tištěná kniha
Kniha vrchních písařů

Kniha vrchních písařů

S’-ma Čchien,

témata: orientalistika, literární věda, historie

vázaná, 648 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2012
ISBN: 978-80-246-2154-8
doporučená cena: 248 Kč

E-shop

Anotace

Kniha vrchních písařů (Š’-ťi) je základním dílem čínské historiografie. Hovoří o Číně od mytických prvopočátků až po stabilizaci sjednocené říše za císaře Wua dynastie Chan (vládl 140–87 př. n. l) a utváří obraz čínské civilizace, který dodnes určuje pohled Číňanů na vlastní minulost. Její autor S’-ma Čchien (asi 145–86 př. n. l.) prostřednictvím zaznamenaných událostí a osobních poznámek promýšlí otázky běhu dějin, vyšší spravedlnosti i toho, jak se má člověk správně rozhodovat v těžkých situacích.
Český překlad je pátým překladem do evropského jazyka srovnatelného rozsahu, komplexnosti pojetí a bohatství doprovodného aparátu. Obsahuje zhruba jednu čtvrtinu monumentálního díla a výběrem i řazením kapitol se snaží ukázat osobitou kompozici čínského historického spisu, v níž se promítají dobové představy o hierarchicky uspořádaném světě; nalezneme v něm také nejznámější příběhy čínského starověku, z nichž mnohé zlidověly a dodnes slouží jako předloha pro literární a filmová zpracování.
Překladatelka navázala na dílo význačného českého sinologa Timotea Pokory (1928–1985) a do výboru zahrnula čtyři jeho překlady zachované v rukopise. Překlad doprovázejí poznámky a podrobné komentáře, které mají za cíl zprostředkovat pohled čínského čtenáře, utvářený odlišnou tradicí a vlastním filosofickým zázemím. Kniha se tak stává i praktickou ukázkou tradičního čínského přístupu k textu, studiu historie a ke světu. Rozsáhlá úvodní studie o počátcích čínské historiografie navazuje na nejnovější sinologické bádání a uvádí toto téma vůbec poprvé do českého prostředí. Dílo je doplněno rejstříky, mapami a obrazovými přílohami. K vydání připravila Olga Lomová.

Obsah

ODPOVĚĎ ŽEN ANOVI

Úvod

PÍSAŘI? ASTROLOGOVÉ? HISTORICI?
K počátkům historiografie v Číně


Oddíl první KOŘENY A POČÁTKY (pen-ťi)
Kapitola první Pět svrchovaných vládců
Kapitola čtvrtá Dynastie Čou
Kapitola pátá Dynastie Čchin
Kapitola sedmá Siang Jü
Kapitola osmá Vznešený praotec
Kapitola devátá Císařovna vdova Lü

Oddíl druhý TABULKY (piao)
Kapitola třináctá Genealogie tří epoch
Kapitola čtrnáctá Dvanáct údělných knížectví
Kapitola patnáctá Chronologie šesti států po rocích

Oddíl třetí POJEDNÁNÍ (šu)
Kapitola dvacátá třetí Obřady

Oddíl čtvrtý DĚDIČNÉ RODY (š'-ťia)
Kapitola třicátá první Dům nejstaršího bratra z Wu
Kapitola čtyřicátá sedmá Konfucius

Oddíl pátý PŘÍBĚHY (lie-čuan)
Kapitola šedesátá první Po i a Šu Čchi
Kapitola šedesátá druhá Kuan Čung a Jen Jing
Kapitola šedesátá třetí Lao-c' a Chan Fej
Kapitola šedesátá čtvrtá Vrchní velitel Zang-tü
Kapitola šedesátá šestá Wu C'-sü
Kapitola sedmdesátá třetí Po Čchi a Wang Tien
Kapitola sedmdesátá čtvrtá Mencius a Sün Čching
Kapitola sedmdesátá pátá Pán z Meng-čchangu
Kapitola sedmdesátá šestá Pán z Pching-jüanu a Velmož Jü
Kapitola sedmdesátá sedmá Princ z Wej
Kapitola sedmdesátá osmá Pán z Čchun-šenu
Kapitola osmdesátá čtvrtá Čchu Jüan a učený Tia
Kapitola osmdesátá pátá Lü Pu-wej
Kapitola osmdesátá šestá Atentátníci
Kapitola osmdesátá sedmá Li S'
Kapitola osmdesátá osmá Meng Tchien
Kapitola devadesátá druhá Kníže z Chuaj-jinu
Kapitola sto devátá Generálové z rodu Li
Kapitola sto desátá Siung-nuové
Kapitola sto třicátá Vlastní výklad

Doslov
Timoteus Pokora a český překlad Knihy vrchních písařů

Mapové přílohy Bibliografie
Poznámka k obrazovému doprovodu
Rejstřík osobních jmen
Soupis místních jmen

