tištěná kniha
Mezinárodní právo v komentovaných dokumentech

Mezinárodní právo v komentovaných dokumentech

Lukášek, Libor

témata: právo

brožovaná, 470 str., 1. vydání
vydáno: duben 2011
ISBN: 978-80-246-1898-2
doporučená cena: 365 Kč

E-shop

Anotace

Mezinárodní právo prošlo obdobím největšího rozvoje po druhé světové válce, ale i v současnosti je dynamicky se rozvíjejícím a studovaným fenoménem. Představuje soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy mezi jeho subjekty, je nástrojem regulace vztahů v mezinárodním společenství, tvoří nezbytný normativní základ pro chování států a mezinárodních organizací mezi sebou. Z části zasahuje i do jejich vnitřních právních řádů, zejména na poli bezpečnostním, politickém, ekonomickém, sociálním a kulturním, týká se i práv jednotlivce v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod, životního prostředí apod.
Tato publikace obsahuje výbor nejdůležitějších mezinárodněprávních dokumentů. Na jedné straně se jedná o tzv. klasická odvětví mezinárodního práva, jako jsou diplomatické, konzulární a smluvní právo, na straně druhé jsou zastoupena v nedávných desetiletích nově se utvářející odvětví, jako jsou mořské právo, právo regulující zacházení, resp. režim Antarktidy a právo kosmické. Pozornost je věnována i mezinárodním organizacím. Každý prezentovaný dokument je opatřen komentářem, jehož cílem je nejen zasadit příslušný pramen do mezinárodněpolitických souvislostí ovlivňujících proces jeho vzniku, ale i přiblížit jeho význam a nejdůležitější ustanovení. Kniha je koncipována jako základní pomůcka pro výuku oboru na právních, ekonomických a obecně humanitních školách.

Obsah

Úvodní slovo

Mezinárodní právo - úvod do problematiky

Obecné (univerzální) mezinárodní právo
Charta Organizace spojených národů
Statut Mezinárodního soudního dvora
Deklarace zásad mezinárodního práva týkající se přátelských vztahů a spolupráce mezi státy - výňatky
Deklarace zásad řídících vztahy mezi účastnickými státy na Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

Kosmické, mořské právo, Antarktida
Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles - výňatky
Dohoda o činnosti státu na Měsíci a jiných kosmických tělesech - výňatky
Smlouva o Antarktidě
Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu - výňatky

Právo Mezinárodních organizací
Články Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj
Články dohody o Mezinárodním měnovém fondu
Severoatlantická smlouva

Diplomatické a konzulární právo, mezinárodní smluvní právo
Vídeňská úmluva o diplomatických stycích
Vídeňská úmluva o konzulárních stycích
Vídeňská úmluva o smluvním právu

Ochrana Lidských práv a základních svobod, trestání válečných zločinů
Všeobecná deklarace lidských práv
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
Úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti
Úmluva o právech dítěte

Seznam použitých pramenů a literatury
Edice dokumentů Literatura