Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

Kosmické, mořské právo, Antarktida
Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles - výňatky
Dohoda o činnosti státu na Měsíci a jiných kosmických tělesech - výňatky
Smlouva o Antarktidě
Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu - výňatky

Právo Mezinárodních organizací
Články Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj
Články dohody o Mezinárodním měnovém fondu
Severoatlantická smlouva

Diplomatické a konzulární právo, mezinárodní smluvní právo
Vídeňská úmluva o diplomatických stycích
Vídeňská úmluva o konzulárních stycích
Vídeňská úmluva o smluvním právu

Ochrana Lidských práv a základních svobod, trestání válečných zločinů
Všeobecná deklarace lidských práv
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
Úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti
Úmluva o právech dítěte

Seznam použitých pramenů a literatury
Edice dokumentů Literatura

Recenze

Předložený rukopis se vztahuje k problematice mezinárodního práva, která není přednášena výlučně jen na právnických fakultách, ale též na jiných vysokých školách, kde mezinárodně právní problematika a potřeba její znalosti tvoří doprovodnou a neoddělitelnou součást výuky v rámci mezinárodních vztahů, zaměřených i na jiné dimenze, konkrétně na politickou a ekonomickou. Tomu dle mého názoru plně odpovídá i koncepce tohoto rukopisu.
Autor při zpracování využil svých dílčích zpracování problematiky v podobě skript, vydaných již dříve pro potřeby výuky v rámci mezinárodně politických vztahů (Komentované dokumenty ke studiu mezinárodního práva veřejného, I, II, 2001; Vývoj lidské dimenze /ochrany lidských práv a základních svobod/ v komentovaných dokumentech, I, II, 2003). Oproti předchozím edicím došlo k novému utřídění a výběru dokumentů a v řadě případů i k přepracování, dopracování a korekci vstupních komentářů tak, aby odrážely i současný stav teoretické reflexe problematiky.

Z recenzního posudku: prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.

Podstatným přínosem práce je zasazení každého dokumentu do mezinárodně politických souvislostí ovlivňujících proces vzniku takového dokumentu prostřednictvím obsáhlých komentářů. Textová část práce popisuje, přibližuje i definuje význam a nejdůležitější ustanovení takového dokumentu. Analýzy předkládaných dokumentů ústí v následném zhodnocení významu daného dokumentu. Struktura práce míří od obecných mezinárodně právních pramenů, přes klasická mezinárodně právní odvětví až po nejmodernější oblasti mezinárodního práva. Oceňuji rozbor, práci s empirickými daty a jejich analýzu. Práce splňuje požadavky kladené na monografii, včetně formálních a uvádí rozsáhlý seznam pramenů a literatury naší i zahraniční.

Z recenzního posudku: Ing. Zdeněk Hrubý, CSc.