Recenze

Rozsáhlá monografická studie o starověkém čínském historiku S´-ma Čchienovi (?140-790 př.n.l.) a jeho díle, které autorka překládá jako Kniha vrchních písařů přináší do kontextu české sinologie téma čínské historiografie, jejího postavení v čínské kultuře a vlivu na další tvůrčí oblasti. Autorčiny soudy jsou opřeny o hlubokou znalost starověkého kulturního pozadí a důkladnou práci s jazykem originálu. Poznání této oblasti čínské kultury nepochybně může obohatit diskuse o různých pohledech na podobu a funkci historie v kontextu globálním i v diskusi o národních identitách.
Teoretická část práce je rozdělena na úvodní kapitolu (116 stran), v níž se autorka zabývá vznikem a charakteristikou čínské historiografické činnosti, otcem S´-ma Čchiena i jeho vlastním životním osudem. Velkou pozornost věnuje analýze vlastní tvorby S´-ma Čchiena i následnému působení díla zejména narativní literatuře. Práce s jazykem originálu a znalost kontextu ji mimochodem vedla i k volbě překladu názvu díla- Kniha vrchních písařů na rozdíl od dosud běžného Zápisky historika. Úvodní část pak v obecném teoretickém významu doplňují komentáře a úvodní a závěrečné texty k jednotlivým kapitolám, které čtenáře uvádějí do širšího dobového kontextu, popřípadě odkazují jednak na obecnější principy nebo proměny v následujících staletích.
Přínosem práce je snaha o uvedení čtenáře do "čínského chápání dějin", tj. do čínského společenského a kulturního kontextu. Vzhledem k základnímu oboru autorky, věnuje pozornost rozborům literárním, zejména narativních postupů, na něž navazuje pozdější rozsáhlá narativní literatura. Při interpretaci S´-ma Čchienova textu nezapomíná ani na poukázání na dobové čtenářské zvyklosti apod.
Studie o této světově významné osobnosti se opírá o překlad signifikantních ukázek díla. Český čtenář se v takovém rozsahu seznamuje s dílem poprvé naše společnost se tak zařazuje mezi ty společnosti západní kultury, které překlad již mají (Vyšly překlady anglicky, francouzsky, německy a rusky).
Z celkových 130 kapitol vybrala a přeložila autorka více než jednu čtvrtinu. Její výběr je promyšlený tak, aby poskytl spolehlivou představu o celém díle. Patří sem základní příběhy historizované mytologie, dějinné události, které určovaly pozdější vývoj, příběhy ukazující základní morální hodnoty, životopisy významných filosofů atp. Autorka ve výběru zachovala charakteristiku práce S´-ma Čchiena- pohled na tutéž situaci očima různých protagonistů. Čtenář má tak možnost podívat se hlouběji na problematiku odlišnosti či podobnosti čínské kultury. Vzhledem k tomu vystupuje ještě více důležitost úvodních a závěrečných textů k jednotlivým kapitolám.
Do výběru zařadila autorka i několik kapitol a komentářů zesnulého sinologa Timotea Pokory, který se v 70. létech začal zabývat problematikou S´-ma Čchiena. Použité materiály jsou vždy jasně označené. Chápu zařazení Pokorových textů jako projev úcty k práci českého sinologa, jemuž normalizace zabránila v další odborné práci a který se nedočkal nové doby. Připomenutí jeho práce ho tak zařazuje zpět do české sinologie.

Z recenzního posudku: Zlata Černá

Čínský autor Knihy vrchních písařů poodhaluje své tajemství

Čeština je teprve pátým západním jazykem, do kterého bylo ve významném rozsahu přeloženo dílo čínského historika S'-ma Čchiena. Jeho Kniha vrchních písařů byla dosud k dispozici pouze v angličtině, francouzštině, němčině a ruštině, což je pro českou sinologii jistě velmi dobré vysvědčení.
Překladatelkou základního čínského dějepisného díla a autorkou důležitých připojených studií i rozsáhlého poznámkového aparátu je Olga Lomová. Využila i dosavadních překladů sinologa Timotea Pokory, který se S'-ma Čchienem zabýval od 70. let do roku 1985, kdy zemřel, aniž stačil svoje bádání v knižní podobě vydat.

Usnadněná práce
Úvodní studie seznamuje čtenáře se vznikem čínského dějepisectví od raných archeologických nálezů, klade důraz na Konfuciovy Letopisy, ale největší měrou objasňuje význam S'-ma Čchiena a jeho Knihy vrchních písařů. Překlad pak přináší na více než pěti stech stranách výbor asi čtvrtiny původního díla.
S'-ma Čchien je postava zahalená do značné míry tajemstvím. Biografické údaje o něm vypovídá jeho dílo v závěrečné 130. kapitole a v dopise, který je zařazen na úplný úvod. Narodil se kolem roku 140 př. n. l., zemřel roku 87 př. n. l. Pocházel ze starého rodu astrologů, archivářů a písařů.
Jeho otec u císařského dvora zastával místo vrchního písaře a po jeho smrti ho S'-ma Čchien po něm převzal. K jeho právům a povinnostem patřilo pečovat o císařskou knihovnu, měl tak přístup k písemným pramenům, které byly většině jeho současníků nedostupné. To mu jeho historickou práci výrazně usnadnilo.

Předběhl dobu
Kniha vrchních písařů je ovšem svou stavbou i obsahem značně vzdálena tomu, co si pod pojmem "historický spis" představujeme dnes. "S'-ma Čchien dal svému pojetí historie tvar pomocí různých postupů, jež v dnešní době máme tendenci označovat spíše jako literární; činil tak ovšem v době, která k veškerému písemnictví přistupovala synkreticky a neznala moderní dělení na 'historiografii' a 'beletrii'," píše Olga Lomová.
S'-ma Čchien tak vedle sebe v "orientálním stylu" staví mytologii, reálné a zásadní dějinné události, příběhy ukazující základní morální hodnoty či životopisy významných osobností. "Přínosem práce je snaha o uvedení čtenáře do čínského chápání dějin," napsala sinoložka Zlata Černá, jež knihu vítá jako velký příspěvek české historii i literatuře.


Ondřej Bezr, iDnes.cz , 22. března 2013 9:53