tištěná kniha
Studie o sémantizaci formy

Studie o sémantizaci formy

Lehár, Jan Merhaut, Luboš Lehárová, Daniela

témata: bohemistika, literární věda
edice: Litera

brožovaná, 166 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2005
ISBN: 80-246-1055-8
doporučená cena: 170 Kč

E-shop

Anotace

Autorem publikace je přední znalec a editor starší české literatury (mj. v knize Česká středověká lyrika edičně zpracoval celý fond české lyriky 14. století). Kniha obsahuje výbor z Lehárových starších studií, které jsou doplněné statěmi dosud netištěnými. Studie jsou věnované jednak vybraným problémům české středověké literatury a jednak i vybraným dílům 19. a 20. století (Erben, Neruda, Sládek, Halas, Vančura). Autor tak čtenářům předkládá důležitý, teoreticky založený příspěvek k aktuální otázce jednoty celého vývojového procesu české literatury. Knihu doplňuje soupis celého díla Jana Lehára.

Obsah

Předmluva
Apokryf o Jidášovi
Spor duše s tělem
Otep myrry
Exemplum o plačícím psu
Stylistika variant staročeského Života Adama a Evy
Erbenovy reminiscence ze staročeské poezie
Nerudova Balada o duši Karla Borovského a její lidová předloha
Hyperbaton v Sládkových Básních
Metafora jako princip Halasovy epičnosti
Vančurovo české pohanství
Rejstřík
Bibliografie Jana Lehára
Poznámka

Recenze

Předložený rukopis Jana Lehára Studie o sémantizaci formy obsahuje deset statí věnovaných problematice vybraných děl české literatury od nejstarších dob až po moderní básníky. Pět prací se týká častěji studovaných středověkých památek, ostatní se vztahují ke speciálním otázkám spjatým s díly 19. a 20. století. Třebaže jednotlivé stati zkoumají a osvětlují na širokém základě moderních literárněvědných postupů a metod texty velmi rozmanité, je z celku knihy jasně patrný autorův teoreticky podložený zájem o významotvorný aspekt formové komponenty díla, ale zároveň jeho úsilí prokázat - při všem respektování specifických uzancí literárního dění v různých vývojových etapách - kontinuitu literárního vývoje. Významným argumentem pro ni je záměrné, ale i bezděčné využívání prvků známých starších děl v nově vznikajících skladbách, a to od slovních narážek, drobných zjevných nebo zastřených citátů, užití výrazných "sémantizovaných" veršových útvarů až po přejímání celých básnických projevů starších autorů do nových děl. Lehárovy minuciózní analýzy přispívají k rozpoznání toho, že takové postupy byly v dobově podmíněných modifikacích vlastní všem epochám literárního vývoje a že je tedy na místě opustit tradiční ideologicky podložené představy o principiálních rozdílech mezi "starou'' a "novou" poezií ve prospěch názoru o dobově podmíněných proměnách v konstituování literárního života v různých dobách, o proměnách jistě důsažných, které však nepřekrývají zásadní souhlasnost v principech básnického tvoření, založených koneckonců na jazyce.
Soubor přináší nové poznatky pro díla středověká i novodobá. Přínos Lehárovy knihy logicky navazuje na jeho starší vynikající práce výkladové i ediční (Nejstarší česká epika, Česká středověká lyrika), avšak prohlubuje přístup k památkám s využitím poznatků čerpaných z novější zejména západoevropské medievalistické literatury. Zkoumání středověkých i novodobých děl týmž metodologicky promyšleným zorným úhlem badatelské kompetence přináší cenné podněty pro další studium české literatury středověké i novodobé.

Z recenzního posudku: Doc. PhDr. Jaroslav Kolár, CSc.

Nejnovější tituly v edici