tištěná kniha e-kniha
Osvobozené Československo očima britské diplomacie

Osvobozené Československo očima britské diplomacie

Kuklík, JanNěmeček, Jan

témata: historie – 20. století, politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 552 str., 1. vydání
vydáno: únor 2011
ISBN: 978-80-246-1849-4
doporučená cena: 176 Kč

E-shop

Anotace

Analytická monografie rozebírá zprávy britských diplomatů z Prahy roku 1945, které vynikaly obdivuhodnou schopností na základě analýzy shromážděných informací postihnout podstatu československých poválečných problémů. Zprávy si nejvíce všímaly československého státoprávního uspořádání a politického systému, vztahu Československa k SSSR, USA, Velké Británii a dalším státům, postavení německé menšiny, vojenských záležitostí, rekonstrukce či složitého propletence vzájemných ekonomických, finančních a obchodních vztahů mezi Velkou Británií a ČSR. Stranou však nezůstával ani život a problémy běžného občana, což představuje dosud nevyužitý pramen k poznání každodennosti v bezprostředně poválečném období. Publikace vyvrací, na základě dlouholetého detailního výzkumu autorů v mnoha různých fondech v britském národním archivu v Londýně, přetrvávající názory, že Velká Británie se o středoevropské dění příliš nezajímala či že mu nerozuměla. Britská diplomacie si byla dobře vědoma reality poválečné situace ve střední Evropě a svého postavení v rámci protihitlerovské koalice a rozhodně nelze říci, že by Československo jako sovětský satelit předem odepsala.
...Základní přínos publikace spatřuji již v samotné příležitosti nahlédnout vnějšíma očima stav české společnosti bezprostředně po válce, na prahu složitého období rekonstrukce a současně v první etapě politického zápasu, jenž o necelé tři roky později vyústil v osudové komunistické vítězství. Zároveň kniha jednoznačně vyvrací v domácím prostředí zakořeněné mýty o domněle odsouhlaseném, "jaltském" začlenění Československa do sovětské
sféry vlivu, podle nichž Západu údajně nikterak nezáleželo na dalším československém osudu ani vnitropolitickém směřování. Tyto ukřivděné legendy jsou v publikaci vyvráceny doslova ad fontes, na základě interní britské dokumentace. Ta totiž naopak zaznamenává dlouhou sérii návrhů a konkrétních opatření, jak limitovat československou závislost na SSSR a napomoci představitelům demokratických stran čelit komunistické ofenzivě.

