e-kniha
Krásná próza raného obrození 1. Studie

Krásná próza raného obrození 1. Studie

Kusáková, Lenka

témata: literární věda

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červen 2014
ISBN: 978-80-246-2589-8
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 70 Kč

E-shop

Anotace

Na základě materiálů z českých časopisů, almanachů a novinových příloh z let 1786-1830 představuje Lenka Kusáková raně obrozenskou beletrii. V prvním dílu popisuje dobové žánrové formy krásné prózy a odhaluje souvislosti rodící se novočeské literární produkce se soudobým osvícensky výchovným a sentimentálním proudem evropské literatury. Druhý díl přináší obsáhlou antologii vybraných textů. Autorka svou knihu doprovodila vysvětlivkami, poznámkami, soupisem periodik a rejstříkem.

Obsah

I. svazek - Studie
Literární historie a krásná próza raného obrození
Raněobrozenské časopisy jako pramen pro studium literatury
Specifika funkcí raněobrozenské časopisecké prózy
Žánrová situace časopisecké beletrie raného obrození
Slovník beletristických, didaktických a uměleckopublicistických žánrových
forem raněobrozenských časopisů
Žánr povídky
Sentimentální povídka
Pseudohistorická povídka
Humoristická povídka
Dobrodružná povídka
Povídka o strašidlech a o zdánlivé smrti
Výchovná povídka
Ostatní beletristické, umělecko-publicistické a didaktické žánrové formy (abecední pořadí)
Aforismus
Alegorie
Anekdota
Bajka
Básnická próza
Cestopis
Črta
Dialog
Exemplum
Hádanka
Hříčka
Idyla
Maxima
Paramýtie
Podobenství
Pohádka
Pověst
Příměr
Přísloví
Satira
Sen
Sentence
Úvaha
Poznámky
Použitá literatura
Další výběrová literatura k evropskému sentimentalismu
Přehled excerpovaných časopisů
Seznam titulů časopisecké krásné prózy citovaných v práci
Jmenný rejstřík
Seznam zkratek