tištěná kniha
Tázání po dějinném

Tázání po dějinném

Kučera, Martin

témata: historie, filozofie

brožovaná, 240 str., 1. vydání
vydáno: leden 2012
ISBN: 978-80-246-1952-1
doporučená cena: 285 Kč

E-shop

Anotace

Knihu tvoří deset kapitol. První čtyři texty zahrnují heideggerovské souborné tázání po smyslu, v našem případě historie (čas, prostor, kultura, dialog). Následující dva prodlévají u faktografického jsoucna dějin (antisemitismus, husitská tradice). Závěrečná čtveřice formuluje metateoretické otázky, jako jsou historická sémantika, modelování, historická psychologie, historická etika. Z tohoto desatera byly čtyři etudy již publikovány.
Hledání historického času je podstatným rozšířením stati, která původně nesla název Čas dění subjektu, čas vyprávění, čas historický a vyšla v publikaci Historik v proměnách doby a prostředí – 20. století (vyd. Jiří Hanuš a Radomír Vlček), Brno 2009, s. 89–116. Kultura jako kategorie dialektické hermeneutiky je upraveným a rozšířeným zněním studie, jež původně vyšla ve sborníku Kultura jako téma a problém dějepisectví (vyd. Tomáš Borovský, Jiří Hanuš a Milan Řepa), Brno 2006, s. 25–34. Skica dějin antisemitismu se zvláštním zřetelem na české dějiny 19.–20. století je přepracovanou variantou hesla Antisemitismus, napsaného pro Encyklopedii českých dějin, z jejíhož projektu nakonec sešlo a z níž Historický ústav AV ČR vydal v Praze 2009 pod redakcí Jaroslava Pánka ukázkový první svazek. Konečně Zamyšlení nad husitskou tradicí v legiích a hermeneutickým výkladem „tradice“ se v původním užším znění jmenovalo Zamyšlení nad husitskou tradicí v legiích (a hermeneutickým výkladem pojmu "tradice") a knižně vyšlo v publikaci My, Jan bratr Žižka (vyd. Jaroslav Hrdlička a Jan Blahoslav Lášek), Brno 2006, s. 90–102. Šest dalších etud otiskujeme poprvé.

Obsah

Zastavení na pouti
Hledání historického času
Rozprostraněnost dějin (Ke struktuře pojmu „historický prostor“)
Kultura jako kategorie dialektické hermeneutiky
Příspěvek k teorii dialogu
Příklad synchronní historické metody: Skica dějin antisemitismu s ohledem na české země 19. a 20. století
Zamyšlení nad husitskou tradicí v legiích a hermeneutickým výkladem „tradice“
Reflexe pojmu „prorakouský aktivismus“ jako výzva k historické sémantice
Úvaha o modelu v historických vědách
Živý člověk jako zdroj historických poznatků
Étos v dějinách, nebo v dějepisci?
Jmenný rejstřík