tištěná kniha
Valenční slovník českých sloves

Valenční slovník českých sloves

Lopatková, MarkétaŽabokrtský, ZdeněkKettnerová, Václava

témata: bohemistika, lingvistika

brožovaná, 382 str., 1. vydání
vydáno: březen 2008
ISBN: 978-80-246-1467-0
doporučená cena: 315 Kč

E-shop

Anotace

Valence, tedy "počet a povaha míst (argumentů), které na sebe sloveso (-) váže" (Encyklopedický slovník češtiny, Karlík a kol., 2002), patří k jazykovým jevům, které vzbuzují zájem lingvistů, ale i odborníků zabývajících se automatickým zpracováním přirozených jazyků. Dobrá znalost valence je nezbytná pro každého, kdo pracuje s jazykem - pro učitele, redaktory, novináře, studenty. Valence zároveň hraje klíčovou roli při mnoha úlohách automatického zpracování přirozeného jazyka, jakými jsou např. strojový překlad či vyhledávání informací. Valenční slovník českých sloves VALLEX poskytuje informace o valenční struktuře českých sloves v jejich jednotlivých významech, které charakterizuje pomocí glos a příkladů. Pro jednotlivá valenční doplnění uvádí jejich možná morfematická vyjádření. Tyto základní údaje jsou doplněny o některé další charakteristiky, jako je možnost recipročního užití či syntakticko-sémantická třída slovesa.

Obsah

Obsah
Úvod
Podoba slovníkového hesla
Struktura slovníku VALLEX
1 Lexémy, lexikální formy a lexikální jednotky
2 Lexikální formy a lemmata
2.1 Reflexivní lemmata
2.2 Vid a vidové protějšky
2.3 Varianty lemmatu
2.4 Homografy (homonyma)
3 Lexikální jednotky
4 Valenční rámce
4.1 Aktanty a volná doplnění
4.2 Morfematické vyjádření
4.3 Atribut obligatornosti slovesného doplnění
4.4 Expanze valenční pozice
5 Doplňující syntaktické infonnace
5.1 Kontrola
5.2 Reflexivita
5.3 Reciprocita
5.4 Syntakticko-sémantické třídy
5.5 Frazémy a idiomy
Seznam značek
Seznam literatury
Slovník

Recenze

Navržený text podrobně zachycuje valenci sloves, tj. jejich základní syntaktickou charakteristiku. Popisuje syntax sloves s rozlišením jejich jednotlivých významů, vymezovaných pomocí glos a příkladů i možných tvaroslovných vyjádření (zejména předložkových a prostých pádů, popř. spojek).
Valence slovesa určuje základní rysy větné skladby. Její podrobná znalost je proto nezbytná pro každého, kdo pracuje s jazykem, tedy nejen pro lingvisty, ale pro učitele, redaktory, publicisty, studenty aj. i pro ty, kteří se zabývají automatickým zpracováním jazyka.
Text je zpracován velmi soustavně, na základě zvolených kontrolovatelných kritérií, takže poskytuje systematický rozbor a popis českých sloves založený na analýze nejrůznějších lexikologických, lexikografických, syntaktických i sémantických problémů s valencí spojených. Významným způsobem proto doplňuje a v jistém smyslu překonává, co bylo dosud o syntaxi českých sloves publikováno. Vhodně navazuje na různé valenční slovníky jiných jazyků aje specificky orientován na automatické zpracování jazyka.
O slovník bude jistě široký zájem ve veřejnosti odborné i širší, protože bude vhodným východiskem jak pro aplikaci, tak i pro další studium nejrůznějších syntaktických a sémantických problémů, které jsou v dnešní lingvistice aktuální.

Z recenzního posudku: PhDr. Petr Sgall, DrSc., dr.h.c.mult., emeritní profesor UK Praha