tištěná kniha e-kniha
Laudabile Carmen - část II

Laudabile Carmen - část II

Kapitoly z římské rétoriky a poetiky

Kuťáková, Eva

témata: jazykové učebnice

brožovaná, 174 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2017
ISBN: 978-80-246-3643-6
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Druhá část učebního textu (Laudabile Carmen) je pojata jako uvedení do četby římské poezie a první seznámení s myšlením o literatuře a rétorice v antickém Římě; je proto zaměřena především na dva okruhy – výklad výrazových prostředků a antologie textů vztahujících se k literární kultuře starověkého Říma.
Výklad termínů ve slovníku figur a tropů vychází z definic a názorů římských teoretiků řečnictví a jednotlivá hesla jsou vybavena příklady z děl známých básníků – všechny latinské příklady i další citace jsou uvedeny i v českém překladu.
Cílem výboru textů římských autorů, básníků i prozaiků, je doložit, že literární a poetologický diskurz byl v Římě živý, a to od samých počátků římské literatury až do 2. stol. n. l., kdy se římská „pohanská“ literatura už postupně, ale trvale začala z kulturního horizontu vytrácet. Ukázky jsou vybrány z děl, jejichž český překlad je nedostupný či velmi zastaralý, anebo z děl dosud nepřeložených (Rétorika pro Herennia, některé spisy Ciceronovy, Gellius); z textů dobře dostupných jsou zde pouze pasáže, které v kontextu díla zaměřeného na jiné oblasti snadno uniknou pozornosti (Velleius Paterculus, Petronius).
V české odborné literatuře jde o první publikaci, která se problematikou římské literatury a rétoriky takto zabývá. Vzhledem ke způsobu zpracování je přístupná nejen studentům klasických jazyků, ale i zájemcům z dalších oborů a širší veřejnosti.

Recenze

Předložený rukopis navazuje na stejnojmenný první svazek, který se věnoval metrice. Stejně jako on je určen v první řadě jako učební text studentům klasické filologie a příbuzných oborů; je ale pravděpodobné, že tento druhý svazek si najde širší spektrum čtenářů, protože látka v něm pojednaná (v první řadě lexikon rétorických výrazových prostředků) se netýká jen antických literatur, ale veškeré literární kultury. Podobné práce zahraniční (především Lausbergův Handbuch der literarischen Rhetorik, případně jeho Elemente der lit. Rhetorik) se pravidelně reeditují a jsou pevnou součástí základních aparátů ve všech filologických knihovnách, nejen klasických, ale i moderních. V češtině takováto příručka chybí, studenti i další zájemci jsou odkázáni buď na nesystematické zařazení hesel k rétorice do obecnějších literárněvědných encyklopedií, nebo na stručné a kusé přehledy typu hesláře připojeného k Novotného Latinské mluvnici. Z těchto důvodů je třeba vznik českojazyčného kompendia k (latinské) poetice přivítat.
(...)

Z recenzního posudku: Mgr. Martin Bažil, PhD.

Docentka Ústavu klasických studií Filosofické fakulty University Karlovy navazuje v této své nové práci na předchozí knihu Laudabile Carmen. Část I. Římská metrika, Karolinum, Praha 1913, v níž se věnovala přehledu hlavních zásad přednesu antických básní, spočívajících na časoměrném rytmickém a metrickém systému.
Právě dokončená práce autorky doplňuje tento první díl o výklad o teoretickém a estetickém zázemí tohoto strukturálního uspořádání antické (řecké i římské) tvorby. Jde jednak o přehled tvarových a metaforických postupů, které jsou tradičně označovány jako tropy a figury. Tato pasáž je doplněna užitečným seznamem nejdůležitějších výrazových prostředků. Už tento krok považuji za velmi závažný, neboť některé tyto výrazy už téměř upadly v zapomnění, jiné jsou nezřídka dezinpretovány.
Druhý velký oddíl tvoří antologie textů autorů římské literatury, básníků a prozaiků, jejichž díla se dotýkají otázek poetiky a v širším slova smyslu literární a rétorické estetiky. Tato díla časově zabírají období od 2. stol. př. Kr. až do 2. stol. po Kr. Autorka se pokusila předložit takový výběr textů, jenž by byl dostatečně srozumitelný pro dnešního studenta a inteligentního čtenáře, zároveň poukázal na životnost antické tradice, její schopnost sebereflexe a teoretického hodnocení dobových rétorických a poetických technik.
Tento výběr daných literárních ukázek považuji za velmi zdařilý, a to nejen vzhledem k relativně skrovnému prostoru, který studijní příručka (cca 100-130 s.) může poskytnout. Nalezneme zde přeložena téměř všechna reprezentativní místa z římské literatury, důležitá pro pochopení jejího charakteru a poslání - od Terentia, přes Ciceronovy zásadní teoretické spisy, reflexe básníků klasického období (Lucretia, Catulla, Horatia, Propertia) až k prozaickým úvahám o literárním umění Velleia Patercula (za důležité považuji právě jeho uvedení, neboť se na něj neprávem zapomíná), Tacita, Quintiliana a Aula Gellia.
Docentka Kuťáková se zde musela vyrovnat s celou řadou problémů. Jde o to, že u některých citovaných děl existují stále ještě dobře čitelné překlady, jiné jsou ovšem již zastaralé a někde nemáme české překlady vůbec (Rétorika Ad Herennium, překvapivě se to týká i takových Ciceronových spisů jako je Orator a Brutus). Zde podala velmi dobré vlastní překlady, často s paralelním latinským textem.
Ze všech těchto argumentů vyplývá, že první a druhý díl práce Laudabile Carmen budou tvořit velmi důležitou pomůcku pro hlubší pochopení charakteru a specifických kvalit antické,
zejména římské literatury. V neposlední řadě je třeba dodat, že v české odborné literatuře po vcelku obecně pojaté Poetice od Josefa Hrabáka neexistuje dílo, které by se zabývalo touto problematikou. I načasování publikace práce považuji za důležité pro dnešní dobu, kdy se některé podstatné okolnosti kulturní kontinuity začínají ztrácet z obecného povědomí. A tak bude tato drobná, ale svým obsahem silná a hutná kniha zcela jistě dobrou studijni pomůckou i inspirací pro současné i budoucí milovníky antické literatury.

Z recenzního posudku: PhDr. Jan Janoušek, Ph.D.