Z recenzního posudku Víta Smetany

Obsah

OBSAH
ÚVOD 7
1. USTAVENÍ BRITSKÉHO DIPLOMATICKÉHO ZASTOUPENÍ V OSVOBOZENÉ PRAZE 17
2. PROBLEMATIKA ODJEZDU BRITSKÉHO VELVYSLANCE NA OSVOBOZENÉ ČESKOSLOVENSKÉ ÚZEMÍ 38
3. NICHOLSOVY ZPRÁVY O ČESKOSLOVENSKU PŘED PŘÍJEZDEM DO PRAHY 75
4. POČÁTKY NICHOLSOVA PŮSOBENÍ V PRAZE A ORGANIZACE BRITSKÉHO DIPLOMATICKÉHO ZASTOUPENÍ 79
5. ZPRÁVY O USTAVENÍ VLÁDY NA OSVOBOZENÉM ÚZEMÍ, JEJÍM PROGRAMU A POLITICKÉM SYSTÉMU NÁRODNÍ FRONTY 87
6. ZPRÁVY O SITUACI NA SLOVENSKU 151
7. ROZHOVORY S PREZIDENTEM E. BENEŠEM 176
8. DEKRETY PREZIDENTA REPUBLIKY, ODSUN A POTRESTÁNÍ VÁLEČNÝCH ZLOČINCŮ 187
8.1 Odsun a postavení německé menšiny v Československu 187
8.2 Otázka potrestání válečných zločinců a retribucí 223
9. OTÁZKA DÉLKY POBYTU SOVĚTSKÝCH A AMERICKÝCH JEDNOTEK NA ČESKOSLOVENSKÉM ÚZEMÍ 228
10. TÝDENNÍ SOUHRNNÉ ZPRÁVY A OBECNÉ ZPRÁVY O ŽIVOTĚ V ČESKOSLOVENSKU 246
11. ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ POLITICKÉ A KULTURNÍ VZTAHY 310
12. ZNÁRODNĚNÍ A ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ VZTAHY 337
13. ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ OBCHODNÍ A FINANČNÍ VZTAHY 377
14. ZPRÁVY O VZTAZÍCH ČESKOSLOVENSKA S DALŠÍMI ZEMĚMI 402
14.1 Sovětský svaz 403
14.2 Americká přítomnost v ČSR a sovětsko-americké konflikty 411
14.3 československo-polské vztahy a československé hraniční nároky 416
14.4 Itálie 432
14.5 Francie 434
14.6 Vatikán 436
14.7 Švédsko 438
14.8 Další země 439
15..MEZINÁRODNÍ POMOC REKONSTRUKCI POVÁLEČNÉHO ČESKOSLOVENSKA 440
15.1 UNRRA a Československo 440
15.2 Britské dodávky do Československa 443
16. BRITOVÉ A ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA 448
17. PROBLÉM REPATRIACE 483
18. PLÁN BRITSKÉ PROPAGANDYV ČESKOSLOVENSKU 491
19. OTÁZKA ČESKOSLOVENSKÉHO URANU 517
ZÁVĚR 522
SEZNAM ZKRATEK A VYSVĚTLIVEK CIZOJAZYČNÝCH NÁZVŮ 525
PRAMENY A LITERATURA 527
SUMMARY 531
JMENNÝ REJSTŘÍK 537
VĚCNÝ REJSTŘÍK 545

Recenze

Autory předkládaného rukopisu jsou dva přední čeští historikové soudobých dějin, kteří již po léta společnými silami na základě rozsáhlého archivního výzkumu v českých i zahraničních archivech osvětlují rozličné aspekty československých dějin v mezinárodním kontextu, zejména pak problematiku druhého exilu. Tentokrát svou pozornost soustředili na závažné téma britsko-československých vztahů v roce 1945 a především britské percepce dění v osvobozeném Československu v prvních osmi měsících po skončení 2. světové války. Britský pohled je důležitý především proto, že vlajka svobodného Československa vlála od roku 1940 po dlouhých pět let okupace právě na půdě Spojeného království. Britská diplomacie si tohoto zvláštního vztahu byla vědoma a i přes úzkou československou spolupráci se Sovětským svazem, stvrzenou spojeneckou smlouvou z prosince 1943, považovala Československo za důležitou zemi středoevropského regionu, v níž rozhodně nehodlala vyklidit pole, ale naopak aktivní politikou posilovat britský vliv v zemi a omezovat československou závislost na SSSR. Mělo se tak dít na poli kulturním a obchodním, v rovině politických kontaktů, ale rovněž prostřednictvím důležitých dodávek zbraní pro obnovující se československé ozbrojené síly - samozřejmě v čele s letectvem.
Svým pojetím je kniha čímsi mezi pramennou edicí a tematickou syntézou. Jde vlastně o rozsáhlou materiálovou studii postavenou zejména na objemném souboru zpráv zasílaných v inkriminovaném období britskými diplomaty z Prahy do Londýna, samozřejmě včetně následných debat jednotlivých zainteresovaných úřadů britské vlády a instrukcí, jež putovaly z Londýna zpět do Prahy. To vše bylo třeba dohledat v řadě rozsáhlých fondů britského Národního archivu, nicméně autoři tento dosud systematicky nezpracovaný materiál doplnili o související dokumentaci českou a v konkrétních případech i americkou či ruskou. Učinili tak s doslova příkladným přehledem o pravděpodobně veškeré relevantní archivní dokumentaci, kterou následně rozčlenili do dvaceti tematických skupin a pro čtenáře spolehlivě zreprodukovali. Vznikl tak pozoruhodný obraz československé reality narýsovaný zkušenými britskými diplomaty vedenými dlouholetým a Československu velmi příznivě nakloněným velvyslancem Philipem Nicholsem.
Základní přínos publikace spatřuji již v samotné příležitosti nahlédnout vnějšíma očima stav české společnosti bezprostředně po válce, na prahu složitého období rekonstrukce a současně v první etapě politického zápasu, jenž o necelé tři roky později vyústil v osudové komunistické vítězství. Zároveň kniha jednoznačně vyvrací v domácím prostředí zakořeněné mýty o domněle odsouhlaseném, "jaltském" začlenění Československa do sovětské sféry vlivu, podle nichž Západu údajně nikterak nezáleželo na dalším československém osudu ani vnitropolitickém směřování. Tyto ukřivděné legendy jsou v publikaci vyvráceny doslova ad fontes, na základě interní britské dokumentace. Ta totiž naopak zaznamenává dlouhou sérii návrhů a konkrétních opatření jak limitovat československou závislost na SSSR a napomoci představitelům demokratických stran čelit komunistické ofenzívě.

