tištěná kniha
Psychiatrie v ordinaci praktického lékaře

Psychiatrie v ordinaci praktického lékaře

Kurzová, HanaHonzák, RadkinKrombholz, Jiří

témata: lékařské vědy – psychiatrie

brožovaná, 140 str., 1. vydání
vydáno: únor 2003
ISBN: 80-246-0532-5
doporučená cena: 120 Kč

E-shop

Anotace

Kniha, která je rozdělena do 15 tematických kapitol, obsahuje ucelený přehled psychiatrické problematiky, s níž se setkávají zejména praktičtí lékaři. Čtenář se mj. seznámí s nejčastějšími syndromy psychických poruch, duševními poruchami dospívání, gerontopsychiatrickými problémy, principy psychoterapie či doporučovaným přístupem k pacientům trpícím halucinacemi, sexuální poruchou, poruchou spánku nebo poruchou příjmu potravy. Příručka je určena zejména praktickým lékařům a lékařům, kteří se připravují na atestaci.

Obsah

Předmluva
Práva pacientů
Otázky
1 - První pomoc u akutních psychiatrických poruch
2 - Nejčastější syndromy psychických poruch
3 - Rozdíl mezi psychopatií, psychózou a neurózou
4 - Neurózy
5 - Psychosomatické poruchy (versus poruchy somatopsychické)
6 a 15 - Duševní poruchy dospívání a poruchy příjmu potravy
7 - Gerontopsychiatrické problémy
8 - Principy psychoterapie
9 - Depresivní a úzkostný pacient
10 - Přístup k pacientovi produkujícímu bludy a halucinace
11 - Přístup k agresivnímu a/nebo opilému pacientovi
12 - Závislosti a návykové poruchy
13 - Pacient se sexuální poruchou
14 - Poruchy spánku
Dodatek pro zvídavé
Řešení sociálních a vztahových zátěží
První pomoc při psychických traumatech
Sdělování špatné zprávy
Péče o rodinu pacienta
Psychofarmaka v nepsychiatrické praxi
Doporučená literatura

Recenze

Autoři postihli základní a nejdůležitější klinické situace v terénu s vynikající erudicí, která svědčí o jejich velké klinické zkušenosti a současně o schopnosti průniku vidění dvou různých (a přece tak blízkých) oborů. Současně dokázali přemostit a vysvětlit dosud přežívající kriteria předcházejícího klasifikačního systému MKN-9 a ne vždy dobře zažitého systému MKN-10. Oslovují tak několik generací lékařů v terénu a pomáhají jim orientovat se v nelehké situaci vzniklé výraznou změnou paradigmat (rezignace psychiatrie na klasický nozologický systém vycházející od známé etiopatogenezy, přes přehledný klinický obraz až po často rigorózní prognózu) a postihují jednotlivé situace jak z, hlediska vědeckého, tak především z hlediska praktického.
Kniha splňuje to, co nabízí v úvodu: nenoří se do teoretických úvah, ale především demonstruje praktické situace, nabízí algoritmy k jejich diagnostickému zařazení, i k terapeutickým postupům. Oceňuji edukační aktivitu autorů, kteří neváhají spoléhat na samostatný úsudek i zkušenost praktického lékaře a ponechávají mu možnost volby - zda se bude problematice svého pacienta po určitém výcviku věnovat sám, zda ve spolupráci s psychiatrem či psychologem, nebo zda odešle nemocného do plné odborné péče.
Zařazení Práv pacientů na samotný začátek knížky je velmi šťastným počinem, protože vymezuje nová a pro mnohé lékaře dosud neobvyklá zadání, jež ve vztahu s pacientem (i psychiatrickým) nastupují. Řešení akutních stavů, jak je autoři podali, ukazuje nejen na bohatou zkušenost, ale též rozsáhlé teoretické znalosti, které jsou pedagogicky hutnou a přitom docela zábavnou formou prezentovány českému čtenáři. Velice oceňuji pasáž o suicidálním riziku (včetně podrobných návodů terapeutických i právních), které je ještě velice často přehlíženo až tabuizováno.
Osvětlení podstaty poruch osobnosti je velmi užitečné; tzv. "problémoví pacienti" představují v ordinaci praktického lékaře někdy neuvěřitelnou zátěž. Znalost alespoň základních principů jednání s nimi sice jejich povahové rysy nezmění, ale pomůže lékařům alespoň snížit míru konfliktů?
Publikace je kromě vysoké odborné úrovně napsána velmi čtivým jazykem, takže více než suchopárné výčty kriterií jednotlivých poruch připomíná poněkud svěží Vondráčkovy texty. Mám za to, zeje to jedna z jejích velkých předností, protože čtenáře upoutá, nenechá ho usnout a takto podávané myšlenky se také lépe zapisují do paměťové stopy.

Z recenzního posudku: Doc. PhDr. Marcela Bendová, PhD.