Z recenzního posudku: PhDr. Vít Smetana, Ph.D.

Zvolené téma je o to cennější, že otázka obnovy československé státnosti po druhé světové válce je stále velice živým (nezřídka politizovaným) tématem. Možnost nahlédnout toto téma "zvenku", tj. optikou diplomacie ostrovního státu, je proto velmi cenná, neboť nabízí "objektivní" úhel pohledu, navíc, jak autoři konstatují v úvodu, "alespoň částečně oproštěný od ideologických či politických předpojatostí" (vysoká úroveň britských diplomatických zpráv byla koneckonců jedním z důvodů, proč autoři zvolili právě britský pohled na osvobozené Československo).
Práce je rozdělena do devatenácti kapitol, v nichž se autoři zabývají jednotlivými tématy, která britští diplomaté sledovali a o nichž podávali zprávy do vlasti. Zvolený přístup je nanejvýš vhodný, neboť autorům umožnil soustředit se na dílčí témata a "neutopit se" ve spleti faktů, což by hrozilo při jiném postupu (například čistě chronologickém). V této souvislosti je třeba říci, že nijak nevadí, že se jednotlivá témata a jednotlivé postřehy objevují v několika kapitolách současně, neboť je alespoň jasné, na co kladli Britové v Praze důraz a proč. Z Kuklíkovy a Němečkovy práce je zřejmé, že britská diplomacie věnovala československé problematice velkou pozornost, a to od samého konce války: jednoznačně to vyplývá z úsilí, které britská vláda vyvíjela v souvislosti s ustavením britského diplomatického zastoupení v osvobozené Praze a ze složitých počátků Nicholsonova působení v hlavním městě Československa. Jednotlivé kapitoly Kuklíkovy a Němečkovy knihy (věnované například britskému pohledu na odsun či postavení německé menšiny v Československu, otázce znárodnění, otázce mezinárodní pomoci při rekonstrukci válkou zničeného Československa atd.; stejně zajímavé jsou i zprávy o vztazích ČSR s dalšími zeměmi, zejména se Sovětským svazem) tak čtenářům z řad odborné i laické veřejnosti dávají nanejvýš plastický obraz republiky v prvním ze tří svobodných poválečných let.
Na práci obou autorů je třeba zvláště ocenit, že využili prakticky všech dostupných a relevantních pramenů jak domácích (Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Archiv ministerstva zahraničních věcí, Archiv Ústavu T. G. Masaryka, Národní archiv), tak zahraničních (The National Archives, London-Kew; National Archives and Record Administration, Washington; Hoover Institution Archives, Stanford; Archiv vnějšněj politiky, Moskva a další). Stejné ocenění si zaslouží i kultivovaný jazyk, jímž je rozsáhlá kniha napsána.

Z recenzního posudku: Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.